Søk om nærmiljømidler for uteområder

Midlene skal bidra til trivsel, tilhørighet og fellesskap for flest mulig innbyggere. Søknadsfrist er 8. mars.

Klikk for stort bilde 

Formål

Vi ønsker å legge til rette for samarbeid mellom kommunen og innbyggerne for å skape et godt lokalsamfunn for alle. Gjennom denne støtteordningen kan kommunen bidra med faglig kompetanse og utstyr i samarbeid med innbyggerne.

Hvem kan søke?

Velforeninger, grendelag og andre frivillige lag og organisasjoner i Sola kommune kan søke.

Hvilke tiltak kan du søke om støtte til?  

Du kan søke  om støtte til mindre prosjekter i nærmiljøet hvor det legges opp til samskaping mellom kommunen og innbyggere.

Dette legger vi vekt på når vi skal dele ut midler

Vi legger særlig vekt på:

  • prosjekter som stimulerer til samarbeid og økt medvirkning fra innbyggere i planlegging og gjennomføring
  • prosjekter som skaper tilhørighet, trivsel og fellesskap for flest mulig innbyggere
  • prosjekter som skaper/utvikler nye tiltak og aktiviteter innen nye områder

Slik søker du 

Send inn en skriftlig søknad til epost@sola.kommune.no merket «Søknad nærmiljømidler 2021». Søknaden må inneholde: 

  • beskrivelse av tiltaket og plan for gjennomføring
  • budsjett og finansieringsplan som også viser egen finansiering og/eller dugnadsinnsats
  • eventuell plan for drift og vedlikehold i ettertid

Søknadsfrist 

Søknadsfristen er 8. mars 2021. 

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden er 6 uker.