Årsrapport 2018 - God driv framover

Klikk for stort bildeDet skjer mye positivt i Sola. Nytt sykehjem og nytt rådhus er under bygging.  Arbeidsledigheten har falt. Arbeidet med omstilling pågår for fullt, og digitale tjenester videreutvikles på flere områder. 

Kommunen leverer et godt økonomisk resultat i krevende tider

Sola kommune fikk i 2018 et netto driftsresultat på kr 52,7 millioner, tilsvarende 2,7 prosent av brutto driftsinntektene. Det er et godt resultat, men likevel lavere enn målet på tre prosent.

Kommunens skatteinntekter i prosent av landsgjennomsnittet var på 120,5 prosent i 2018, mens tilsvarende tall for 2015 var på 141,5 prosent. Rådmann Ingrid Nordbø understreker behovet for å tilpasse aktiviteten i kommunen til et vedvarende lavere skattenivå.

– Kommunens rammer har endret seg mye, og vi må endre oss i takt med dem for å lykkes godt også framover. God kostnadskontroll og omstilling blir fortsatt viktig i årene som kommer, sier hun.

Innovasjon sammen med innbyggerne for å skape et godt sted å leve

Noe av det aller viktigste for Sola kommune er å levere gode tjenester som innbyggerne vil ha. Innovasjon og utvikling sammen med innbyggerne, og økt tempo i gjennomføring blir viktig for å få til dette, mener Rådmannen.

– Arbeidet med å forenkle, forbedre og fornye kommunens tjenester er viktigere enn noen gang. Det handler om å ta i bruk mulighetene teknologien byr på. Skal vi klare framtidens utfordringer, må vi endre oss kontinuerlig og utvikle kulturen vår, sier hun.

I digitaliseringsarbeidet har kommunen satset på digital dialog og selvbetjening i 2018. Det er lagt ned et arbeid for å gi innbyggere digitale førstevalg, særlig gjennom økt bruk av digital post, bookingsløsning for kontakt med saksbehandlere og videreutvikling av digital skjemaløsning.

I 2018 har Sola kommune blant annet ledet et interkommunalt prosjekt innenfor velferdsteknologi, som nå omfatter 14 kommuner.

Økt sysselsetting og befolkningsvekst

Sola er kommunen i Rogaland med høyest arbeidsledighet, men den er på vei nedover. I utgangen av 2018 var arbeidsledigheten på 3 prosent i Sola. Tilsvarende tall for 2017 og 2016 var på henholdsvis 3,9 prosent og 5,6 prosent. Befolkningsveksten var på 1,2 prosent i 2018. Det bor nå rundt 26 600 personer i Sola.

Fokus på kvalitet og kompetanseutvikling

– Trass i strammere rammer har virksomhetene i kommunen, jobbet godt med omstilling og stått på for å levere gode tjenester til innbyggerne, sier Nordbø.

Innenfor oppvekstområdet har tverrfaglig samarbeid, kvalitets- og kompetanseheving, innbyggerinvolvering og forbedringsarbeid stått sentralt i 2018. Det helsefremmende arbeidet for barn og unge i kommunen er styrket. Skolehelsetjenestens tilbud er gjort mer tilgjengelig for elever, foresatte og ansatte, og barnehager og skoler har jobbet videre med Inkluderende barnehage- og skolemiljø. Brukerundersøkelser innen helse- og omsorgstjenestene viser videre at innbyggerne i stor grad er fornøyde med tjenestene de får, og med måten tjenestene leveres på.

- Jeg er imponert og stolt over de dyktige medarbeidere vi har i kommunen vår og gleder meg å kunne samle flere virksomheter under ett tak, i nytt rådhus, mot slutten av 2019, sier Nordbø.

Prosessen videre

Årsrapport og årsregnskap 2018 er planlagt behandlet i formannskapet 14. mai og i kommunestyret 23. mai.

Vil du vite mer?

Årsrapport 2018