Årsrapport 2020 - Bedre resultat enn ventet  

2020 har vært et annerledes år for oss alle. Tross alt har vi levert et stabilt økonomisk resultat, opprettholdt viktige tjenester for innbyggerne og fortsatt omstillingsarbeidet i organisasjonen. Samtidig har året vært preget av smitteverntiltak, periodevise nedstengninger og nasjonale og lokale Covid-19-forskrifter.

Elisabeth Tønnessen  

Et annerledes år

Vinteren 2019 var Sola på vei ut av nedgangen som følge av oljekrisen. I mars innførte regjeringen de mest restriktive tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Nedstengning ble ansett som tvingende nødvendig for å stanse spredningen av Covid-19. Senere har flere av tiltakene blitt lettet på og strammet til. Hvilke langvarige konsekvenser disse tiltakene vil ha for kommunen i fremtiden, som samfunnsutvikler, tjenesteutvikler og arbeidsgiver, og ikke minst økonomi, er foreløpig ukjent.

Det vi derimot vet, er hvordan vi gjennom året har vist at vi klarer å stå sammen og bry oss om hverandre. Sammen med solabuen har vi klart å holde spredningen av koronaviruset nede. Til tross for god avstand, har vi tatt ansvar for hverandre. 

Et godt økonomisk resultat og fortsatt høyt investeringsnivå

Det økonomiske resultatet i 2020 ble bedre enn forventet. Sola kommune fikk et nettodriftsresultat på kr 82,3 millioner, tilsvarende 3,9 prosent av bruttodriftsinntektene. Lavere pensjons- og lønnsutgifter enn beregnet, bidro til det gode resultatet.

Resultatet for tjenesteområdene og stabene etter bruk og avsetning på fond viser et samlet merforbruk på 0,7 prosent. Dette utgjør 10,1 millioner kroner av en total netto budsjettramme på 1,5 milliarder kroner.  Omstilling og endring har preget 2020, og vil fortsatt være gjeldende i årene framover. Gjeldsgraden i kommunen er på 75,1 prosent av bruttodriftsinntekter når vi ser bort fra startlån og lån tidligere finansiert av Sola tomteselskap.

Flere store investeringer er sluttført i 2020 herunder rådhus, ny sentrumskirke og nye Soltun sykehjem. Dette har gitt et stort løft i sentrumsområdene i Solakrossen.

Barn og unge i lys av pandemien

Covid-19 og smitteverntiltak satte sitt preg på året også for oppvekst- og kulturtjenestene. Hos kultursektoren måtte de fleste arrangementene avlyses. Mange faste fritids- og kulturarrangementer ble betydelig redusert.

I starten av pandemien ble barnehager og skoler stengt. Barnehager og skoler har brukt mye ressurser på planlegging og omrokkeringer for å sikre at tilbudet hele tiden har vært i samsvar med gjeldende nasjonale og lokale smittevernregler.

Helse- og hjelpetjenestene for barn og unge har måttet gjøre noen tilpasninger som følge av smittevern, men tjenestene har vært tilgjengelige i hele perioden.

Noen av de planlagte oppgavene for 2020 måtte settes på vent. Virksomhetene har likevel jobbet godt med omstilling og tjenesteutvikling på flere områder; inkluderingsarbeid i barnehager og skoler, strukturer som sikrer god tverrfaglig samhandling rundt barn og ungdom, samhandlingsprosjekt med Helse Stavanger og BUP Sola, etablering av autismeteam i kommunen og effektiviseringsarbeid. 

Fokus på velferdsteknologi og heltid

Levekår videreutvikler helse- og omsorgstjenestene i Sola kommune i tråd med Kommunedelplan for tjenesteutvikling i helse- og velferdstjenesten 2017 – 2029. Covid-19-pandemien har påvirket både daglige drift og utviklingsarbeid. Levekår har likevel videreført utviklingsarbeidet, særlig rundt satsing på velferdsteknologi.

Levekårstjenestene i Sola kommune forventer økt etterspørsel etter tjenester i tråd med at en større andel av innbyggerne blir eldre. Samtidig opplever vi at flere innbyggere får mer komplekse og sammensatte behov. Vi vil fortsette å utvikle smarte løsninger som opprettholder kvaliteten på tjenestene. Velferdsteknologi vil bidra med å gi innbyggerne tjenester i fremtiden, og Sola kommune vil fortsatt lede det interkommunale prosjektet for velferdsteknologi i 2021.

Hjemmetjenesten er pilot for heltidsprosjektet i Sola kommune, og har startet arbeidet med å øke antall heltidsstillinger som vil være fokusområdet i 2021.

Les hele årsrapporten her.