Foreldremedvirkning

Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Barnehagelovens formål og innhold angir rammene for barnehagens kvalitet.  Alle barnehager skal etablere foreldreråd og samarbeidsutvalg (SU). Barnehagen angir rammene for organisering og de oppgaver utvalget skal involveres i for å ivareta kravet om medvirkning og samarbeid med barnas hjem.

Foreldreråd

Et organ som gir alle foreldre medinnflytelse på barnehagens virksomhet. Foreldrerådet består av foreldre til alle barna i barnehagen og de velger igjen sine representanter til Samarbeidsutvalget (SU).

Samarbeidsutvalg

Et formelt og lovbestemt organ sammensatt av representanter fra foreldre, ansatte og eier av barnehagen. Virksomhetsleders rolle er å være sekretær og saksbehandler for utvalget. Utvalget arbeider med saker som er viktige for barnehagens innhold og virksomhet og forhold til foreldrene.

Samarbeid hjem og barnehage

Samarbeidsutvalget skal sikre samarbeidet mellom hjem og barnehage og være aktiv i kontaktskapende arbeid mellom brukere, personalet og nærmiljøet. Det skal også gjenspeile hva foreldregruppen er opptatt av. Temaer som utvalget behandler kan være:

  • Fastsetting av årsplan

  • Temaer på foreldremøter

  • Driftsendringer

  • Arealutnyttelse

Sakslister og referater fra møtene disturibueres internt til alle foreldre.

Kontaktinfo

Grethe Wathne
Spesialrådgiver
Tlf: 51 65 35 63
Mob: 971 74 250