Senter for styrket barnehagetilbud

Senter for styrket barnehagetilbud består av spesialpedagoger og fagarbeidere/assistenter, i tillegg til veiledere for det flerkulturelle feltet.

Hva tilbyr vi?

Senteret gir støtte til barn med særskilte behov og nedsatt funksjonsevne, hjemlet i Barnehageloven. Støttefunksjon til flerkulturelt arbeid i Solabarnehagen.

Hva tilbyr vi?

Spesialpedagogisk hjelp

Hva er spesialpedagogisk hjelp?

Spesialpedagogisk hjelp er et spesielt tilrettelagt tilbud for barn under opplæringspliktig alder. På bakgrunn av sakkyndig vurdering utarbeidet av PPT, innvilger kommunen hjelpen i et enkeltvedtak.

Tilbudet består av trenings- og stimuleringstiltak for barn med spesielle behov. Det kan også innebære veiledning til personalet i barnehagen og foreldre. Målet er at barn skal få støtte på et tidlig stadium.

Sola kommune er ansvarlig for å sikre at kvaliteten på hjelpen er i tråd med vedtaket og den sakkyndige vurderingen gjort av PPT.

Hvem kan få støtte?

Spesialpedagogisk hjelp kan både rettes i henhold til Barnehagelovens § 19 a) Rett til spesialpedagogisk hjelp

Både barn som går i barnehage og som er hjemme har rett til spesialpedagogisk hjelp. 

Hva koster tilbudet?

Innvilget spesialpedagogisk hjelp er gratis.

Hvordan få støtte?

Det er foreldres ansvar å søke om spesialpedagogisk hjelp. Dette kan gjøres i samarbeid med barnehagen ved styrer. Søknaden består av to steg:

Søk spesialpedagogisk hjelp her

Søknaden må fylles ut elektronisk før den printes ut og sendes inn per post til Senter for styrket barnehage.
Se her for informasjon om utfylling av skjema

Søknadsfrist

15. januar for neste barnehageår.

Saksgang

Når Senter for styrket barnehagetilbud har mottatt søknadsskjema og sakkyndig vurdering fra PPT, skrives det en melding om delegert vedtak om spesialpedagogisk hjelp.

 

Barn med nedsatt funksjonsevne

Hva er nedsatt funksjonsevne?

I forarbeidene til loven blir følgende definisjon brukt:
"Nedsatt funksjonsevne forklares som tap av eller skade på en kroppsdel eller i en av kroppens funksjoner.
Dette kan for eksempel dreie seg om nedsatt bevegelse-, syn- eller hørselsfunksjon, nedsatt kognitiv funksjon, eller ulike funksjonsnedsettelse på grunn av allergi, hjerte- eller lungesykdommer.
Begreper omfatter også psykiske vansker."

Hva er formålet?

Tilretteleggingen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. § 19 g) Barn med nedsatt funksjonsevne.

Hvordan få støtte?

Det er foresatte som sender en skriftlig henvendelse om tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne. Dette gjøres i samarbeid med barnehagen.
Henvendelsen skal inneholde informasjon om hva som skal til for at barnet kan delta i barnehagen på lik linje med andre barn. Alle henvendelser vurderes utfra at alle barnehager har tilretteleggingsplikt i henhold til barnehageloven.
Henvendelsen sendes til avdeling oppvekst i Sola kommune.

 

 

Flerkultur i Solabarnehagen

Veileder i flerkultur tilbyr sin tjeneste til alle kommunale og private barnehager.  Innhold i tjenesten er pr dags dato:

  • Bistå styrere i arbeidet med kompetanseheving i egen barnehage knyttet til flerkultur og mangfold.
  • Gruppeveiledning og/eller en til en veiledning for pedagoger i barnehage.
  • Observasjon av barnegruppe med påfølgende veiledning av pedagogisk ledere og eller sammen med assistenter.
  • Ansvar for drift av nettverksgrupper for pedagoger på tvers av private og kommunale barnehager i kommunen.
  • Drift av nettside og utlånsavdeling «Migrotek» (språkstimuleringsmateriell og faglitteratur).
  • Har oversikt over antall barn med flerspråklig bakgrunn som finnes i barnehagene.
  • Presentasjoner og kurs tilbys barnehager på planleggingsdager og personalmøter. 

Les mer på nettsiden til flerkultur i barnehagen her.

 

Om senteret

Inkludering av barn som trenger ekstra støtte er en viktig del av det spesialpedagogiske arbeidet og et stort fokus for barnehagefeltet i Sola kommune. Dette handler blant annet om at barnehagen skal tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet og lette til rette for sosial deltakelse der alle barn kan delta ut fra egne behov og forutsetninger.

Om senteret

Våre spesialpedagoger og veiledere

 

Våre spesialpedagoger (utførere av spesialpedagogisk hjelp og veileder)
Navn Stilling E-post
Anette Rugland Bjordal Spesialpedagog e-post
Anne-Karen Nøkling Østebø Spesialpedagog e-post
Anja Rugland Spesialpedagog e-post
Camilla Susann Bjerkreim Spesialpedagog e-post
Elin Rossavik Utfører av spesialpedagogisk hjelp e-post
Espen Robbestad Spesialpedagog e-post
Fiona Mary Hay Spesialpedagog e-post
Grethe Stangeland Spesialpedagog e-post
Heidi Warren Spesialpedagog e-post
Helena Sørnes Spesialpedagog e-post
Helene Krüger Bjørnstad Spesialpedagog e-post
Hilde Beate Lillesund Spesialpedagog e-post
Jorunn Marina Thorstensen Spesialpedagog e-post
Linn-Christine Stokke Utfører av spesialpedagogisk hjelp (ansatt fra 13.03.19)
Mengi Mohammed Bekit Spesialpedagog e-post
Stine Svåsand Gilje Spesialpedagog e-post
Torunn Flesjå Mæland Veileder flerkultur e-post

 

Samarbeidspartnere

Senter for styrket barnehagetilbud samarbeider med ulike hjelpeinstanser:

 

Kontaktinfo

Kirsti Eltervaag Løschbrandt
Virksomhetsleder Senter for styrket barnehagetilbud
Tlf: 51 65 32 85
Mob: 938 76 830
Helga Synnøve Hope

Adresse

Besøksadresse:
Kornbergvegen 23
4050 Sola

Postadresse:
Sola kommune
Senter for styrket barnehagetilbud
Postboks 99
4097 Sola

 

Kart