Dette ble bestemt i kommunestyret 8.11.18

Klikk for stort bildeHer kan du se noe av det som ble bestemt i kommunestyret. For full oversikt se protokollen fra møtet her.

Ny kommunikasjonsstrategi
Kommunikasjonsstrategien for 2019-2022 ble vedtatt. Det ble også fattet et vedtak om at prosjektet klarspråk også skal gjelde politiske saksfremlegg.


Innbyggerinitiativ - krav om ny behandling av vedtak for bymiljøpakke for Nord-Jæren
Kommunestyret fikk et innbyggerinitiativ om å skrinlegge Bymiljøpakken. Rådmannens forslag var å ikke behandle dette, da det allerede var behandlet av kommunestyret og dermed imot kommuneloven. Her står det at man ikke kan behandle samme sak flere ganger i en valgperiode (omkamp). Les mer om konseptet innbyggerinitiativ her.

Kommunestyrets vedtak:

Innbyggerforslaget «Krav om ny behandling av vedtak for bypakke Nord-Jæren» avvises, da saken har samme innhold som sak som har vært behandlet av kommunestyret i løpet av valgperioden, jf. kommunelovens §39 a, pkt. 3b.

Det vises for øvrig til pågående forhandlinger om byvekstavtalen, der rushtidsavgiften er et element det forhandles om.


Budsjettoppfølging drift
Status i kommunens budsjett per 31.08 ble tatt til orientering.


Budsjettoppfølging investeringer
Med bakgrunn i kommunens investeringer per 31.08 ble dette bestemt:
1. Rådmannens budsjettoppfølgingsrapport investering per 31.08.2018 tas til orientering.

2. Det foretas budsjettendringer i henhold til tabell 1, 2 og 3. Låneopptak reduseres med netto kr 19,42 mill.

3. Sola tomteselskap KF
Sola tomteselskap KF sin tertialrapport per 31. august godkjennes. Det foretas budsjettendringer i henhold til tabell i foretakets tertialrapport. Låneopptaket reduseres med kr 11,7 mill.

4. Rådmannen bes fremlegge avgrensingsprinsipper knyttet til at parkeringsanlegget blir billigere når en ser dette opp mot hva rådmannen skriftlig redegjorde i saken (sak 19023) hvor det står følgende: Prosjektene 19016 Nytt rådhus, 19023 Parkeringsanlegg Sola sentrum nord og 49648 Festplass Sola sentrum, del 1 må sees sammen da dette er en entreprise.

Prosjektet følger fremdrift.


Finansrapport
Finansrapporten per 31.08 ble tatt til orientering.


Interpellasjon om mer bruk av vegetarmat
MDG la frem forslag om å bruke mer vegetarmat i kommunens kantiner og der kommunen serverer mat.

Forslag fremmet av David Moen:

1. Kommunen jobber for å øke andelen vegetarisk mat i kommunal matservering, inkludert på politiske møter, som et av tiltakene for å redusere klimagassutslipp. 

2. Vegetarisk mat skal gjøres tilgjengelig ved siden av kjøtt/fisk hver dag i kommunens kantiner, der hvor dette er hensiktsmessig.

3. Vurdere muligheten for å løfte frem vegetarisk mat en dag hver uke på kommunale spisesteder/kantiner gjennom styrket tilbud og bruk av informasjonsmateriell, for eksempel Meatless Monday.

Svar fra ordfører:

1. Når det gjelder serveringstilbudet i institusjon og til hjemmeboende ønsker kommunen fortsatt å følge Helsedirektoratets kosthåndbok som er det beste faglige grunnlaget for matservering i helse- og omsorgssektoren. Dette innebærer at det er godt med grønnsaker og frukt i kostholdet. De som ønsker rene vegetaralternativer får alltid tilbud om det.

2. Dette er oppfylt for dagens serveringstilbud.

3. Når det gjelder serveringstilbudet i institusjon og til hjemmeboende ønsker kommunen fortsatt å følge Helsedirektoratets kosthåndbok. Vegetariske alternativer ivaretas på en god måte her.

Forslag fremmet av David Moen fikk 8 stemmer og falt.