Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge

Tilskuddsordningen skal motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. I tillegg er det et mål at tiltakene bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø.

Klikk for stort bilde 

Om tilskuddet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) deler ut midlene i denne ordningen. Kommunen vurderer søknadene og gir vår anbefaling til Bufdir. Bufdir tar den endelige beslutningen om hvem som skal få midler. Det er endringer i tilskuddet for 2021, så les kriteriene nøye hvis du har søkt, eller hørt om, ordningen før. 

Målgruppe

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Hvem kan søke?

Både offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke.

Dette legger Bufdir vekt på

  • Omfang av fattigdom i barnefamilier i kommunen eller bydelen
  • Geografisk spredning mellom kommuner/bydeler og fylker ved fordelingen av midlene
  • Den totale størrelsen på tilskudd til kommunen gjennom ordningen
  • Samarbeid mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester
  • Integrering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn i lavinntektsfamilier
  • Tiltak som retter seg mot barn og ungdom som vokser opp med foreldre med rusproblemer/psykiske vansker/utfordringer knyttet til vold

Slik søker du

På Bufdirs nettsider finner du mer informasjon om tilskuddsordningen og hvordan du søker.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 4. desember.

Kontaktperson i Sola

Kari Helene Rosenlund, 452 58 515