Et godt resultat i et år med mye usikkerhet 

Høyere skatteinntekter enn budsjettert gir Sola kommune bedre resultat enn forventet i årsregnskapet for 2021. 

Sola kommune fikk i 2021 et netto driftsresultat på 114,4 millioner kroner, noe som tilsvarer 4,7 prosent av brutto driftsinntekter. Dette er 1,7 prosent høyere enn budsjettert.  

Hovedforklaringen på at resultatet ble bedre enn antatt er høyere skatteinngang enn forventet. Dette har kommet godt med for å kunne dekke merforbruket i tjenesteområdene.  

Pandemien og dens kostnader 
Koronapandemien har preget driften av Sola kommune også i 2021.  

Ved årsslutt var kommunens direkte utgifter til pandemien på 49,4 millioner kroner, mens statlige kompensasjoner var 46,8 millioner kroner. Utover dette har Sola kommune et særskilt ansvar for testing på flyplassen og karantehotellordningen hvor kostnadene ble dekket i sin helhet fra statlige overføringer. Refusjon for testsenteret utgjorde 20,4 millioner kroner og for karantehotellordningen var refusjonen på 82,4 millioner kroner. 

– Pandemien har vært krevende for alle, også Sola kommune. Mange medarbeidere har måttet legge ordinære oppgaver til side til fordel for pandemihåndtering i året som gikk. Jeg ønsker å rette en spesiell takk til de ansatte i kommunen for innsatsen som er lagt ned det siste året, sier ordfører Tom Henning Slethei. 

– Heldigvis ser vi nå at pandemien slipper taket og vi kan igjen få fokus over på andre oppgaver og omstillingsoppdraget. Det er nå lysere tider med rekordhøy oljepris, lav arbeidsledighet og næringslivet som blir direkte og indirekte påvirket av oljeindustrien gjør det veldig bra. Dette er gode nyheter, også for kommunen, sier ordføreren videre.  

Resultat for tjenesteområdene og stabene 
Tjenesteområdene og stabene viser et samlet merforbruk på 41,8 millioner kroner (eksklusiv koronautgifter). Dette utgjør 2,7 prosent av det totale netto driftsbudsjettet på tjenesteområdene. Det største merforbruket er i tjenesteområdet levekår, i enhet for mestring, hvor det nå pågår et omfattende omstillingsarbeid. 

– Det som uroer meg mest av alt er merforbruket vårt. Vi har et utgiftsnivå enkelte steder i organisasjonen som er adskillig høyere enn budsjettet. Det er økende etterspørsel etter kommunale tjenester og kommunens kapasitet og økonomiske rammer blir utfordret. Vi ser at også i fremtiden vil oppgavene øke, uten av lommeboka blir tykkere. Det krever at vi må jobbe smartere i alle ledd for å kunne opprettholde bærekraften i samfunnet vårt, sier kommunedirektør Knut Underbakke.  

Skatteinntekter og rammetilskudd 
Skatteinntekter og rammetilskudd til Sola kommune ble på 1.766,5 millioner kroner i 2021, noe som er 67,6 millioner høyere enn budsjettert. Skatteinntektene var 13,9 prosent høyere enn året før og var 121 prosent av landsgjennomsnittet per innbygger i 2021.  

Investeringer 
Sola kommune har et høyt investeringsnivå, og brutto investeringsutgifter var på 347,9 millioner kroner i 2021. Dette er lavere enn justert budsjett, som var på 402,8 millioner kroner og skyldes i hovedsak at Kjerrberget ungdomsskole ble ferdigstilt godt under budsjett, samt endret framdrift i noen investeringsprosjekter. 

Kommunens ordinære lånegjeld eksklusivt startlån var på 1.873,3 millioner kroner ved utgangen av 2021. Gjeldsgraden er på 68,4 prosent i 2021 når kjøp og salg av tomter for videre salg holdes utenom, i henhold til vedtaket i kommunestyret. 
 
Disposisjonsfond 
Samlede disposisjonsfond ved utgangen av 2021 utgjør 210,3 millioner kroner, noe som tilsvarer 8,7 prosent av brutto driftsinntekter. 

Prosessen videre 
Årsrapport og årsregnskap for 2021 er planlagt behandlet i formannskapet 10. mai, og i kommunestyret 19. mai 2022. 

 

For ytterligere informasjon: 

Ordfører Tom Henning Slethei 997 00 635  

Kommunedirektør Knut Underbakke 911 96 888 

Økonomisjef Sabina Leto 926 99 315