Språkopplæring

Kort fortalt

  • Kommunen bestemmer hvilken målform som skal være hovedmålet på de enkelte skolene (Opplæringsloven § 2-5).
  • Fra og med 8. trinn velger elevene selv om de vil ha nynorsk eller bokmål som skriftlig hovedmålform.
  • Sola kommune har vedtatt at hovedmålet på Dysjaland skule og på Håland skole er nynorsk, og at hovedmålet på de andre skolene som har 1-7. trinn skal være bokmål.

 

Kan elever som går på en bokmålskole ha nynorsk som hovedmål?

  • Når minst ti elever på ett av årstrinnene 1.-7. ønsker skriftlig opplæring på et annet hovedmål enn det som kommunen har bestemt for skolen, har de rett til å tilhøre en egen elevgruppe.
  • Når disse elevene er spredt på flere skoler i kommunen, bestemmer foreldrene ut fra en flertallsavgjørelse hvilken skole som skal ha tilbudet.
  • Tilbudet forutsetter minst seks elever igjen i gruppa.
  • Om en skole har minst ti elever som ønsker et annet skriftlig hovedmål, vil disse elevene ha rett på en egen målformgruppe på sin nærskole.