Søk om tilskudd til formål innenfor levekårsområdet

Alle lag og organisasjoner rettet mot levekårsområdet oppfordres til å søke.

Kriterier vi vektlegger 

Vi vektlegger følgende kriterier når søknadene behandles:

  • Prosjekter som støtter opp under mål i Kommuneplan 2019-2035. 
  • Prosjekter som støtter opp under mål og tiltak i Kommunedelplan for tjenesteutvikling i helse- og velferdstjenesten 2017-2029. 
  • Organisasjoner som bidrar til økt livskvalitet, fremmer brukermedvirkning og likemanns- og selvhjelpsarbeid.
  • Organisasjoner som driver informasjonsarbeid, kurs- og veiledningstilbud.
  • Organisasjoner som utløser frivillig innsats blant Sola kommunes innbyggere gjennom rekruttering, opplæring og oppfølging av frivillige.
  • Organisasjoner som tar ansvar for oppgaver i samarbeid med kommunen i koronapandemien


Søknadsbeløp og rapportering

Søknadsbeløpet er på til sammen 350 000 kroner.
For tilskudd på mer enn 5 000 kroner kreves rapportering til Sola kommune innen 31. mars 2023.


Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. mars 2022.
Midlene deles ut innen 15. april 2022. 


Slik søker du
 

Søk om tilskudd innenfor levekårsområdet.


Kontaktperson

Har du spørsmål, kontakt Marianne Sund, rådgiver fagstab levekår.
Telefon: 414 88 912