Bedre resultat enn ventet  

Oversiktsbilde fra Sola kommune - Klikk for stort bilde Elisabeth Tønnessen Foreløpig regnskap for 2020 viser et resultat som er bedre enn budsjettert. Dette styrker kommunens økonomi i en tid med krevende omstilling. 

Sola kommune fikk i 2020 et netto driftsresultat på 85,6 millioner kroner, noe som tilsvarer 4 prosent av brutto driftsinntekter. Dette er 1 prosent høyere enn budsjettert.  
 
– Bedre resultat enn forventet er et viktig bidrag til å styrke kommunens økonomi. Dette er et godt utgangpunkt når vi fremover skal ta store omstillinger samtidig som vi skal investere i barnehager, ny svømmehall og andre viktige kommunale bygg og anlegg, sier ordfører Tom Henning Slethei. 

Hovedforklaringen på at resultatet ble bedre enn antatt er lavere lønns- og pensjonsutgifter enn forventet. 

Med koronapandemien i 2020 ble det et krevende år for tjenesteleveranse, økonomiplanlegging og beredskap.  

– Som vertskommune for flyplassen og Risavika havn har Sola kommune en viktig rolle i regionen beredskap. Denne oppgaven, kombinert med vår egen beredskap knyttet til tjenestene og ut mot innbyggerne våre, har krevd mye ressurser i året som gikk. Mange av våre medarbeidere har brukt mye tid på dette, og vi har håndtert utfordringene på en god måte, sier kommunedirektør Knut Underbakke.   

Resultat for tjenesteområdene og stabene 

Resultatet for tjenesteområdene og stabene etter bruk og avsetning på fond viser et samlet merforbruk på 0,6 prosent. Dette utgjør 9,7 millioner kroner av en total netto budsjettramme på 1,5 milliarder kroner.  

– Dette er det som imponerer meg aller mest med fjoråret. Jeg er stolt og imponert over ansatte, tillitsvalgte og ledere, som i et svært krevede år, har gjort en stor innsats for å holde et stramt budsjett. Ansettelses- og innkjøpskontroll har vist å gi god effekt. Nå får vi en god start på 2021 og motivasjon til å fortsette arbeidet med omstilling som vi skal ha fokus på i de kommende årene, sier Underbakke.  
 
I løpet av 2020 hadde Sola kommune, på lik linje med andre kommuner, merutgifter knyttet til pandemien. Disse utgjorde 45 millioner kroner, og ble dekket av statlige kompensasjonsordninger. 

Frie inntekter  

Skatteinntektene i Sola kommune ble på 1.057,9 millioner kroner i 2020, noe som er 4,5 millioner lavere enn budsjettert, og utgjør en økning på 0,8 prosent fra året før.   

–Dette er bedre enn vi fryktet da landet stengte ned og flere arbeidsgivere sendte ut permitteringsvarsel og arbeidsledigheten i kommunen økte betydelig, sier økonomisjef Sabina Leto.  

Samlet sett ble frie inntekter (skatt og ordinært rammetilskudd), eksklusiv statlige korona-kompensasjonsordninger for 2020, på 1.595 millioner kroner. 

Investeringer 

Sola kommune har et høyt investeringsnivå, og brutto investeringsutgifter var på 427 millioner kroner i 2020. Dette er noe lavere enn justert budsjett, som var på 460,9 millioner kroner, og skyldes i hovedsak endret framdrift i flere investeringsprosjekter. 

Kommunens ordinære lånegjeld var på 1.596 millioner kroner ved utgangen av 2020. I tillegg kommer lån som tidligere ble betjent av Sola tomteselskap KF og startlån i Husbanken. Eksklusive disse utgjorde gjeldsgraden 75,1 prosent i 2020, mot budsjettert gjeldsgrad på 80 prosent 

Disposisjonsfond 

Samlede disposisjonsfond ved utgangen av 2020 utgjør 168,6 millioner kroner, noe som tilsvarer 7,9 prosent av brutto driftsinntekter. 

Prosessen videre 

Årsrapport og årsregnskap for 2020 er planlagt behandlet i formannskapet 11. mai, og i kommunestyret 27. mai 2021. 

For ytterligere informasjon: 

Ordfører Tom Henning Slethei 997 00 635  
Kommunedirektør Knut Underbakke 911 96 888 
Økonomisjef Sabina Leto 926 99 315