Arealoverføring

Arealoverføring er en større justering av grensen mellom to eiendommer. Dette krever søknad til kommunen og tillatelse etter plan- og bygningsloven. Dersom søknaden godkjennes, blir saken sendt videre til en landmåler fra kommunen for videre gjennomføring.

Vi bruker arealoverføring når arealet som skal overføres er større enn det som kan gjøres ved grensejustering.

Arealoverføring info

Hvem kan søke?

Det er eierne av de to involverte eiendommene som kan søke om arealoverføring. 

Hva får du?

Du får oppmålt, vist og merket eiendomsgrensen din, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig. De nye eiendomsgrensene blir registrert i eiendomsregisteret.

Hvordan går du frem?

Søknadsprosessen ved en arealoverføring består av to trinn:

Trinn 1 og 2 søknad

Du må søke til byggesaksavdelingen om arealoverføring

Søk om arealoverføring.

Dette må du legge ved søknaden

 • Kart som viser arealet som ønskes arealoverført. Kart lager du her.
 • Nabovarsel
 • Kreves det dispensasjon må du søke om dette også. Les mer om dispensasjon her.   
 • Dokumentasjon på tilknytning til offentlig vei, vann, og avløp dersom dette er aktuelt. Dersom det er private anlegg/over privat grunn må du ha tillatelse fra grunneier. Ved avkjøring til offentlig vei må du ha avkjøringstillatelse fra den berørte veimyndigheten. Ved privat avløp må du ha utslippstillatelse fra Sola kommune, avdeling kommunalteknikk. Her kan du bestille dokumentasjon.
 • Dokumentasjon på tilstrekkelig brannslukkevann hvis dette er aktuelt. Ta kontakt med Sola kommune, avdeling kommunalteknikk for å avklare dette.
 • Eventuell annen relevant dokumentasjon, f.eks. dokumentasjon på trygg byggegrunn eller erklæring for avstand til nabogrense.

Hva skjer etter at du har søkt?

Søknaden behandles av en saksbehandler etter plan- og bygningsloven. Behandlingstiden for slike søknader er på inntil 12 uker, med mindre søknaden oppfyller vilkårene for tre ukers saksbehandlingstid.

Du vil videre motta faktura for saksbehandlingen av søknaden sammen med gebyr for oppmålingsforretning. Se priser her.

Hvis du får innvilget arealoverføring, får oppmålingsavdelingen melding om dette og vil ta saken videre. Priser for oppmålingstjenester finner du her.

Saken behandles videre av oppmålingsavdelingen

Før det kalles inn til oppmålingsforretning

Oppmålingsavdelingen har 16 uker på å gjennomføre merking og måling av eiendommen etter at vedtaket er fattet. Fristen på 16 uker løper ikke i vinterhalvåret (fra 1. desember til 31. mars), eller hvis det mangler nødvendige skjema eller erklæringer.

Arealet som skal overføres skal tinglyses over på ny eier/eiendom og føres i matrikkelen. For at oppmålingsforretningen og senere tinglysing kan finne sted må skjema for arealoverføring, pantefrafall og nødvendige erklæringer foreligge.

Nødvendig dokumentasjon

 • Erklæring om arealoverføring (utgår hvis hjemmelhaver er lik for begge eiendommene).
 • Erklæring om pantefrafall fra eventuelle pantehavere på avgivereiendommen. 
 • Hvis det er tinglyst en urådighet over den avgivende eiendommen, må samtykke fra rettighetshaveren legges ved.
 • Er det stedbundne rettigheter knyttet til arealet som skal overføres, må dette klarlegges og kartfestes.

Mye av informasjonen ligger gjerne i grunnboken til eiendommen, den kan du finne på kartverkets side her.

Hva skjer videre?

Etter at nødvendige skjema og erklæringer foreligger vil oppmålingsavdelingen kalle inn til oppmålingsforretning. Partene vil få et varsel om dette med 14 dagers frist.

Landmåleren merker og måler de nye grensene sammen med partene under oppmålingsforretningen. Er det stedbundne rettigheter knyttet til arealet/avgivende eiendom, påvises disse av partene.

Etter oppmålingsforretningen sender kommunen ut en protokoll som beskriver oppmålingsforretningen og hva som er ført i matrikkelen. Arealoverføringen sendes til tinglysing.

Det er mulighet til å klage på protokollen og det som har blitt ført i matrikkelen. Klagefristen er 3 uker fra du mottok dokumentene. 

Berørte eiendommer får tilsendt nye matrikkelbrev og grunnbokblad etter at arealoverføringen er tinglyst.

 

 

Slik søker du

Du må sjekke om arealoverføringen er i henhold til plan- og bygningsloven og gjeldende reguleringsplan. Reguleringsplaner finner du her. Dersom området ikke er regulert, krever kommuneplanen detaljregulering. Hvis området ikke er regulert må man søke om dispensasjon fra kommuneplanens krav om detaljregulering.

Søk om arealoverføring 

Hva koster det?

Prisen avhenger av størrelsen på arealet som overføres:

 • Areal fra 0-250 m²: 11 940 kr
 • Areal fra 251-2000 m²: 14 950 kr

For mer informasjon, se gebyrregulativ her. 

Hva skjer etter at du har søkt?

Etter at kommunen har gitt tillatelse til arealoverføring, holdes oppmålingsforretning med møte i marka. På oppmålingsforretningen avklarer vi eksisterende grenser, og påviser og merker de nye grenselinjene. 

Dersom det er heftelser på arealet som skal overføres, må disse slettes. Dette må gjøres før saken tinglyses. 

Partene må utstede erklæring om arealoverføring, som brukes i stedet for skjøte i slike saker. Erklæringen må leveres i original til kommunen. 

Saken tinglyses, og du får tilsendt et matrikkelbrev som er en fullstendig beskrivelse av eiendommen med koordinatfestede grenser. 

 

Kontaktinfo

Øystein Krokstrand
Seksjonsleder kart- og oppmåling
Tlf: 51 65 34 40
Bjørg Elin Slettjord
Geodata / Kart og oppmåling
Tlf: 51 65 34 18

Vil du snakke med en saksbehandler?

Dersom du trenger hjelp eller veiledning, kan du avtale tid med en av våre saksbehandlere her.