Konsultasjonsteam ved bekymring for vold og overgrep

Hva kan konsultasjonsteamet hjelpe med?

Konsultasjonsteamet gir råd og veiledning hvis du er bekymret for om et barn kan være utsatt for:

  • vold eller er vitne til vold i hjemmet
  • seksuelle overgrep
  • kjønnslemlestelse

Teamet har kunnskap om hvilke instanser som har ansvar i slike saker, og hvem som eventuelt kan bistå deg videre. Vi kan også gi råd om hvordan du kan snakke med barnet og familien.

Vær oppmerksom på at dersom bekymringen gjelder vold og overgrep i hjemmet, skal bekymringen ikke skal tas opp med foresatte.

Sakene drøftes anonymt, eventuelt med samtykke.

Når kan du kontakte teamet?

For å drøfte en sak med teamet er det tilstrekkelig at det foreligger en uro eller mulighet for at barnet er utsatt for eller vitne til vold eller overgrep. Vi kan gi råd om hvordan du kan gå fram for å avdekke hva som ligger bak bekymringen.

Hvem kan kontakte teamet?

Alle som er bekymret for at barn eller ungdom kan være utsatt for overgrep.

Hvordan ta kontakt?

Kontakt oss på mail, konsultasjonsteam@sola.kommune.no.

Du kan også ringe barneverntjenestens representant Kjersti Sandanger eller spesialrådgiver for oppvekst, Merete Aase. Eventuelt kan også en annen av teamets medlemmer kontaktes.

Møteplan vår 2019:

Torsdag 17. januar kl. 11.30 - 14.00
Torsdag 21. februar kl. 11.30 – 14.00
Torsdag 21. mars kl. 11.30 – 14.00
Torsdag 25. april kl. 11.30 – 14.00
Torsdag 23. mai kl.11.30 - 14.00
Torsdag 20. juni kl. 11.30 - 14.00

Hvem er representert i teamet?

  • Barneverntjenesten i Sola kommune v/ leder Kjersti Sandanger
  • PPT i Sola kommune v/ leder Steinar Søraas
  • Barn, ungdom og familietjenesten i Sola kommune, v/ leder Bjørghild Underhaug
  • Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Sola v/psykologspesialist Jens Kristoffersen
  • SLT-koordinator Helen Færøy
  • Spesialrådgiver oppvekst, Merete Aase, koordinerer teamet
  • Politiet møter ved behov

 

Kontaktinfo

Konsultasjonsteam
Kjersti Sandanger
Barnevernleder
Tlf: 51 65 35 46
Mob: 918 83 331
Merete Aase
Rådgiver oppvekst
Tlf: 51 65 33 73
Mob: 975 00 970