Søk om tilskudd til formål innenfor levekårsområdet

Alle lag og organisasjoner rettet mot levekårsområdet oppfordres til å søke.
Klikk for stort bilde 

Kriterier

Vi vektlegger følgende kriterier når søknadene behandles:

  • Prosjekter som støtter opp under mål i Kommuneplan 2019-2035.
  • Prosjekter som støtter opp under mål og tiltak i Kommunedelplan for tjenesteutvikling i helse- og velferdstjenesten 2017-2029.
  • Organisasjoner som bidrar til økt livskvalitet, fremmer brukermedvirkning og likemanns- og selvhjelpsarbeid.
  • Organisasjoner som driver informasjonsarbeid, kurs- og veiledningstilbud.
  • Organisasjoner som utløser frivillig innsats blant Sola kommunes innbyggere gjennom rekruttering, opplæring og oppfølging av frivillige.
  • Organisasjoner som tar ansvar for oppgaver i samarbeid med kommunen i koronapandemien

Søknadsbeløp og rapportering

Søknadsbeløpet er på til sammen 300 000 kroner.
For tilskudd på mer enn 5 000 kroner kreves rapportering til Sola kommune innen 31. mars 2022.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 25. februar 2021.
Midlene deles ut ved utgangen av mars 2021.

Slik søker du

Søk om tilskudd til formål innenfor levekårsområdet.

Kontaktperson

Har du spørsmål, kontakt Reidun Vigdel Ølberg, rådgiver fagstab levekår
E-post: reidun.vigdel.olberg@sola.kommune.no
Telefon: 916 333 67