Målformer i grunnskolen

Opplæringsloven § 2-5 sier at kommunen skal bestemme hvilken målform som skal være hovedmålet på de enkelte skolene. Fra og med 8. trinn velger elevene selv om de vil at enten nynorsk eller bokmål skal være den skriftlige hovedmålformen de vil bruke.

Sola kommune har vedtatt at hovedmålet på Dysjaland skule og på Håland skole er nynorsk, og at hovedmålet på de andre skolene som har 1-7. trinn skal være bokmål.

Kan elever som går på en bokmålskole ha nynorsk som hovedmål?

Når minst ti elever på ett av årstrinnene 1-7 ønsker skriftlig opplæring på et annet hovedmål enn det som kommunen har bestemt for skolen, har de rett til å tilhøre en egen elevgruppe. Fordi disse elevene er spredt på flere skoler i kommunen, bestemmer foreldrene ut fra en flertallsavgjørelse hvilken skole tilbudet skal gis på. Retten gjelder så lenge det er minst seks elever igjen i gruppa. Om en skole har minst ti elever som ønsker et annet skriftlig hovedmål, vil disse elevene ha rett på en egen målformgruppe på sin nærskole.