Oppholdstyper på sykehjem

Oppholdstyper sykehjem

Korttidsopphold

Hva er et korttidsopphold?

Et korttidsopphold på sykehjem er tidsbegrenset, og kan vare fra én dag til flere uker.

Tilbudet kan være rullerende, det vil si at du i enkelte perioder oppholder deg på korttidsavdelingen, men bor hjemme.

 

Ulike typer korttidsopphold

Ordinært korttidsopphold

Målet med oppholdet er å gi en bedre mulighet til fortsatt å bo hjemme, ved å vedlikeholde og opprettholde funksjoner som har betydning i hverdagen. 

Rehabilitering

Målet med oppholdet er å bedre livssituasjon og egenmestring for å gi deg muligheten til å fortsatt bo hjemme.

Avlastning for pårørende

Avlastning der pårørende har store omsorgsoppgaver for personer de bor sammen med. Målet er å hindre overbelastning for den pårørende, slik at det fortsatt er mulig for den eldre å bo hjemme. Oppholdet kan variere i lengde og etter individuelt behov. 

Opphold på lindrende avdeling

Tilbud til alvorlige syke og døende pasienter fra alderen 18 år og oppover. Formålet er å gi lindrende behandling, pleie og omsorg ved livets slutt til brukere med komplisert kronisk lidelse eller annen alvorlig sykdom.

Hvem kan få et korttidsopphold på sykehjem?

Du kan tildeles denne type opphold i sykehjem når andre, alternative tjenester er vurdert og/eller prøvd ut.

Hvilke sykehjem tilbyr korttidsopphold?

  • Sola sjukeheim har rehabiliterende, behandlende/utredende, avlastende, rullerende og lindrende korttidsopphold
  • Tananger bo og omsorgssenter har avlastende og rullerende korttidsopphold
  • Soltun alderspensjonat har avlastende og rullerende korttidsopphold 

Hva koster korttidsopphold?

Korttidsopphold koster 175 kroner per døgn.

Etter 60 dagers korttidsopphold i løpet av et år, kreves betaling etter reglene for langtidsopphold.

Skjema for å søke fradrag for boutgifter finner du her. (PDF, 532 kB)

Langtidsplass

Hva er en langtidsplass?

Et langtidsopphold er permanent, med oppfølging og tilsyn hele døgnet. 

Langtidsbeboere på sykehjem skal få ivaretatt sitt behov for pleie og omsorg, medisinsk oppfølging og behandling, samt individuelt tilpasset aktiviteter.

Hvem kan få langtidsplass?

Personer som er varig ute av stand til å ta vare på seg selv og ikke lenger kan mestre daglige gjøremål på grunn av mentalt eller fysisk funksjonstap.

Du kan tildeles langtidsopphold i sykehjem når andre, alternative tjenester er vurdert og/eller prøvd ut.

Hvilke sykehjem tilbyr langtidsplass?

  • Sola sjukeheim har somatiskavdeling og demensavdeling
  • Tananger bo- og omsorgssenter har somatiskavdeling og demensavdeling
  • Soltun alderspensjonat har somatiskavdeling

Hva koster langtidsplass?

Priser langtidsopphold sykehjem
Hva Sats
Betaling etter inntekt, 75% av grunnpensjon og 85% av all annen inntekt
Fribeløp 9000
Maksimalsats per måned, sykehjem 50300

Her finner du mer informasjon om egenbetaling for opphold på institusjon. (PDF, 581 kB)

Skjema for å søke fradrag for boutgifter finner du her. (PDF, 532 kB)

Trenger du hjelp?

Dersom du trenger hjelp eller veiledning, kan du avtale tid med saksbehandler her.

Slik søker du om sykehjemsopphold

Søk helse- og omsorgstjenester

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg.

Kontaktinfo

Tjeneste- og koordineringskontoret
Tlf: 906 73 752
Mob: 906 73 752

Kart

Vil du snakke med en saksbehandler?

Dersom du trenger hjelp eller veiledning rundt egenbetaling, kan du avtale tid med en av våre saksbehandlere her.