Ofte stilte spørsmål

Her har vi samlet ofte stilte spørsmål om ulike tema knyttet til Covid-19: 

Korona: Spørsmål og svar

Forskrifter

Hva er forskrifter? 

Forskrifter er lovtekster med regler og anbefalinger for å forhindre stor smittespredning. Se vår oversikt over gjeldende regler og anbefalinger. 

Per nå har vi en lokal forskrift som gjelder i Sola, Stavanger, Sandnes og Randaberg. Covid-19-forskriften er en nasjonal forskrift, og denne gjelder for hele landet. 

Hva gjelder i den lokale forskriften? 

Kommunene Sola, Randaberg og Sandnes, Sola og vedtok nye forskrifter den 18. januar. Den er gjeldende til og med 26. januar 2021. 

Les om reglene og anbefalingene her. 

Hvorfor har vi lokale smitteverntiltak?

Koronasmitten i regionen er økende. Hensikten med de lokale smitteverntiltakene er å hindre eller begrense smittespredningen og hindre et lokalt utbrudd der kommunen mister kontroll over håndteringen av smitten.

Tiltakene innføres også for å styrke kommunens muligheter for å drive effektiv smittesporing og tilsyn med smittevernreglene.

Hvor lenge vil de lokale smitteverntiltakene gjelde?

Lokale smitteverntiltak ble innført 10. november 2020. Gjeldende tiltak er innført til og med 26. januar 2021.

Endringer og forlengelse av smitteverntiltakene vurderes fortløpende ut ifra smittesituasjonen i regionen.

Hva menes med avstandskrav?

Avstandskrav er krav til minimumsavstander slik de er bestemt i nasjonale regler og retningslinjer. Disse reglene er satt etter smittevernfaglige begrunnelser. Lokale regler og retningslinjer kan være endra strengere enn de nasjonale reglene.

Les mer om overordnede, nasjonale regler hos FHI.

Er det påbudt med hjemmekontor? 

Kommunene på Nord-Jæren oppfordrer alle som kan til å ha hjemmekontor. 

Det anbefales at arbeidsgiver legger til rette for bruk av hjemmekontor for alle arbeidstakere med oppgaver som ikke krever fysisk oppmøte. 

Må vi bruke munnbind? 

Du oppfordres til å unngå å reise kollektivt. Dersom du likevel må reise, bruk munnbind. Dette gjelder også i taxi. 

Anbefaling om munnbind gjelder også for innendørs stasjonsområder, på butikker og andre offentlige områder når det ikke er mulig å ha en meters avstand til andre.

Regjeringen anbefalte fra og med 5. november at vi holder oss hjemme, unngår unødvendige fritidsreiser og unngår bruk av kollektivtransport – spesielt i rushtiden. 

Anbefalingen gjelder ikke barn under 12 år eller personer som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind. Barn under 2 år skal ikke under noen omstendighet bruke munnbind.

Kan man bli straffet for å bryte forskriften? 

Forbud og påbud: 
Overtredelse av den lokale smittevernforskriften eller vedtak gitt med hjemmel i forskriften straffes i henhold til covid-19-forskriften § 19. Dette gjelder alle forbud og påbud i forskriften. 

Anbefalinger:  
Overtredelse av § 4 (anbefaling rundt bruk av kollektivtrafikk), § 5 (anbefaling om hjemmekontor) og § 6 (anbefaling om bruk av munnbind på alders- og sykehjem) i forskriften straffes ikke. 

En oppsummering av forskriftene finner du her.

 

Avstand, karantene og isolasjon

Hva gjelder for avstand?

Vi skal holde minst en meters avstand til andre. 
Dette er en nasjonal standard, og økt avstand mellom mennesker minker risikoen for å bli smittet av Covid-19. Jo mer sannsynlig det er at du er smittsom, jo større avstand skal du holde til andre.

Hvorfor må jeg ha mindre sosial kontakt?

