Søk om tilskudd for 2018

For lag og organisasjoner rettet mot levekårsområdet

Sola kommune har kr 350.000,- (med forbehold om vedtak i Kommunestyret desember 2018) som skal gå til formål innen levekårsområdet.

Driftstøtte og prosjektstøtte

Det gis to former for tilskudd:

  • Driftsstøtte er tilskudd til daglig drift av organisasjonen. I driftsstøtte inngår også kompetansehevende og organisasjonsutviklende tiltak. Det gis ikke støtte til nedbetaling av gjeld og lignende. Eksempler på driftsstøtte er lønn, husleie, utstyr og utgifter til kurs for ansatte.
     
  • Prosjektstøtte er tilskudd til organisasjonens aktiviteter. Dette kan være aktiviteter som pågår fortløpende eller gjentas gjennom året. Aktivitetene kan defineres som prosjekter med tydelige mål og er direkte knyttet til organisasjonens overordnede formål. Eksempler på prosjekter er konferanse, seminar og møtevirksomhet.

Målet med tilskuddsordningen er å tilrettelegge for frivillig innsats innen områder som kan bidra til bedre levekår for innbyggerne, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.  Ordningen skal også bidra til utvikling og nytenkning i tråd med kommunens vedtatte mål og strategier, herunder mål og tiltak i Kommuneplan 2015- 2026 og Kommunedelplan for tjenesteutvikling i helse- og velferdstjenesten 2017-2029.

Satsingsområder for 2018

Sola kommune har som mål å engasjere og involvere frivillige. Vi oppfordrer derfor alle lag og organisasjoner rettet mot levekårsområdet til å sende inn søknad. Samarbeid gjerne med andre om en felles søknad.

Søknader med følgende satsingsområder prioriteres:

  • Aktiviteter som fremmer deltakelse fra innbyggere
  • Aktiviteter som utføres i samarbeid og/eller på tvers av organisasjoner
  • Aktiviteter som utløser frivillig innsats, fremmer brukermedvirkning og likemanns- og selvhjelpsarbeid
  • Informasjonsarbeid, kurs, opplæring og veiledningstilbud

Hvem kan søke?

Alle frivillige og ideelle organisasjoner som har interesse for innbyggerne i Sola kommune kan søke.

Slik søker du

Søknadsfrist er nå utgått og det er ikke lenger mulig å sende inn søknad.

Tildeling av midler

Tildelingen av midler vil skje i utgangen av februar 2018.

Tilskudd over kr 5000,- krever rapportering til Sola kommune, innen 30. oktober 2018. Rapportering skjer direkte til kontaktperson for utlysningen. Ansvarlig for rapportering er søkers kontaktperson.

Rapporteringen skal inneholde oversikt over hva tilskuddet har fått til og effekten av dette.

Kontaktpersoner

 

Illustrasjon besøkshjem - Klikk for stort bilde