Dette ble bestemt i kommunestyret 20.9.18

Her kan dere se noe av det som ble bestemt i kommunestyret. For full oversikt se protokollen fra møtet her.

Klikk for stort bilde

Detaljreguleringsplan 0502 Kornbergkroken

Kommunestyret vedtok enstemmig:

Detaljreguleringsplan 0502 Kornbergkroken, datert 25.06.2018, med tilhørende bestemmelser datert 25.06.2018, vedtas i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12.

 

Egengodkjenning etter avholdt mekling -delområdet av reguleringsplan 0527 Transportkorridor vest 

Kommunestyret vedtok enstemmig:

Delområder av reguleringsplan 0527 Transportkorridor Vest ved friområde på Jåsund og Tananger kirkegård, med tilhørende plankart datert 07.07.2017, egengodkjennes i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12.

Følgende bestemmelser tilføres vedtatt plan 0527 i tråd med meklingsprotokollen og behandling i UPM sak 39/17:

· Ved Hagakrossen skal det etableres støyskjerm for å skjerme areal regulert til grav- og urnelund. L d 55 db på grav- og urnelunden tilstrebes.

· Ved friområde o_GF7 på Jåsund skal det vurderes og velges støyskjermingsløsning langs veibanen med størst mulig støydempende effekt for friområdet innenfor tillatte tekniske rammer. Lden 55 dB tilstrebes.

 

Ny folkehelsestrategi  

Den nye strategien ble enstemmig vedtatt med følgende tillegg:

Tillegg i kulepunkt 7:

Tilrettelegge for at alle kan delta i kulturlivet, idrettsklubber og fritidsaktiviteter på ulike alderstrinn, samtidig som vi legger til rette for fysisk aktivitet også utenom organisert idrett. Det må spesielt tilrettelegges for at funksjonshemmede kan delta i disse aktivitetene.

Fire nye kulepunkt:

· Styrke arbeidet med å få flere innvandrere/flyktninger med i idrettsklubber, andre fritidsaktiviteter og bruk av bibliotekene sine tjenester.

· Yte mer informasjon til lag og foreninger om de kommunale støtteordningene som finnes for at barn og unge fra lavinntektsfamilier skal få økonomisk støtte til å delta i idrettsklubber og fritidsaktiviteter

· Oppdatere Sola kommune sine oversikter på nettsiden over alle lag og foreninger som finnes i Sola

· Rådmannen gis ansvar for å integrere aktuelle temaområder/tiltakspunkt fra "Leve hele livet" og kommunedelplan levekår under drivere.

 

Helhetlig risiko- og  sårbarehetsanalyse for Sola kommune 2018  

Det ble vedtatt at den nye ROS-analysen blir tatt til orientering.
 

Ny strategi for samfunnssikkerhet og beredskap

Strategien godkjennes.
 

Valgdager i 2019

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 avholdes det i Sola kommune valg over to dager - søndag 8. september og mandag 9. september 2019

Valglokalet i Sande krets holdes åpent søndag. Det tilrettelegges for også å ha et åpent valglokale i Tananger på søndagen.

Stemmetidene på valgdagene settes til

søndag kl. 14.00 - 18.00

mandag kl. 10.00 - 21.00

    

Reduksjon av plastbruk

Forslag fremmet av David Moen:

Rådmannen bes komme tilbake med en sak innen april 2019 om hvordan Sola kommune kan bidra til å redusere bruken av plast i kommunen, spesielt med tanke på engangsplast.

Enstemmig vedtak, etter forslag fra ordfører:

Interpellasjonen vurderes ved revisjonen av energi og klima plan. (2019)

 

Ny bomring fra 1. oktober

Med 30 av 41 stemmer vedtok kommunestyret følgende:

1. Kommunestyret viser til Stortingsvedtaket om bymiljøpakken (gjort enstemmig med stemmene fra Ap, H, FrP, Sp, SV, KrF, V og MdG), og til styringsgruppens enstemmige behandling av 10.08.2018 og 30.08.2018. Et bedre kollektivtilbud, og bedre gang og sykkelveier som gir befolkningen et redusert behov for å måtte kjøre bil, gjør det mulig å nå nasjonale krav om nullvekst, reduserte køkostnader for næringslivet og bedre lokalmiljø.

 

2. Kommunestyret er opptatt av at Sola kommune gjør følgende selvstendige tiltak:

c. Foreldre får tilbud om barnehageplass nærmest mulig bolig eller arbeidsplass. Ved søknad om redusert foreldrebetaling vil bomutgifter i forbindelse med levering/henting tas inn som en del av grunnlaget for vedtak.

d. Foreldre som må passere bom i egen kommune for å levere/hente i barnehage, som de ikke primært har søkt på, gis reduksjon i betaling tilsvarende reelle utgifter til bompassering, forutsatt at henting/levering ikke skjer som del av ordinær reise til/fra arbeid.

 

3. I samarbeide med de andre partene i bymiljøpakken er kommunestyret opptatt av at:

d. Regionen står sammen i arbeidet med å få større statlige bidrag til finansieringen av kollektiv-, gang- og sykkeltiltak.

e. Buswayen nå bygges ut raskest slik at flest mulig får et vesentlig bedre kollektivtilbud, senest ferdig 2023.

f. Støtte til styringsgruppens forslag om 2 ukers gratis buss i innkjøringsperioden, og at det vurderes forlengelse av dette.

 

4. Kommunestyret er opptatt av at de som bruker bil får en mest mulig lik belastning, uavhengig av hvor i regionen man bor.

b. Det må derfor settes fortgang i arbeidet med overgang til smartere GPS-baserte system (eller lignende) for innkreving.

5. Rådmannen bes (i samarbeid med de andre kommunene, fylkeskommunen og styringsgruppen) om å utarbeide en rapport på konsekvensene av innføringen av de nye bomringene og takstene, samt å utarbeide forslag til avbøtende tiltak til de grupper som er mest negativt utsatt.

6. Ved reforhandling skal rushtidsavgiften revurderes, og Sola kommune viser til høringssvar gitt i 2014.

7. Så snart Stortinget åpner for det skal elbiler belastes med halv pris i bomringen.