Tverrfaglig samarbeid

Tverrfaglig samarbeid

Metodebok for samarbeidsmodellen

Metodebok

Her finner du metodeboken for samarbeidsmodellen. (PDF, 228 kB) Metodeboken brukes av de ansatte i arbeid med samarbeidsmodellen og i de tverrfaglige møtene.

Skjema

Under finner du link til de ulike skjemaene som kan brukes i de tverrfaglige møtene:

Samarbeid med barn/foreldre

Et godt samarbeid mellom familien og kommunen er avgjørende for å finne gode løsninger for familien. Samarbeidet må ta utgangspunkt i familiens behov, og familiens opplevelse av situasjonen. Familien må gis rom til å delta aktivt i samarbeidet. Kommunen ønsker derfor at foresatte deltar på møter som gjelder tiltak for familien.

Barn har rett til å få informasjon om forhold som angår dem selv. Informasjonen skal være alderstilpasset. Barn har også rett til å bli hørt og tatt med på råd om forhold som angår dem selv.

Alle ansatte har plikt til å sørge for at barn får den informasjonen de trenger og lytte til hvordan barnet opplever sin situasjon.

For å henvende deg til tverrfaglige møter les mer under "Hjelp til barn og unge" her.

Personopplysninger

Utgangspunktet for tverrfaglig samarbeid og informasjon til andre tjenester er at det er familien som eier opplysningene, og det er familien som styrer hvem som skal ha informasjon om hva.

Dette gjelder ikke ved bekymring for at barn er utsatt for vold, overgrep eller annen alvorlig omsorgssvikt, jf. ansattes meldeplikt til barneverntjenesten.

Samarbeidsavtale mellom barnehage og barnevern

Formål

Barnehagene og barneverntjenesten skal samarbeide til barnets beste. Formål:

 • Økt kunnskap om og respekt for hverandres oppgaver og ståsted.
 • Sikre at barn får den hjelpen det trenger.
 • Tidlig innsats gjennom å legge til rette for forebyggende arbeid

Ledernivå

Det avholdes to årlige møter mellom barneverntjenesten (v/kontaktperson) og den enkelte barnehage. Møtene holdes vår og høst. Barneverntjenesten kaller inn til møtene.

Tema i samarbeidsmøtene: 

 • Drøfte samarbeidet mellom tjenestene
 • Evaluere rutiner, samarbeid, informasjon, kontaktperson og lignende
 • Oppdatere hverandre på den enkelte tjenestes behov
 • Sikre at barn får den hjelpen det trenger

Medarbeidernivå

Hver barnehage har en kontaktperson i barneverntjenesten.
Kontaktperson deltar årlig på personalmøter/foreldremøter. (en til to ganger pr.år)
Ansatte i barnehagen følger barnehagens rutiner i forhold til bekymring og kontakt med barneverntjenesten.

Den enkelte barnehage kontakter sin kontaktperson og avklarer forventninger og kontakt.

Mål

 • Legge til rette for tidlig innsats
 • Sikre godt samarbeid i enkeltsaker
 • Bli godt kjent med hverandres ansvarsområde
 • Legge til rette for lav terskel for kontakt
 • Sikre at barn får den hjelpen det trenger

Barnevernets rolle overfor barnehagene

Målet er at alle barnehagene i Sola kommune skal ha en kontaktperson fra barneverntjenesten. Dette er blant annet at det skal være lettere for barnehagene å ta kontakt for å drøfte barn, bekymringer/uro en har for et barn og få veiledning på hvordan en skal håndtere bekymringen o.l.

Kontaktperson og barnehagen avklarer seg imellom innholdet i kontakt/ samarbeid. Barnehagen står for første kontakt, og har ansvar for å signere og iverksette samarbeidsavtalen.

Barneverntjenesten skal delta på barnehagens personalmøter og foreldremøter årlig. På møtene kan en blant annet informere om barneverntjenesten sitt mandat samt hvordan man jobber.

Det er viktig at alle barnehageansatte har kunnskap om egne plikter knyttet til meldeplikt når en er bekymret for et barn og det har vist seg at det er lettere for barnehager å ta kontakt med barneverntjenesten når en vet hvem en kan kontakte.  Dette kan skape trygghet og økt forståelse mellom tjenestene.