Familiesenter

Familiesenteret er et gratis tverrfaglig tilbud til foreldre, barn og ungdom.

De ansatte har helsefaglig, pedagogisk og sosialfaglig bakgrunn. Du vil møte godt kvalifisert personale som tar deg på alvor.

Hvilke problemer kan du få hjelp for?

  • Situasjoner hvor barn/ungdom viser tegn på at de ikke har det bra. Slike tegn kan være tristhet, engstelse og sinne, stadige konflikter med voksne og andre barn/ungdom hjemme, på skolen eller i barnehagen.
  • Situasjoner hvor foreldre strever med sykdom eller andre belastninger, og ønsker hjelp til å støtte barnet i denne situasjonen.

Hva tilbyr vi?

Familiesenter

Foreldreveiledning

Foreldreveiledning handler om hvordan foreldre selv kan hjelpe og støtte barn og ungdom når de har det vanskelig, eller har en atferd som oppleves som utfordrende.

Vi fokuserer på å styrke foreldreferdighetene sett ut fra barnets individuelle behov.

Vi bidrar med å styrke foreldre i omsorgsarbeidet og foreldrerollen slik at dere selv kan hjelpe barnet over tid.

Når vi snakker med barn og ungdom alene vil det skje i samarbeid med foreldrene.

«Tett på» veiledning i hjemmet

Vi har et mobilt veiledningsteam som hjelper familier som behøver særlig tett oppfølging i hjemmet i en periode.

Tilbudet er rettet mot foreldre som opplever at barnet ofte viser tegn på at han/hun ikke har det bra, eller er i stadige konflikter med barnet.

Familien kan få hjelp til å styrke relasjonen seg imellom og håndtere konkrete utfordringer, noe som kan føre til bedre samhandling og mindre opplevd stress for alle.

Vi kan bidra til å (re)etablere gode rutiner slik at familien opplever en god hverdag.

Foreldrekurs
Samtaler med barn og ungdom

I samtaler med barn og ungdom fokuserer vi på hva barn og ungdom selv kan gjøre for å få det bedre. Veileder vil prøve å forstå hvordan barnet opplever seg selv og sin situasjon.

Vi kan for eksempel arbeide med tanker og følelser, øve på å mestre konkrete utfordringer eller annet som kan bidra til bedre psykisk helse og trivsel.

I tillegg til samtaler med barn og ungdom vil vi ofte samarbeide med foreldre og andre voksne som kan bidra med å gjøre situasjonen bedre. 

Delta i samarbeid med foreldre og andre som følger opp barnet

For at barn og ungdom skal få det bedre, må de voksne som er rundt barnet ofte gjøre endringer, slik at barnet opplever enda bedre støtte for god trivsel og utvikling.

I tillegg til foreldrene, vil dette særlig gjelde voksne i barnehage og skole som er viktige for barnet.

Familiesamtaler

I familiesamtaler får alle fortelle om, og lytte til hverandres tanker.

Vi fokuserer på hvordan familien kan støtte hverandre, og gi særlig støtte til barnet som det er søkt hjelp for.

Konsultasjonsteam spisevansker

Foreldre som har barn i førskolealder med vedvarende utfordringer knyttet til spising og måltider kan få hjelp av et tverrfaglig sammensatt team. Slike vansker kan være:

  • selektive til hvilke matvarer de vil ha/ikke ha
  • vegring mot mat/matsituasjon
  • vansker med å bearbeide maten i munnen og/eller svelge.

Gjennom samtalen vil vi kartlegge situasjonen og møtet avsluttes med konkrete råd som kan prøves ut. Oppfølgingssamtale blir tilbudt. Det kan også være aktuelt å tilby hjelp til å opprette samarbeid med andre som kan støtte opp under en god utvikling, slik som helsestasjon og barnehage.

Hvem kan få tilbudet?

Barn og ungdom i alderen 0-18 år bosatt i Sola, og deres nærmeste familie. 

For familier som mottar hjelp fra mobilt veiledningsteam er øvre aldersgrense 20 år.

Hvordan kontakter du familiesenteret?

Dere trenger ingen henvisning for å ta kontakt med oss. Ta kontakt via telefon, post eller henvendelseskjema.

Dersom dere får hjelp av andre for samme problem, kan dere ringe oss så vi sammen kan finne ut om det er nyttig å få hjelp av oss samtidig.

Telefon
Når dere ringer oss vil en veileder be dere beskrive hva dere trenger hjelp til.

Trykk her for henvendelsesskjema

Besvar alle spørsmålene så godt du kan, slik at vi får informasjonen vi trenger for å behandle henvendelsen. 

Trenger dere hjelp til å beskrive behovet?

Helsesøster, fastlege, barnehage og skole eller andre kan ofte hjelpe dere å beskrive behovet for hjelp. Foresatte må da bekrefte at de samtykker til henvendelsen og ønsker hjelp fra familiesenteret.

Hva skjer videre?

Vi vil ta kontakt i løpet av to uker for å avtale første møte, eller avklare om vi er de beste til å hjelpe i denne situasjonen. Trenger dere hjelp til å komme i kontakt med andre instanser kan vi bistå.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.

Ris og ros

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til leder av familiesenteret. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

NB! Ikke skriv personopplysninger her på grunn av personvern.

Dersom du er fornøyd med tjenesten vil vi gjerne høre om det også.

Journalføring og innsyn

Det opprettes helsejournal på alle som mottar hjelp fra familiesenteret. Journalen skal bidra til faglig forsvarlig oppfølging. Foreldre/foresatte har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet.

Kontaktinfo

Familiesenteret
Tlf: 40921003
Nina Fjelde Nilsen
Teamleder/klinisk familieveileder
Tlf: 51 65 35 03
Mob: 409 21 574
Bjørghild Underhaug
Virksomhetsleder
Tlf: 51 65 32 20

Adresse

Besøksadresse
Stangelandssenteret (tidligere Stangeland skole)
Kleppvegen 10
4050 Sola

Postadresse
Sola kommune
Familiesenteret
Postboks 99
4097 Sola
 

Kart

Åpningstider

Mandag-fredag 8.00-15.00
og ellers etter avtale.