Når smitten i samfunnet er høy, blir vi oppfordret til å ha mindre sosial kontakt med andre. Per nå bør du ikke ha flere enn fem gjester hjemme i din husstand. Du oppfordres i tillegg til å omgås færre enn normalt i løpet av en uke, og ha oversikt over hvem du er sammen med. Dette er for å stoppe stor smittespredning og gjøre det enklere å finne ut hvem som er smittet. 

Hva skjer hvis jeg må i karantene?

Hvis du har vært ute og reist, eller er nærkontakt av noen som er bekreftet smittet av korona, skal du i karantene. Smittesporingsteamet vil informere deg om hvor lenge du må være i karantene, og du skal da unngå kontakt med andre. Unngå å være tett på andre, og ikke ta kollektivtransport. Det er også lurt om du tester deg, i alle fall hvis du er syk.

Hva skjer hvis jeg må i isolasjon?

Dersom du blir bekreftet smittet skal du i isolasjon. Da skal du holde deg helt unna andre mennesker, og de du har vært sammen med, skal i karantene. Unngå å gå på butikken, ta kollektivtransport og ikke ha gjester. De du eventuelt bor sammen med, må i karantene.

Les mer om avstand, karantene og isolasjon hos Folkehelseinstituttet.

Klikk for stort bilde 

Fritidsaktiviteter

Midlertidig stengt  

Alle svømmehaller, idrettshaller og treningssentre på Nord-Jæren er stengt. Dette gjelder til og med 26. januar. Det er visse unntak for toppidrettsutøvere. 

Innendørs:

Alle organiserte idretts- og fritidsaktiviteter er forbudt for alle aldersgrupper til og med tirsdag 26. januar.

Utendørs:

Det legges til rette for at barn og ungdom kan drive med fritidsaktiviteter ute, også kontaktidrett der avstandskravet på 1 meter ikke kan overholdes.

Det er forbud mot idretts- og fritidsaktiviteter utendørs for voksne fra og med 20 år i grupper på mer enn 10 personer, alle aldersgrupper for grupper med flere enn 10 personer. 

Selv om antallet deltakere ikke overstiger 10, er det forbudt å arrangere eller delta i idretts- eller fritidsaktiviteter hvor avstandskrav ikke overholdes. Dersom flere grupper på inntil 10 personer utøver slik aktivitet samtidig på samme sted, skal det ikke være kontakt mellom gruppene.

Det er forbudt å arrangere eller delta i kamper, stevner, idrettsarrangementer og lignende for alle aldersgrupper.

Forbudene mot idrettsaktiviteter gjelder ikke toppidrett så lenge egen smittevernprotokoll for toppidretten følges. 

Med «organiserte aktiviteter» mener vi aktiviteter som planlegges og gjennomføres av virksomheter, idrettslag, frivillige organisasjoner og lignende.

Hva med svømmehaller og idrettshaller?

Idrettshaller, svømmehaller, treningssentre og andre publikumsanlegg for trening, idrett og fysisk aktivitet holdes stengt til og med 26. januar. Dette gjelder også for bingohaller, spillehaller, bowlinghaller, biljardhaller samt fornøyelsesanlegg, lekeland, badeland og lignende.  

Nødvendige helsetjenester i form av rehabilitering, opptrening og annen behandling i regi av helsetjenesten er fortsatt tillatt.

Hva med treningssentre?

Treningssentre, Idrettshaller, svømmehaller, treningssentre og andre publikumsanlegg for trening, idrett og fysisk aktivitet holdes stengt til og med 18. januar. Dette gjelder også for bingohaller, spillehaller, bowlinghaller, biljardhaller samt fornøyelsesanlegg, lekeland, badeland og lignende.  

Nødvendige helsetjenester i form av rehabilitering, opptrening og annen behandling i regi av helsetjenesten er fortsatt tillatt.

Arrangementer

Regler for arrangementer

Per nå har du meldeplikt for alle arrangementer med ti eller flere deltakere. 

