Bedre resultat enn ventet

Foreløpig regnskap for 2019 viser et resultat som er bedre enn budsjettert, dette styrker kommunens økonomi.
Klikk for stort bilde   

Høyere skatteinntekter i slutten av året og noe lavere pensjons- og renteutgifter enn beregnet er hovedårsakene til at resultatet ble bedre enn forventet. Sola kommune fikk i 2019 et netto driftsresultat på kr 100 mill., noe som tilsvarer 4,9 prosent av brutto driftsinntekter. Dette er 1,9 prosent høyere enn budsjettert.
– Bedre resultat enn forventet er et viktig bidrag til å styrke kommunens økonomi. Dette er et godt utgangpunkt når vi skal investere i blant annet skoler og svømmehall i årene fremover, sier kommunedirektør, Ingrid Nordbø.

Resultatet for tjenesteområdene og stabene

Resultatet for tjenesteområdene og stabene etter bruk og avsetning på fond viser et samlet merforbruk på 1,2 prosent. Dette utgjør kr 15,9 mill. av en total netto budsjettramme på kr 1,36 mrd.
– Resultatene fra vår ordinære drift viser at det fortsatt er behov for å tilpasse aktivitetene til en strammere økonomi. Både ledere og medarbeidere gjør en viktig innsats i dette arbeidet, sier Nordbø.

Frie inntekter

Skatteinntektene i Sola kommune ble på kr 1.049,9 mill. i 2019, noe som er kr 35,4 mill. høyere enn budsjettert, og utgjør en økning på 8,1 prosent fra året før. Engangsinntekter i slutten av året har bidratt til høyere skatteinngang enn budsjettert. Samlet sett ble frie inntekter (skatt og rammetilskudd)  i 2019 på kr 1.539,9 mill.

Investeringer

Sola kommune har et høyt investeringsnivå, og brutto investeringsutgifter var på kr 509,7 mill. i 2019. Dette er kr 48,2 mill. lavere enn justert budsjett og skyldes i hovedsak endret framdrift i flere investeringsprosjekter. Investeringsinntektene ble kr 191,2 mill. høyere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak salg av boliger som ble budsjettert tidligere år.

Kommunens ordinære lånegjeld var på kr 1.579,6 mill. ved utgangen av 2019. I tillegg kommer lån til selvfinansierte byggeprosjekter, startlån og lån som betjenes av Sola tomteselskap KF. Eksklusive disse lånene utgjorde gjeldsgraden 77,6 prosent i 2019.

Disposisjonsfond

Samlede disposisjonsfond ved utgangen av 2019 utgjør kr 140,2 mill., noe som tilsvarer 6,9 prosent av brutto driftsinntekter.

Prosessen videre

Årsrapport og årsregnskap 2019 er planlagt behandlet i formannskapet 12. mai og i kommunestyret 28. mai 2020.

For ytterligere informasjon


Ordfører Tom Henning Slethei                     99700635            

Kommunedirektør Ingrid Nordbø                 92644011

Økonomisjef Sabina Leto                             92699315