Netto driftsresultat på 52,7 millioner kroner

Det foreløpige regnskapet for Sola kommune viser et netto driftsresultat på 52,7 millioner kroner, noe som tilsvarer 2,7 prosent av brutto driftsinntekter. 

Klikk for stort bilde

- Med bakgrunn i strammere økonomiske rammer over flere år, og omstillingsarbeidet som har preget kommunen, er resultatet bra. Virksomhetene har fokusert på å tilpasse aktivitetene til de reduserte økonomiske rammene, og samtidig levere gode tjenester til innbyggerne våre. Både ledere og medarbeidere gjør en stor innsats i dette arbeidet, sier rådmann Ingrid Nordbø.

 

Resultatet for tjenesteområdene og stabene

Resultatet for tjenesteområdene og stabene etter bruk og avsetning på fond viser et samlet merforbruk på 0,9 prosent. Dette utgjør kr 11,4 millioner av en total netto budsjettramme på kr 1,32 milliarder.

Samlet vedtatt omstilling i 2018 var på kr 37,2 millioner. Gjennom forenkling, forbedring og fornying, som er kommunens omstillingstrategi, har virksomhetene omstilt seg og tilpasse seg den nye økonomiske hverdagen. Dette viktige arbeidet vil fortsette i 2019.

 

Frie inntekter

Skatteinntektene i Sola kommune ble på kr 971,5 millioner i 2018, noe som er 3 millioner kroner høyere enn budsjettert, og utgjør en økning på 2,8 prosent i forhold til fjoråret. Imidlertid ble skattevekst på landsbasis en god del høyere enn opprinnelig budsjettert fra Finansdepartementet. Dette bidrar til at Sola kommune må gi fra seg mindre skatteinntekter enn opprinnelig beregnet i inntekstutjevning. Som følge av redusert inntektsutjevning ble samlet resultat for frie inntekter (skatt og rammetilskudd) kr 17 millioner høyere enn budsjettert. Frie inntekter ble på til sammen kr 1,45 milliarder, og kommunens skatteinntekter per innbygger i prosent av landsgjennomsnittet ble 120,5 prosent.

 

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat blir på 2,7 prosent, som er 0,3 prosent lavere enn budsjettert netto driftsresultat. Dette skyldes i hovedsak merforbuk på tjenesteområdene.

 

Investeringer

Sola kommune har et høyt investeringsnivå, og brutto investeringsutgifter var på kr 348,8 millioner i 2018. Dette er 32,9 millioner kroner høyere enn justert budsjett, korrigert for avsluttede prosjekter/ubrukte årsbevilgninger ved regnskapsavslutning 2017.

Investeringsinntektene ble 68,5 millioner kroner høyere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak høyere kompensasjon av merverdiavgift enn budsjettert, og salg av boliger som ble budsjettert tidligere år.

Kommunens ordinære lånegjeld var på kr 1,34 milliarder ved utgangen av 2018. I tillegg kommer lån til selvfinansierte byggeprosjekter, startlån og lån som betjenes av Sola tomteselskap KF. Eksklusive disse lånene utgjorde gjeldsgraden 68,9 prosent i 2018.

 

Disposisjonsfond

Samlede disposisjonsfond ved utgangen av 2018 utgjør kr 132,6 millioner, noe som tilsvarer 6,8 prosent av brutto driftsinntekter.

 

Prosessen videre

Årsrapport og årsregnskap 2018 er planlagt behandlet i formannskapet 14. mai og i kommunestyret 23. mai 2019.

 

Pressekontakter:

Ordfører Ole Ueland                    926 13 103

Rådmann Ingrid Nordbø              926 44 011

Økonomisjef Sabina Leto             926 99 315