Hvem skal settes ekstra pris på i år?

Nå har du sjansen til å foreslå kandidater til kulturprisen, kreativitetsprisen, kultur- og idrettsstipend, byggeskikkprisen og miljøvernprisen.

Klikk for stort bilde Elisabeth Tønnessen  

Kulturprisen

Sola kommune deler hvert år ut en kulturpris. Alle innbyggere, frivillige organisasjoner og kulturinstitusjoner i Sola kommune kan fremme forslag om kandidater til prisen.

Kulturprisen kan deles ut til enkeltpersoner og til lag eller organisasjoner i Sola kommune.

Prisen deles ut til noen som har gjort en spesiell innsats innenfor kulturfeltet i Sola.

Utvalg for oppvekst og kultur behandler og tildeler prisen. Utvalget kan også velge kandidater som ikke er foreslått av andre.

Send inn ditt forslag

Søk her

Frist 

Frist for innmelding av kandidater til kulturprisen er 15. oktober hvert år.

Utdeling av prisen

Kulturprisen deles ut på ordførerens nyttårsmottagelse 1. januar.

 

Kreativitetsprisen

Kreativitetsprisen skal premiere og motivere til kreativitet og innovasjon som fører til positive bidrag til fellesskapet, og som setter Sola på kartet.

Kreativitet er en skapende evne eller virksomhet, det vil si oppfinnsomhet, idérikdom og det å lage eller finne på noe nytt. Kreativitet er avgjørende for å løse problemer og utfordringer innen alle fag og i alle situasjoner, og for å skape forandring og fornyelse.

Kandidater til denne prisen vil være personer, grupper, bedrifter, lag eller foreninger som ikke dekkes inn under prisene for kultur, miljøvern, byggeskikk eller menneskerettigheter.

Send inn ditt forslag

Alle kan sende inn forslag til kandidater. 

Send inn forslag

Frist

15. oktober.

Hvordan foregår tildelingen?

Prisen deles ut på ordførerens nyttårsmottagelse 1. januar.

 

Kultur- og idrettsstipend

Stipendet kan tildeles personer som bor i Sola, og som er aktive innen kultur og idrett. Stipendet skal være til nytte og inspirasjon for videre utvikling innen sitt område.

Klikk for stort bilde Elisabeth Tønnessen Hvem kan søke?

Enkeltpersoner med bostedsadresse i Sola kan søke om stipend, men i spesielle tilfeller kan også en mindre gruppe av personer søke (f.eks et band e.l.). Søkerne plikter å oppgi dersom det tidligere er søkt om eller mottatt andre stipender eller støtte til samme formål.

Søknad

Søk her

Frist

15. oktober.

Kriterier for stipend

Søkere som ikke tidligere har mottatt kultur- eller idrettsstipend prioriteres. Stipendsøknader som har som mål å finansiere ordinær utdanning vil ikke få støtte.

Behandling av stipendsøknader

Stipendsøknader behandles av utvalg for oppvekst og kultur. Utvalget legger vekt på en rimelig fordeling mellom de ulike områdene utvalget har ansvar for.

Utdelingen av stipendet skjer normalt under ordførerens nyttårsmottagelse 1. januar.

Betingelser

Alle søknader om stipend skal være skriftlige, og søknaden skal gi en beskrivelse av hva stipendet ønskes brukt til, i tillegg til utfyllende informasjon om søkeren.

Tildelt stipend skal benyttes innen ett år etter utdeling, og en kort rapport på hvordan stipendet er brukt skal leveres via epost@sola.kommune.no innen utgangen av året. Ubrukte midler skal tilbakeføres til kommunen.

 

Miljøvernprisen

Hvem kan få prisen?

Miljøvernprisen kan gis ut til bedrifter, frivillige organisasjoner, offentlige organ, institusjoner eller enkeltpersoner som har gjort en særlig fortjenestfull innsats for miljøet i Sola kommune.

Miljøvernprisen er en hederspris som kan tildeles årlig, hvor prisen består av diplom og en gjenstand.

For hvilke type tiltak gjelder prisen?

Tiltak som er innrettet mot å gjenopprette en opprinnelig tilstand, eller hindre ødeleggelse/forurensing av jord, vann, luft, plante og dyreliv, landskap, bygninger eller andre fysiske elementer.

Tiltak som også kan betraktes er utvikling og innføring av ressurser og miljøvennlig teknologi, eller andre forebyggende tiltak for å bekjempe ødeleggelse/forurensing av det ytre miljø. Her må innsatsen bestå i vesentlig mer enn å oppfylle krav fra myndighetene. Størrelsen på den økonomiske innsatsen skal imidlertid ikke være avgjørende.

Send inn ditt forslag

Alle som ønsker det, kan foreslå kandidater. Begrunnet forslag sendes til epost@sola.kommune.no merket med miljøpris.

Frist

Frist for innmelding av kandidater til miljøprisen er 1. november for det året prisen deles ut.

Hvordan foregår tildelingen?

Utvalg for plan og miljø innstiller på tildelingen av miljøvernprisen.

Når deles prisen ut?

Prisen deles ut på ordførerens nyttårsmottakelse 1. januar.

 

Byggeskikkprisen

Hvem kan få prisen?

Byggeskikkprisen kan gis til huseier eller byggherrer som har gjennomført byggeprosjekter som 

  • er tilpasset lokale bygningsmiljø 
  • ivaretar lokal byggestil/håndverktradisjoner
  • er tilpasset landskaps- og naturforhold

Fredede bygninger og bygninger som i løpet av de siste 10 årene har fått offentlig støtte ut fra antikvariske kriterier kan bare unntaksvis få prisen.

Byggeskikkprisen er en hederspris som består av en plakett med inskripsjon.

Send inn ditt forslag

Alle som ønsker det kan foreslå kandidater. Begrunnet forslag sendes til epost@sola.kommune.no.

Frist

Frist for innmelding av kandidater til Byggeskikkprisen er 1. november.

Hvordan foregår tildelingen?

Sola kommune oppnevner en jury som tildeler byggeskikkprisen.

Kommunedirektøren utarbeider på forhånd en oversikt over aktuelle prosjekter som er ferdigstilt siden forrige prisutdeling.

Arkitekter, konsulenter og håndverkere som har medvirket til resultatet skal omtales.

Når deles prisen ut?

Prisen deles ut på ordførerens nyttårsmottagelse 1. januar.

 

Drømmestipend

Hva er drømmestipendet?

Drømmestipendet består av 50 stipender à 30 000 kroner.

Stipendordningen er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Håpet er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer.

Hvem kan søke om stipendet?

Hver kommune kan nominere en person eller gruppe innen hver av disse kategoriene:

  • Dans
  • Musikk
  • Skapende skriving
  • Visuell kunst
  • Sirkus
  • Teater
  • Annet (for eksempel lys-, lyd -, produksjon)

Stipendet er for aldersgruppen 18 - 25 år. Les mer om drømmestipendet her.