Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Svekket inntektsgrunnlag

Regionen vår har de siste årene opplevd en kraftig konjunkturnedgang med tilhørende lav økonomisk vekst. Reduksjon i oljepris kombinert med lave investeringer har ført til redusert aktivitet i petroleumsnæring og nedbemanning i mange bedrifter. Svært mange bedrifter har måtte omstille og tilpasse seg til nye rammebetingelser. Dette har også påvirket de økonomiske rammebetingelser til Sola kommune. Kommunen har i 2017 merket en betydelig reduksjon i skattenivå, sterkere enn resten av landet for øvrig. Per september 2017 har kommunen en negativ skattevekst på minus 4,1 %, og skatt per innbygger, målt i prosent av landsgjennomsnittet, er redusert fra 141,5 % i 2015 til et forventet nivå på 124 % i 2017.

Omstilling

Gode og tilpassede kommunale tjenester er viktige for innbyggernes livskvalitet, velferd og folkehelse. Redusert økonomisk handlingsrom stiller store krav til oss og skaper behov for nye løsninger og nye måter å jobbe på.  Sola kommune leverer tjenester av god kvalitet. Vi har et godt utgangspunkt og er i en bedre situasjon enn mange andre kommuner. Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 er i hovedsak basert på videreføring av vedtatt Handlings- og økonomiplan (HØP) 2017-2020. For å oppnå budsjettbalanse i 2018-2021 i tråd med inntektsforutsetningene som er lagt til grunn, foreslår rådmannen et samlet omstillingskrav på kr 37,2 mill. i 2018.

Framtidens velferdsutfordringer

Sola kommune står, som resten av landet, ovenfor langsiktige utfordringer for å opprettholde velferdstjenester på dagens nivå, særlig i lys av endrende økonomiske rammebetingelser. FFF (forenkling, forbedring og fornying) vil fortsatt være kommunens viktigste omstillingsstrategi. I tillegg erkjenner vi at framtidens utfordringer ikke kan løses av kommunen alene. Samarbeid mellom kommunen og innbyggerne, og innbyggerne seg imellom, er sentralt for å skape et godt lokalsamfunn for alle. Sammen med innbyggerne våre må vi finne nye måter å utvikle faglige, økonomiske og sosialt bærekraftige løsninger. 

Økonomiske måltall

Forslaget i driftsbudsjettet innebærer et netto driftsresultat på 3 % i tråd med kommunestyrets vedtatte målsetting. Dette er nødvendig for å kunne opprettholde økonomisk handlingsrom og tilfredsstillende egenfinansiering av investeringer.

Gjeldsgrad eksklusiv lån til videre utlån (startlån og utlån til tomteselskapet) samt lån for selvfinansierte byggeprosjekter blir på 83 % i 2018, 84 % i 2019, 72 % i 2020 og 68 % i 2021. Investeringsnivået i rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan 2018-2021 er høyt og er i underkant av kr 1,5 mrd.

Les planen her

Handlings- og økonomiplan 2018-2021 hoveddokument (PDF, 12 MB) 

Handlings- og økonomiplan 2018-2021 kortversjon (PDF, 2 MB)

Rådmannens presentasjon av Handlings- og økonomiplan 2018-2021 (PDF, 4 MB)

Her finner du mer informasjon om Sola kommunes Handlings- og økonomiplan.

Klikk for stort bilde