Helsestasjon for barn

Helsestasjonen sin oppgave er å drive et helsefremmende og forebyggende arbeid. Her møter du helsesekretær, helsesykepleiere, jordmødre og leger. 

Med helsefremmende arbeid forstås tiltak som skal bedre forutsetningene for god helse og ta sikte på å fremme trivsel, velvære og mulighetene til å mestre de utfordringer og belastninger mennesker utsettes for i dagliglivet.

Med forebyggende arbeid forstås tiltak som rettes mot å redusere sykdom eller skader, og/eller risikofaktorer som bidrar til dette.

Hva tilbyr vi? 

Helseundersøkelser til barn, råd og veiledning til foreldre i oppfølgingen av barns helse og utvikling. 

Helsestasjon for barn

Helsestasjonsprogrammet

Barnet blir rutinemessig undersøkt av helsesykepleier og lege for at utfordringer ved helse og utvikling skal oppdages så raskt som mulig. Som del av helseundersøkelsen vil foreldrene bli spurt om hvordan barnet trives og utvikler seg.

Målet med helsestasjonsprogrammet er:

  • å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn
  • at foreldre opplever mestring i foreldrerollen
  • å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn
  • å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
  • å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig
  • å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov

Helsestasjonen har tett samarbeid med Familiesenteret for å tilby hjelp til å styrke samspill og tilknytning mellom barn og foreldre.

Det er fint hvis du/dere kommer til helsestasjonen i god tid før oppsatt timeavtale. Vi veier barnet uten klær/bleie på venterommet før du skal inn til helsesykepleier og lege. Det kan være lurt å ha med et teppe som du kan ha rundt barnet etter veiing. Barn over 15 mnd, veies og måles inne på helsesykepleiers kontor.

Vi har satt av 15 min hos lege og 30 min hos helsesykepleier. Noen ganger er det behov for å treffes i tillegg til disse rutinemessige møtene. Behov for å møtes i tillegg, avklares i hvert møte

Hjemmebesøk etter fødsel

Gravide som går til jordmor i kommunen i svangerskapet tilbys hjemmebesøk 48-72 timer etter hjemkomst fra barsel. Etter jordmors hjemmebesøk, blir du kontaktet av helsesykepleier som fortsetter oppfølgingen av barnet og familien. Første møte med helsesykepleier tilbys også som hjemmebesøk. Har du ikke benyttet deg av jordmortjenesten i kommunen, tar helsesykepleier kontakt med deg når vi har mottatt fødselsmelding fra sykehuset.

Ved hjemmebesøk av jordmor vil spesielt foreldrenes fødselsopplevelse og mors helsetilstand være i fokus. Jordmor/helsesykepleier vil også sammen med foreldrene vurdere barnets trivsel, veilede i amming/ernæring av barnet, og veie barnet. Tilbudet gis i ukedagene.

Med hjemmebesøk ønsker vi å etablere et godt samarbeid om barnets helse og utvikling helt fra starten. Vi ønsker derfor at begge foreldrene er tilstede. Vi forsøker å tilby råd og veiledning ut fra behov. På hjemmebesøket får du timekort med tidspunkt for første rutineundersøkelse ved helsestasjonen. Foreldre tilbys å abonnere på nyhetsbrev utsendt fra helsestasjonen via mail.

Du kan også komme innom helsestasjonen etter hjemkomst fra barsel uten avtale for å veie barnet. 

Oversikt over faste konsultasjoner
Når Hva
0-2 uker Tilbud om hjemmebesøk av jordmor og helsesykepleier.
4-8 uker Tilbud om barselgruppe.
6 uker Individuell konsultasjon hos helsesykepleier og lege. Vaksine.
3 mnd Individuell konsultasjon hos helsesykepleier. Vaksiner.
4 mnd Individuell konsultasjon hos helsesykepleier.
5 mnd Individuell konsultasjon hos helsesykepleier. Vaksiner.
6-7 mnd Individuell konsultasjon hos helsesykepleier og lege.
8-9 mnd Individuell konsultasjon hos helsesykepleier.
12 mnd Individuell konsultasjon hos helsesykepleier og lege. Vaksiner.
15 mnd Individuell konsultasjon hos helsesykepleier. Vaksine.
2-2,3 år Individuell konsultasjon hos helsesykepleier og lege.
4-4,3 år Individuell konsultasjon hos helsesykepleier.

 

Vaksinasjon

Dere vil bli tilbudt gratis vaksiner til barnet ut fra gjeldende nasjonalt barnevaksinasjonsprogram. Les mer om Barnevaksinasjonsprogrammet på Folkehelseinstituttet sine sider her. Allergisk reaksjon på vaksiner kan forekomme i sjeldne tilfeller, og derfor skal alle observeres i minst 20 minutter etter vaksinasjon.