Her kan du melde inn ditt arrangement

Det er forbudt å arrangere eller delta på innendørs arrangementer  med over 10 deltakere eller innendørs arrangementer med fastmonterte seter med flere enn 20 deltakere til stede samtidig.

Det er forbudt å arrangere eller delta på arrangementer  utendørs med flere enn 20 personer til stede samtidig. Utendørs arrangementer med fastmonterte seter kan ha inntil 200 deltakere til stede samtidig.  

Det er forbudt med private sammenkomster for flere enn fem personer på offentlig sted eller i leid lokale.

Ved seremonier i gravferder/bisettelser er det tillatt med inntil 50 deltakere til stede samtidig. Innendørs skal deltakerne ha faste sitteplasser i samsvar med avstandskrav.  

Selv om antallet deltakere ikke overstiger lovlige antall, er det forbudt å arrangere eller delta på arrangementer på steder hvor deltakerne ikke kan overholde avstandskrav.    

Ansatte, frivillige og utøvere som står for gjennomføringen av arrangementer, skal ikke regnes med i det antallet personer som kan være til stede.  

Den nasjonale covid-19-forskriften gjelder for gjennomføring av arrangementer: Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) - Lovdata.

Regional meldeplikt for arrangementer med mer enn 10 personer:

I kommunene Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger er det meldeplikt for alle arrangementer med over 10 deltakere. Meldeplikten gjelder arrangementer både utendørs og innendørs, og uansett hvilken type arrangement det dreier seg om. Dette gjelder også kulturarrangementer, inklusiv arrangementer ved kulturinstitusjonene. 

Melding sendes til den kommunen hvor arrangementet skal finne sted.

Her kan du melde inn ditt arrangement

Hvem kan jeg kontakte? 

Ta kontakt med kulturrådgiver i Sola kommune, Henrik Emil Greve eller kultursjef Morten E. Hansen hvis du har spørsmål om arrangementer i Sola. 

Barnehager, skoler og SFO

Må jeg bruke munnbind på skolen?

Det er ikke vurdert å være behov for bruk av munnbind i skolene.

Hvor finner jeg informasjon fra skolen eller barnehagen? 

Skolene og barnehagene legger ut viktig informasjon på sine egne nettsider om det skulle oppstå noe som alle foreldre bør vite om. Er det av høy viktighet, vil du få melding eller bli oppringt direkte.

Her finner du oversikt over skolene i Sola sine nettsider og barnehagene i Sola sine nettsider. 

Foreldre og foresatte oppfordres å følge med på nettsidene eller IST-direct for å få beskjed om eventuelle endringer skulle skje. 

Hvordan vet jeg hvilken nivåinndeling skolen/barnehagen er i? 

FHI har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler er i. Les mer om nivåinndelingen her.

Status, januar 2021:

Barnehagene er på styrket gult nivå. Barneskoler og ungdomsskoler er fra 15. januar på gult smittevern-nivå, . Følg med på din skole eller barnehage sin nettside for informasjon. 

Les mer her.

Besøk på sykehjem, aldershjem og bemannede omsorgsboliger

Kan jeg gå på besøk på sykehjem? 

Sykehjem, aldershjem og bemannede omsorgsboliger tilrettelegger vi for besøk. Besøk må avtales på forhånd. Ring avdelingen du vil besøke for å avtale når du kan komme. 

Antallet besøkende per dag per beboer begrenses til 2 personer. Sykehjemmet kan etter en konkret vurdering gjøre unntak fra antallsbegrensningen for besøkende til kritisk syke eller døende pasienter under opphold på pasientens rom.

Det er viktig at du ikke har symptomer på sykdom før du kommer på besøk. Avdelingen registrerer også at du har vært på besøk i pasientens journal, du må vaske hender før og etter besøket og det er håndsprit tilgjengelig ved ankomst. 

Du må også vente ved inngangen, og blir hentet av personale som følger deg til pasienten. 

