Planer og rapporter til høring

Akkurat nå ligger det flere planer ute til høring, og vi tar gjerne imot innspill fra deg som innbygger i Sola. Kanskje noen av planene angår eller engasjerer akkurat deg?

Klikk for stort bildeHafrsfjord er med i planen fra Riksantikvaren om kulturlandskap. 

En plan eller rapport på høring betyr at Sola kommune eller en annen aktør skal utarbeide dokumenter med planer over et område eller felt. I de fleste saker som behandles i Sola kommune blir alle naboer varslet om planoppstart og endringer direkte, men alle innbyggere står fritt til å sende merknader til oss.

Dette er sakene som ligger ute til høring nå:

Nytt havnenært torg i Tananger sentrum

I Tananger sentrum skal det legges til rette for nytt kultursenter, torg og boligbebyggelse i nærhet til Tananger havn. Dette er basert på vinnerforslaget fra en arkitektkonkurranse som har blitt avholdt. I dokumentene kan du også se tegninger av hvordan området kan bli seende ut når det er ferdig.

Merknader sendt til saken vil bli tatt opp til politisk behandling i høst. 

Kulturlandskap av nasjonal interesse

Riksantikvaren utarbeider en rapport om hvordan kulturlandskap av nasjonal interesse (KULA) skal behandles. I Sola innebærer dette kystområdet rundt Hafrsfjord, samt Jærstrendene. Rapporten utarbeides som en veileder for kommunene om hvordan vi skal bygge og ta hensyn i akkurat disse områdene. I utkastet til veilederen kan du lese hva Riksantikvaren har foreslått for området. Det handler både om bebyggelse, veinett og bevaring av jordbrukslandskap.

Alle med innspill oppfordres å sende dem inn til Riksantikvaren. Les mer om KULA her.

Veinett tilknyttet utbygging av nytt sykehus

Det nye sykehuset som bygges på Ullandhaug, er i nærhet til innbyggere i Sola kommune som bor i området rundt Grannes. Her skal det utarbeides ny adkomstvei, samt sykkel- og gangstier. 

Plan for Utsola næringsområde

Utsola, like nord for flyplassen, er avsatt til næringsvirksomhet. Her er det ønsket å tilrettelegge for næring direkte rettet mot flyplassvirksomheten. 

Nytt hummerfredningsområde ved Fladholmen

Det skal opprettes et fredningsområde for hummer i Sola kommune. Fredningsområdet vil være ved Fladholmen, vest for Tananger. Fiskeridirektoratet har i denne forbindelse sendt ut et forslag til høring. Innspill til fredningsområdet skal sendes direkte til Fiskeridirektoratet. 

En samlet oversikt over planer og rapporter som ligger ute til høring til en hver tid, samt de ulike tidsfristene, finner du her.