Befolkningsutvikling i Sola 2017

Etter negativ befolkningsvekst i 2016 opplever kommunen igjen positiv befolkningsutvikling når vi nå har fått oversikt over befolkningsutviklingen for 2017.

Kvartalstallene for 2017 har alle vært preget av positiv befolkningsvekst, mens siste kvartal 2017 viser derimot en svak negativ befolkningsvekst på 17 innbyggere.  Den negative folkeveksten i fjerde kvartal skyldes i all hovedsak høyere antall utflyttinger enn innflyttinger til kommunen, samt et lavt fødselsoverskudd.

Figur 1 kvartalsvis befolkningsutvikling i Sola 2017 - Klikk for stort bilde

 

 

 

Samlet sett har likevel folketallet i Sola vokst med 249 innbyggere i 2017. Dette gir en positiv befolkningsvekst på 1% og kommunens totale befolkningsmengde var 26 265 ved årsskifte.

Figur 2 Folkemengde og folkevekst 2017 - Klikk for stort bilde

 

 

 

Fødselsoverskudd

Nasjonalt har 2017 vært preget av redusert innvandring og færre fødsler. Kombinasjonen av liten innvandring og få fødsler ga redusert folketilvekst i Norge i 2017. Ifølge SSB har det ikke blitt født så få barn siden 2003.

I Sola derimot, viser statistikken en motsatt trend. Den positive befolkningsveksten er et resultat av et fødselsoverskudd på 231 og en netto innflytting på 23 personer. Fødselsoverskuddet er stabilt slik det også har vært tidligere år, og vi ser ikke tendenser til færre fødsler i Sola, slik som for resten av landet. I Sola er fødselsoverskuddet den største bidragsyteren til befolkningsveksten på 1% i 2017. 

Figur 3 Fødselsoverskudd, nettoinnflytting og folkevekst - Klikk for stort bilde

 

 

 

Fremdeles stor flytteaktivitet i kommunen

Også i 2017 bærer Sola preg av å være en kommune med mye inn- og utflytting. Det flyttet 1945 personer til Sola i 2017, samtidig som 1922 personer flyttet ut. Av de 1945 personene som flyttet til Sola i 2017 var 333 fra utlandet, mens 302 personer, av de 1922 personene som flyttet ut av kommunen i 2017, flyttet til utlandet.

Figur 4 Flyttinger til og fra Sola - Klikk for stort bilde

 

 

 

Positiv utvikling i arbeidsmarkedet

Antall og andel helt ledige i Sola har gått betraktelig ned i løpet av 2017. Ved utgangen av 2016 var det registrert 5,3% arbeidsledighet i Sola, mens det ved utgangen av 2017 var registrert 3,9 % arbeidsledighet. Selv om tall for januar 2018 viser en oppgang til 4,2% arbeidsledighet så er dette likevel 1,8 prosentpoeng lavere sammenlignet med januar 2017. De fleste kommunene har hatt en økning i ledigheten fra desember til januar.

Figur 5 Andel helt ledige etter måned, 2012-2018 - Klikk for stort bilde

 

 

 

Til tross for positiv nedgang i arbeidsledigheten er det fortsatt Sola, Sandnes, Stavanger og Strand som har høyest andel ledige i regionen.

Figur 6 Helt ledige i partnerkommunenen i Greater Stavanger ved utgangen av januar 2017 og 2018 - Klikk for stort bilde

 

 

 

Boligbygging

I løpet av 2017 ble det ferdigstilt 258 boenheter i kommune. I gjeldene kommuneplan er boligbyggingsbehovet anslått til å være gjennomsnittlig 260 boenheter pr. år. Dette behovet er basert på en gjennomsnittlig befolkningsvekst på 2,2%.

Sammenlignet med 2016 har det vært en markant økning i antall ferdigstilte boenheter i Sola. Det er vanlig at boligbyggingen svinger litt, avhengig av hva som bygges i regionen, størrelsen på boligprosjektene som blir ferdigstilt og konjunkturnedganger og –oppganger.

Figur 7 Antall IG og antall ferdigstilte boliger - Klikk for stort bilde