Veiledning landbruksgebyr vann og avløp

Landbrukseiendommer er ofte sammensatte og det kan derfor være vanskelig for kommunen å sette opp korrekt gebyr ut fra kjent informasjon.  Under følger en forklaring til noen scenarioer som kan forklare hvordan kommunen tenker.

Landbruk består ofte av en eller flere driftsbygninger og ett eller flere bolighus. Det er flere forskrifter som spiller sammen, når det gjelder tilknytning og gebyrer for landbruk.

Hovedregel 1:

Landbruksbygninger (løe, fjøs, og lignende) får et fast abonnementsgebyr for avløp, når avløpet fra disse bygningene går i møkkakjeller og eiendommen er knyttet til offentlig avløp. Abonnementsgebyret for vann beregnes ut fra samlet kapasitet på vannmålere.

Hovedregel 2:

Boliger på gårdsbruket skal betale gebyr på lik linje med andre boliger i kommunen.

Hovedregel 3: 

Alle må ha en godkjent avløpsordning; enten til offentlig nett, privat renseanlegg eller slamavskiller.

Scenario 1 - gårdseiendommen er knyttet til offentlig vann og avløp, og det er møkkakjeller.

a. Landbrukseiendommen (løe, driftsbygning) må ha vannmåler (felles) som alle andre (krav for alle som ikke er bolig/fritid).
b. Boligene må enten betale for faktisk forbrukt vann og levert avløp (via vannmåler) eller som stipulert (samlet bruksareal på boligene).
c. Det vil være et abonnementsgebyr for vann og avløp for hver av boligene, mens forbruket kan være samlet.
d. Driftsbygningene betale abonnementsgebyr etter vannmålerens størrelse og for forbruk på vann.

Scenario 2 - gårdseiendommen har bare offentlig vann og det er møkkakjeller.

a. Landbrukseiendommen (løe, driftsbygning) må ha vannmåler (felles) som alle andre (krav for alle som ikke er bolig/fritid).
b. Boligene må enten betale for faktisk forbrukt vann (via vannmåler) eller som stipulert (samlet bruksareal på boligene).
c. Det vil være et abonnementsgebyr for vann for hver av boligene, mens forbruket kan være samlet.
d. Driftsbygningene betaler abonnementsgebyr etter vannmålerens størrelse og for forbruk på vann.
e. Avløpet for boligene må gå til en avløpsløsning godkjent av kommunen og betale gebyr for dette.

Scenario 3 - gårdseiendommen har ingen driftsbygninger (løe, etc)

Eiendommen håndteres fullt ut som bolig.

Scenario 4 - vannledning fra gårdsbruket går til andre bygninger (bolig, andre eiendommer)

Gebyr skal betales for bare en gang. Vannmåleren til et gårdsbruk skal måle alt vannet. Dersom måleren også leverer vann til boligen på gården eller til andre naboeiendommer, må alle som er tilknyttet etter den første måleren også ha vannmåler. Det er ikke rom i forskrift å stipulere et forbruk etter måler.