Skal dere reise utenlands kan det være nødvendig med flere vaksiner enn det helsestasjonen tilbyr. Ta kontakt med helsesykepleier eller annen reisevaksinatør i god tid før avreise slik at barnet rekker å gjennomføre de anbefalte vaksinasjonene. Les gjerne råd fra Folkehelseinstituttet før du bestemmer deg for å ta med små barn på reise i brosjyren her https://www.fhi.no/publ/brosjyrer/gode-rad-for-god-reise-brosjyre/

 

 

 

 

 

Barselgruppe

Du får invitasjon til å delta i en barselgruppe med ca 6-10 deltakere noen uker etter at du har født.

På barselgruppe-treffene tar vi utgangspunkt i hva dere er opptatt av, og samtaler ut fra det. Ofte vil samtalen handle om hvordan den første tiden sammen med barnet har vært. Hvordan lære seg å se og tolke barnets signaler, slik at en best kan forstå hva barnet trenger. Det legges opp til en uformell stil. 

Hensikten er at nybakte foreldre kan bli kjent med andre i samme situasjon og utveksle erfaring. Etter to treff ved helsestasjonen, oppfordres gruppen til å treffes videre på egenhånd.

 

 

Hvem kan få tilbudet?

Alle barn i alderen 0-5 år tilbys time etter fastsatt program. Tilbudet omfatter blant annet helseundersøkelser og rådgivning med oppfølging/henvisning ved behov, opplysningsvirksomhet, veiledning individuelt og i grupper og hjemmebesøk/oppsøkende virksomhet.

Barn har rett til helsekontroller i den kommunen der barnet bor eller midlertidig oppholder seg, som en del av barns rett til nødvendig helsehjelp (Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) § 6-1).

Barn med feber, oppkast, diaré eller smittsomme sykdommer kan ikke møte på helsestasjonen. Syke barn vurderes av fastlege og ikke helsestasjonslege.

Dersom du er usikker på hvor du kan få hjelp med dine spørsmål/utfordringer, hjelper vi deg videre.

Endring i 5-årskonsultasjon for barn født fra og med 2012

I 2018 omgjøres førskolekonsultasjonen (5 år) til en skolestartundersøkelse (6 år) hos helsesykepleier på skolen. Barn født i 2012 og 2013 vil få utført hørselstest ved skolestartundersøkelsen. For barn født fra og med 2014, tas hørselstest i forbindelse med 4-årskonsultasjonen.

Vi ber foresatte kontakte helsestasjonen dersom det er bekymringer for barnets hørsel eller det er andre årsaker til at hørselen ønskes kartlagt før skolestart. Ta også gjerne kontakt om dere er urolige for barnets helse, trivsel og/eller utvikling.

Trenger du en time utenom fast avtale?

Trenger du å snakke med helsesykepleier eller lege utenom de faste avtalene, bestiller du time per telefon. Du kan også komme innom uten avtale i åpningstidene for å veie barnet.

Journalføring

Det opprettes helsejournal på alle barn i helsestasjonstjenesten Forskrift om pasientjournal (§ 4). Når barnet begynner på skolen overflyttes journalen til skolehelsetjenesten.

Journalen skal bidra til at barnet får faglig forsvarlig oppfølging fra nyfødtalder til og med 10. klassetrinn. Journalen inneholder blant annet vaksinasjonsstatus, nedtegnelser fra helseundersøkelser og samtaler, og kopier av brev og epikriser (§ 8).

Gi oss beskjed dersom dere flytter, slik at vi kan sende journalen til ny helsestasjon eller skolehelsetjeneste for at de skal kunne følge opp barnet videre.

Innsynsrett

Foreldre/foresatte har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) § 3-4.

Når barnet er mellom 12 og 16 år skal opplysninger ikke gis til foreldrene eller andre med foreldreansvaret når barnet av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette.

Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret, skal likevel gis foreldre eller andre med foreldreansvaret når barnet er under 18 år.

Kontaktinfo

Sola helsestasjon
Tlf: 51 65 32 21
Tananger helsestasjon
Tlf: 51 64 16 50
Tjelta helsestasjon
Tlf: 51 94 46 50
Veslemøy Gjørøy
Teamleder helsestasjon - og skolehelsetjenesten
Tlf: 51 65 32 24
Bjørghild Underhaug
Virksomhetsleder
Tlf: 51 65 32 20

Adresse

Sola helsestasjon
Soltunvegen 8
4050 Sola 
 
Tananger helsestasjon
Havnealleen 36
4056 Tananger
 
Tjelta helsestasjon
Dysjaland skole 3.etg
4054 Tjelta
 
Postadresse
Sola kommune
Helsestasjon for barn
Postboks 99
4097 Sola

Kart

Åpningstider

Sola helsestasjon:
Mandag-fredag 8.00-14.30
og etter avtale

Tananger helsestasjon:
Mandag-fredag 8.00-13.30
Tirsdag 8.00-12.00
og etter avtale

Tjelta helsestasjon:
Mandag og torsdag 8.00-11.30
og etter avtale