Integrering av flyktninger

Flyktningarbeidet i Sola kommune er organisert i NAV Sola. Flyktningtjenesten i NAV Sola arbeider med bosetting og integrering av flyktninger. Det viktigste integreringsverktøyet er introduksjonsprogrammet, som skal gjøre deltakeren selvhjulpen. I tillegg til kvalifiserende oppfølging, gir flyktningtjenesten også oppfølging i blant annet økonomi og bolig.

Integrering av flyktninger

Bosetting

Sola kommune bosetter hvert år flyktninger basert på kommunens politiske vedtak. De fleste flyktningene som bosettes har kommet til Norge som asylsøkere, og bor på asylmottak fram til Utlendingsdirektoratet (UDI) har behandlet deres søknad om beskyttelse. Dersom de får innvilget beskyttelse regnes de som flyktninger, og det er da Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) oppgave å finne en kommune til dem.

Les mer om bosetting av flyktninger på IMDi sine nettsider her.

Selvbosetting

Flyktningtjenesten i NAV Sola samarbeider tett med IMDi om hvem som skal bosettes i Sola kommune. Når det er avtalt at en flyktning skal bosettes i kommunen, er det kommunens ansvar å skaffe til veie passende bolig for den enkelte. De siste årene har imidlertid mange flyktninger funnet bolig på egenhånd i Sola kommune, og blitt bosatt i denne boligen. Dette kalles avtalt selvbosetting. Før avtalt selvbosetting kan finne sted må flyktningtjenesten i NAV Sola, sammen med boligkontoret, godkjenne kontrakten. I tillegg må bosettingen godkjennes av IMDi før kontrakten signeres.

Andre flyktninger velger å bosette seg selv, på eget initiativ, uten hjelp fra det offentlige. De mister da også sin rett til eksempelvis økonomisk sosialhjelp og introduksjonsprogram. Dette kalles selvbosetting.

Les mer om selvbosetting på IMDi sine nettsider her.

Kvoteflyktninger

Sola kommune bosetter også kvoteflyktninger, som kommer direkte fra flyktningleir i utlandet. I disse tilfellene er det FNs Høykommisær for flyktninger (UNHCR) som fremmer søknadene for flyktningene, og UDI bestemmer hvem av dem som får komme til Norge. Også i slike tilfeller er det IMDi som tar kontakt med kommunen med anmodning om bosetting. I det siste har bosettingen av kvoteflyktninger særlig vært aktuelt på grunn av situasjonen i Syria.

Les mer om kvoteflyktninger på UDI sine nettsider her.

 

Introduksjonsprogram

De fleste voksne flyktningene som bosettes i samarbeid mellom kommunen og IMDi har rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram. Programmet er i utgangspunktet toårig, med mulighet for forlengelse til et tredje år. Målet med programmet er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet. Måloppnåelse måles gjennom deltakelse i arbeidslivet eller ordinær utdannelse etter endt program.

Flyktningtjenesten i NAV Sola har programrådgivere som følger opp deltakerne gjennom hele programperioden. Rådgivere foretar kartlegging, utarbeiding av individuell plan og revidering av planen i hele perioden.

Ut fra kartlegging og individuell plan bestemmer programrådgiver hvilke tiltak som er aktuelle for den enkelte deltaker. Den mest brukte tiltaksarrangøren er Sola voksenopplæring, der deltakerne blant annet får opplæring i norsk og samfunnskunnskap. I tillegg er arbeidslivspraksis ofte en del av programmet. Også andre kurs og tiltak som kvalifiserer til jobb eller utdanning kan være aktuelle. Eksempler på dette er fag i videregående skole og AMO-kurs (arbeidsmarkedskurs).

Deltakere i introduksjonsprogrammet mottar introduksjonsstønad. Stønaden er på årsbasis lik to ganger folketrygdens grunnbeløp.

Ler mer om lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven).

Kontaktinfo

NAV Sola
Tlf: 55 55 33 33

Adresse

Besøksadresse
Rådhusvegen 21
4050 Sola

Postadresse
NAV Sola
Postboks 24
4097 Sola

Kart

Åpningstider

Publikumsmottak:
man – fre. 11.00–14.00

Timeavtaler:
man – fre. 09.00–15.30