Innfører portforbud for fjørfe

Ubruddet av fugleinfluensa i en fjørfebesetning på Jæren gjør at det innføres tiltak for å hindre videre smitte. Også du med hobbyhøns kan bidra.
 

Det innføres nå portforbud for fjørfe og andre fugler i fangenskap i Rogaland sør for Boknafjorden. Det betyr at slike fjærkledde dyr nå må holdes inne, eventuelt ute i en innhegning med tett tak. Portforbudet skal hindre smitte. Risiko for smitte til mennesker vurderes som svært lav.

Forebyggende tiltak er svært viktig

Det er nå viktig å ha lav terskel for å undersøke for fugleinfluensa ved økt dødelighet og nedsatt produksjon og fôr- og vannopptak i fjørfebesetninger.

Oppretthold høyt fokus på smittevern. Ha gode smitteforebyggende tiltak når du skal inn i et fjørfehold og hvis du har kontakt med flere fjørfehold. Fjørfeholdere har selv ansvar for å gjennomføre de smitteforebyggende tiltakene.

Dette gjelder både fjørfeprodusenter og hobbyfuglehold.

Du kan lese mer om relevante tiltak for næringsretta fjørfehold her. Du som har høner i hagen kan også gjøre mye for å hindre smitte til fuglene dine, du kan lese mer om dette  her.

Meld fra til Mattilsynet om døde fugler

Mattilsynet oppfordrer folk som ferdes langs sjø og vann og våtmarksområder om fortsatt å informere Mattilsynet ved funn av sjuke eller døde fugler av disse artene:

  • andefugler (ender, gjess og svaner)
  • måkefugler
  • vadere
  • rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
  • åtseletere (kråkefugler)

Dette gjelder spesielt i områder som fungerer som rasteplasser for trekkfugler.

Det er viktig at du kan oppgi nøyaktig hvor fuglen er funnet og hvor den kan hentes når du melder ifra til Mattilsynet. Oppgi adresse og helst også kartreferanse som du kan finne i kartfunksjonen på mobiltelefonen.

Fugler som er døde av ytre skader, er avmagra eller råtne er i utgangspunktet ikke aktuelle å undersøke for fugleinfluensa. Men, ved funn av døde fugler av de ovenfor beskrevne artene uten synlig dødsårsak, bør du kontakte det lokale Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00. Mattilsynet vil vurdere om fuglene skal testes for smitte, men det er uansett viktig at du varsler.

Dersom du ikke har fått beskjed om at Mattilsynet ønsker å ta prøver når det har gått 2 arbeidsdager etter at du meldte fra, trenger du ikke å ta vare på fuglen lenger.

Av hensyn til generell smittefare bør du unngå å komme i fysisk kontakt med sjuke og / eller døde fugler. Bruk derfor hansker og legg fuglen i en plastpose. Vask hendene godt etterpå.

Registrering av hobbyfjørfehold

Det er nå obligatorisk å registrere hobbyfjørfehold i området der portforbudet gjelder.

Av hensyn til Mattilsynets generelle beredskap når det gjelder smittsomme sykdommer på fjørfe, er det av stor betydning at Mattilsynet kjenner til flest mulig hobbyfjørfehold. Mattilsynet oppfordrer derfor alle til å registrere fjørfeholdet sitt hos Mattilsynet.

Lav smitterisiko for mennesker

Det er få kjente tilfeller av smitte fra fugl til mennesker, og smitterisiko til mennesker vurderes som svært lav.

Husk likevel å unngå direkte fysisk kontakt med sjuke/og eller døde fugler, da disse f.eks. kan være smittet med Salmonella.

Spørsmål og svar om høypatogen fugleinfluensa (mattilsynet.no)