Stengte avdelinger

Noen avdelinger er stengt i perioder. Dersom vi har hatt smittede pasienter eller beboere, vil vi ha ekstra tiltak i en periode. I denne perioden vil det ikke være mulig å besøke avdelingen.

Må vi bruke munnbind ved besøk på alders- eller sykehjem? 

Det er påbudt å bruke munnbind ved besøk på alders- og sykehjem. Beboere ved disse hjemme er gjerne spesielt sårbare, og bruk av munnbind reduserer risikoen for smitte for beboerne. Ansatte bruker også munnbind.

Anbefalingen gjelder ikke barn under 12 år eller personer som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind. Barn under 2 år skal ikke under noen omstendighet bruke munnbind

Annet

Pårørende bes begrense besøkene til færrest mulig. Alle sykehjem og aldershjem har nettbrett for at pasienter kan ha videokontakt med sine pårørende. 

Se også: Smittevernråd ved besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner (Folkehelseinstituttet)

Serveringssteder

Begrensning i antall kunder og besøkende i ulike typer lokaler

Antall kunder og besøkende i butikker, kjøpesentre, biblioteker, museer, gallerier og forsamlingshus skal begrenses for å redusere smittefaren.

Butikker, kjøpesentre, biblioteker, museer, gallerier, forsamlingshus og lignende skal sørge for at det ikke er flere til stede i lokalene enn at det kan holdes én meters avstand. Det skal om nødvendig være vakthold som sørger for at kravet etterkommes. 

For virksomheter med en-til-en-kontakt i kjøpesentre og lignende (som frisører) gjelder Helsedirektoratets veileder.

Hva gjelder for restauranter? 

Det anbefales at alle serveringssteder registrere gjester. 

Serveringssteder kan derfor oppfordre deg som gjest at registrerer deg ved ankomst. Registreringen skal inneholde navn, telefonnummer, dato og tidspunkt for besøket. Informasjonen skal oppbevares i 10 dager og kun brukes til sporing av covid-19-smitte.

Serveringsstedet skal informere gjestene om at slik informasjon registreres og oppbevares i 10 dager, samt formålet med det. Serveringsstedet skal behandle informasjonen i tråd med personopplysningsloven, personvernforordningen og regelverket for øvrig.

Må vi ha 1 meters avstand?

Ja. Alle serveringssteder og skjenkesteder skal sikre at det til enhver tid er minst 1 meters avstand mellom sitteplassene. Personer som bor i samme husstand kan sitte nærmere hverandre.

Serveringsstedet skal sikre at musikkvolumet holdes på et nivå som gjør det mulig å gjennomføre samtaler med minst 1 meters avstand for personer som ikke er i samme husstand.

Skjenkeforbud 
Det er innført nasjonalt skjenkeforbud. Serveringssteder med skjenkebevilling i Sola skal ikke skjenke alkohol. 

Registreringsplikt for gjester på serveringssteder

Alle som besøker serveringssteder, skal registrere seg på stedet for å bidra til smittesporing. 

Serveringsstedene har plikt til å registrere alle gjester med navn, mobilnummer og dato/tidspunkt. Dette gjøres for å lette kommunenes smittesporing dersom gjester får påvist smitte og andre gjester må varsles.

Registreringene oppbevares i ti dager. Serveringsstedet skal behandle informasjonen i tråd med personopplysningsloven, personvernforordningen og regelverket for øvrig.

I tillegg gjelder nasjonale regler for servering, avstand, bordbestilling og musikkvolum for serveringssteder.

Er dette bestemt i forskrift? 

Ja, reglene for serveringssteder og skjenkesteder er regulert i den nasjonale og lokale forskriften. At serveringssteder registrerer gjestene sine er en lokal anbefaling.  

Ønsker du å lese forskriftene, finner du de her: 

I tillegg må alle serveringsstedene følge bransjestandarden som er utarbeidet for serveringsstedene. 

Kan kommunen komme på tilsyn? 

