Opptak og frister

Vi har dessverre ikke mulighet til å opplyse søkere om ventelisteplassering.

Hovedopptak

I hovedopptaket tildeles plasser som blir ledige i august. Plass tildeles etter søknadsdato og øvrige kriterier.

Søknadsfrist til hovedopptaket er 1. februar.

Har du søkt om plass i løpet av året ved løpende opptak, men ikke fått tilbud, trenger du ikke sende ny søknad for å delta i hovedopptaket. Les mer om løpende opptak lenger nede på siden.

Har barnet rett til plass i hovedopptaket?

For at barnet skal ha lovfestet rett til plass i hovedopptaket, må følgende kriterier være oppfylt:

  • Barnet har ikke barnehageplass fra før.
  • Barnet fyller ett år innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass, har rett til plass fra måneden det fyller ett år.
  • I søknaden må du hake av minimum 1 barnehage for å være garantert plass i august.
  • Søknad om plass må være mottatt innen 1. februar.
  • I kommunale barnehager må man være bosatt i kommunen innen 3 måneder etter oppstart.

Dersom det ikke er plass i noen av de barnehagene du har søkt, vil barnet få tilbud om plass i annen barnehage.

Retten til barnehageplass er innfridd når du mottar tilbud om plass.

Private barnehager har egne opptakskriterier som bestemmer hvem som får tilbud om ledige plasser i hovedopptaket. Les mer om opptakskriterier i den enkelte private barnehages vedtekter.

Prioriterte plasser

Barn med nedsatt funksjonsevne prioriteres ved opptak til barnehage. Sakkyndig instans må bekrefte at barnet har nedsatt funksjonsevne.

Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester gis også prioritet.

Hvor har du rett på plass?

Barnet har rett på plass i den kommunen der det er bosatt.
 

Når får du svar?

Vi kan ikke si hvor lang tid det vil ta før du får tilbud om plass. Ventetiden er avhengig av når det blir ledig plass i den aktuelle barnehagen og/eller aldersgruppen. Barnet har rett til oppstart fra august det året du har søkt.

Slik foregår hovedopptaket

Opptakskriterier og antall ledige plasser er avgjørende for hvem som får plass i ønsket barnehage.

Tilbud om plass i første runde av hovedopptaket sendes ut i begynnelsen av mars. Svarfrist er cirka en uke.

Har barnet rett til plass i første opptaksrunde?

Lovfestet rett til plass garanterer ikke at du får plass i første opptaksrunde.

Etter første opptaksrunde blir det ofte ledige plasser da en del takker nei til tilbud eller sier opp barnehageplassen sin. Disse plassene tilbys søkere i neste opptaksrunde.
Søkere som får tilbud i en senere tilbudsrunde kan derfor også få tilbud om plass i barnehagen som var første ønsket.

Alle søkere med rett til plass, og som ikke har plass fra før, vil få tilbud om plass i hovedopptaket. Retten til plass gjelder fra august samme år. Tilbud om plass kan om nødvendig bli gitt helt fram til august.

Hovedopptaket avsluttes når alle søkere med lovfestet rett til plass har fått tilbud.
Resterende plasser fordeles på søkere i løpende opptak.

Løpende opptak

Etter hovedopptaket tilbys plass fortløpende ved ledig kapasitet.
Plassene tildeles etter søknadsdato.

Kontaktinfo

Fagstab oppvekst, barnehage
Tlf: 51653381

Kart