Kullingane - Innbyggere fra 65 år

Sola kommune ønsker å møte fremtiden sammen med deg! 

Årskullet som blir 65 blir årlig invitert til en samling for refleksjon omkring livsfasen de er på vei inn i. Vi kaller årskullet for kullingane – de som er i overgangsfasen fra arbeidslivet til pensjonisttilværelsen.

Stadig flere lever lengre og innbyggernes behov for velferdstjenester fra kommunen øker. Dette krever at vi endrer måten vi leverer tjenester på og utnytter ressursene vi har på best mulig måte. Samtidig er ensomhet blant eldre en av samfunnets større utfordringer. Vi ser behovet for å skape bærekraftige velferdsordninger knyttet til aktivitet, mat, fellesskap, helsehjelp, sammenheng og overganger i tjenestene vi tilbyr.

Etablerer relasjoner

Hensikten med samlingen er å etablere en relasjon mellom kommunen og kullingane og mellom innbyggere født i samme årskull. Veien videre blir til underveis og i samarbeid med kullingene.

Hvordan jobber kullingane og kommunen?

Tilfeldig utvalgte kullingar deltar i en arbeidsgruppe sammen med representanter for kommunen. Kullingar møter med erfaring, og kommunen fasiliterer møtene og henter fagkompetanse i kommunen ved behov. I forkant av samlingen møtes kommunen og innbyggere som likestilte og avklarer forventninger til hverandre.  Aktivitet, deltakelse og fellesskap er begreper som blir reflektert over med formål om at vi sammen kan skape en god alderdom for innbyggere i Sola kommune.

Kull-56 og kommunen

Kullingane i 2021/2022 er de som ble født i 1956. Kullet har vært særlig opptatt av hvordan «få med» de ikke-digitale. Sammen med eldrerådet, sørget kull-56 for at brosjyren «Seniåringen» ble levert hjem til alle innbyggere i aldersgruppen 65-85 år. Kull-56 uttrykker at det er et behov for kunnskap som kan bidra til at den enkelte kan planlegge for egen alderdom og oppfordrer kommunen til å dele kompetanse over aktuelle tema for livsfasen de går inn i.

Sammen om fremtiden

Koronapandemien satte begrensninger for aktiviteter i 2020 og i 2021. Fra 2022 og framover kan vi kan få til mye sammen. 

– Vi ønsker å samordne tidligere arbeidsgrupper og sammen planlegge for aktivitet, deltagelse og fellesskap på tvers av generasjoner, sier Sigrun Gard Steinsøy i Sola kommune.

Har du spørsmål eller ønsker om andre tema du ønsker å lære mer om når du planlegger din alderdom? Vi vil gjerne høre fra deg. Send en e-post til kullingane@sola.kommune.no.

Film: Kull 54 og 55

Filmen viser treff mellom Kull 54/Kull 55 og Sola kommune. 

Tema

Under finner du informasjon om

 • fremtidsfullmakt
 • velferdsteknologi 
Fremtidsfullmakt

Hva er en fremtidsfullmakt?

 • En fullmakt til én eller flere personer over 18 år som skal ta vare på dine interesser den dagen du ikke klarer det selv
 • Ert privatrettslig alternativ til vergemål
 • En skriftlig fullmakt der det er tydelig at fullmakten er ment å ha en fremtidsvirkning
 • Må undertegnes av to vitner som fullmaktsgiver har godtatt, og som er til stede og er kjent med at dokumentet er en fremtidsfullmakt
 • Vitner må være over 18 år, og kan ikke være fullmektig, fullmektigens ektefelle, samboer, foreldre, barn og barnebarn

Film: Fremtidsfullmakt

Konstituert kommuneadvokat Njål Horpestad holder en presentasjon om fremtidsfullmakt.

Velferdsteknologi

Hva er velferdsteknologi?

 • Teknologi tas i bruk for å gi tjenester i hjemmet.
 • Eksempler: Trygghetsalarm, medisindispenser, dørsensor og GPS.
 • Målet er å gjøre deg som trenger disse tjenestene mer selvstendig. 
 • Dette kan bidra til at du kan bo lengst mulig i ditt eget hjem. 

Film: Velferdsteknologi

Solveig Økland, Rådgiver i fagstab levekår i Sola kommune, forteller om velferdsteknologi.