Kommunen har meldte og uanmeldte tilsyn ved serveringssteder i kommunen, med fokus på smittevernfaglig forsvarlig drift. 

Trenger du hjelp, eller ønsker du å hjelpe?

Sola kommune og andre myndigheter gjør nå det vi kan for å begrense smitte, ta vare på de som er syke og ta vare på innbyggerne.

Trenger du hjelp?

Noen innbyggere er nå isolert fra sine vanlige nettverk - enten fordi de er i karantene eller fordi alle sosiale og kulturelle tilbud de vanligvis bruker er lagt ned. Noen kan få behov for hjelp til gjøremål, ærend eller bare trenger at noen tar en daglig telefon for sjekke at det går greit.

Ønsker du å hjelpe?

Sola frivillighetssentral ønsker kontakt med deg som har mulighet og lyst til å bidra, og få oversikt over hva ditt bidrag kan være.

Smittesituasjonen gjør at det ikke kan legges opp til sosial kontakt mellom mange, men vi skal fortsatt ta vare på hverandre. Alle som melder seg må være helt friske, og ikke ha symptomer på luftveisinfeksjoner.

Ta kontakt med Sola frivillighetssentral hvis du trenger hjelp, eller hvis du kan bidra med noe for andre:

Sola frivillighetssentral
E-post: frivilligsentral@sola.kommune.no
Telefon: 901 42 670

Til deg som har det vanskelig

Her finner du oversikt over foreninger og organisasjonersom tilbyr hjelp og støtte.

I tillegg kan du kontakte:

  • Alarmtelefonen er det nasjonale nødnummeret for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep eller føler seg utrygge på andre måter. Voksne som er bekymret for et barn, kan også ringe. Åpent hele døgnet: 116 111.
  • BaRsnakk er et chattetilbud til deg med foreldre, eller andre nær deg, som har eller har hatt et rusproblem.
  • Kors på halsen er et tilbud til deg under 18 år bemannet av frivillige voksne fra Røde Kors. Åpent mandag - fredag kl. 14.00-22.00 på telefon: 800 333 21.
  • UngPrat er en samtaletjeneste til barn og unge mellom 13 og 24 som trenger noen å prate med.
  • Mental Helse hjelpetelefon er for alle som trenger noen å snakke med. Åpent hele døgnet: 116 123.
  • Kirkens SOS er for alle som vil snakke med noen. Åpent hele døgnet: 22 400 040. SOS-chat er åpent hverdager kl. 18.30 -22.30.
  • Foreldresupport er for omsorgspersoner som trenger hjelp og veiledning. Åpent hele døgnet: 116 123. 
  • Vold- og overgrepslinjen er for deg som opplever vold i nære relasjoner eller er bekymret for noen du kjenner. Åpent hele døgnet: 116 006.
  • Anoynyme Alkoholikere (AA): 911 77 770. 
  • Assistert Selvhjelp har laget et gratis mestringsverktøy som kan være til god hjelp for å takle angst og uro i forbindelse med korona. 

 

Finner du ikke svar på det du lurer på? 

Svar på de vanligste spørsmålene om koronaviruset finner du på Helsenorge. Sjekk gjerne temasidene til FHI (folkehelseinstituttet) om korona. Har du spørsmål om de nasjonale tiltakene og rådene som blir bestemt, kan du finne svar hos regjeringen.no. 

Folkehelseinstituttets veiledningstelefon

Folkehelseinstituttet gir råd og veiledning på tlf. 815 55 015 (åpen hverdager 08.00-15.30)

Kommunens sentralbord

Sola kommune besvarer generelle spørsmål på sentralbordet 51 65 33 00 (åpent hverdager 09.00-15.00). 

Andre henvendelser til kommunen

Har du noe på hjertet som du mener kommunen bør være klar over eller noe du finner problematisk for tiden? Da kan du ta kontakt med oss i kommunen på ansvarforhverandre@sola.kommune.no.