Tilskudd

Søk om nærmiljømidler for uteområder

Midlene skal bidra til trivsel, tilhørighet og fellesskap for flest mulig innbyggere. 

Formål

Vi ønsker å legge til rette for samarbeid mellom kommunen og innbyggerne for å skape et godt lokalsamfunn for alle. Gjennom denne støtteordningen kan kommunen bidra med faglig kompetanse og utstyr i samarbeid med innbyggerne.

Hvem kan søke?

Velforeninger, grendelag og andre frivillige lag og organisasjoner i Sola kommune kan søke.

Hvilke tiltak kan du søke om støtte til?  

Du kan søke om støtte til mindre prosjekter i nærmiljøet hvor det legges opp til samskaping mellom kommunen og innbyggere.

Dette legger vi vekt på når vi skal dele ut midler

Vi legger særlig vekt på:

 • prosjekter som stimulerer til samarbeid og økt medvirkning fra innbyggere i planlegging og gjennomføring
 • prosjekter som skaper tilhørighet, trivsel og fellesskap for flest mulig innbyggere
 • prosjekter som skaper/utvikler nye tiltak og aktiviteter innen nye områder

Slik søker du 

Send inn en skriftlig søknad til epost@sola.kommune.no merket «Søknad nærmiljømidler 2023». Søknaden må inneholde: 

 • beskrivelse av tiltaket og plan for gjennomføring
 • budsjett og finansieringsplan som også viser egen finansiering og/eller dugnadsinnsats
 • eventuell plan for drift og vedlikehold i ettertid

Søknadsfrist 

Søknadsfrist er 11. april 2023. 

 

Nasjonal tilskuddsordning til mangfolds- og inkluderingstiltak

Tilskuddsordningen skal bidra til å hindre utenforskap

Alle barn og unge skal kunne delta i idrett og fysisk aktivitet, uavhengig av hvem de er, hvor de bor, eller hvor mye foreldrene tjener. Regjeringen har lansert en ny ordning med 200 millioner kroner i potten til mangfold og inkludering i idrett og fysisk aktivitet. 

Hvem kan søke?

Følgende aktører kan motta tilskudd i den nye ordningen:

 • enheter som er registrert i Frivillighetsregisteret
 • kommunale fritidsklubber/ungdomshus
   

Tar imot søknader i mai 

Organisasjoner, lag og foreninger i hele Norge søke om tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak gjennom den nye ordningen. Ordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet, og de vil etter planen ta imot søknader fra begynnelsen av mai. Søknadsfristen blir lagt fram når søknadsportalen åpner. Tilsynet fatter endelige vedtak om tilskudd etter prioritering fra et innstillingsutvalg, og de er også ansvarlig for kontroll og oppfølging.
 

Målgrupper

Søkere må rette aktiviteten eller prosjektet mot en eller flere av disse målgruppene for ordningen:

 • Barn og ungdom fra 6 til 19 år i familier med vedvarende lavinntekt.
 • Jenter med minoritetsbakgrunn fra 6 til 19 år, samt jenter fra 6 til 19 år generelt i sammenhenger der jenter er underrepresentert eller opplever særlige barrierer.
 • Personer med funksjonsnedsettelse. Målgruppen er ikke aldersbegrenset.
 • Nåværende og framtidige unge ledere og trenere, opp til 26 år, som er jenter/kvinner, personer med funksjonsnedsettelse eller personer med minoritetsbakgrunn.

Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter, for eksempel rekrutteringsaktiviteter, tilrettelegging eller opprettelse av nye aktiviteter rettet mot målgruppene, innkjøp av utstyr, dekking av deltakerkostnader og gjennomføring av kurs og kompetansehevende tiltak.
 

Mer informasjon og søknadsskjema

Her finner du mer informasjon om ordningen (regjeringen.no).
Her finner du mer informasjon om søknadsprosessen og søknadsskjema som åpner i mai (lottstif.no).

Tilskudd fra ungdomsrådet

Ungdomsrådet i Sola disponerer 100 000 kroner pr. år som de kan dele ut til tiltak som fremmer aktivitet for ungdom i Sola.

Hvem kan søke? 

Elevråd, FAU, skoler, frivillige lag og organisasjoner kan søke om tilskudd til prosjekter og aktiviteter for ungdom i Sola. Søkeren må være registret i Brønnøysundregisteret.

Hva kan du søke om tilskudd til? 

Du kan søke om tilskudd eller underskuddsgaranti til prosjekter, aktiviteter eller satsinger som involverer ungdom. Ungdom skal være aktivt med i planleggingen og gjennomføringen av tiltaket, prosjektet eller aktiviteten. 

Målgruppen for tiltaket må være ungdom mellom 13 og 20 år i Sola kommune, og arrangementet skal være rusfritt. Eksempler på arrangementer det går an å søke tilskudd til:

 • LAN
 • Magasin, radio eller podcast
 • Festival
 • Kurs
 • Aktivitetsgrupper
 • Konserter
 • Forestillinger

Tiltakene skal være åpne for alle interesserte i målgruppen, og det skal ikke koste mye å delta. Tilskuddsmidlene må brukes innen to år.

Hva kan du ikke søke om tilskudd til? 

Du kan ikke søke om tilskudd til

 • daglig drift av eksisterende aktiviteter
 • utstyr/musikkinstrumenter til privat bruk
 • aktiviteter eller tiltak som allerede er gjennomført

Søk om tilskudd fra ungdomsrådet

 

Søknadsfrist

Vi behandler søknader fortløpende, og senest to måneder etter at søknaden er mottatt.

For spørsmål eller andre henvendelser, ta kontakt med:

Fritid v/ Birgit Øxnevad Frost
Tlf. 982 96 832
birgit.oxnevad.frost@sola.kommune.no

 

Søknad om spillemidler

Spillemidlene skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet. Du kan søkes om tilskudd til:

 • nye idretts- og friluftsanlegg 
 • rehabilitering av idretts- og friluftsanlegg 
 • nærmiljøanlegg
 • turveier og turløyper


Slik søker du om spillemidler

 1. For å kunne søke om spillemidler, må prosjektet være prioritert i handlingsplanen for idrett, se punkt 10 "Plan for idrett og fysisk aktivitet". (PDF, 3 MB) 

  Ta kontakt med Oddvar B. Høyland for å søke om å få prosjektet prioritert. Frist for å få prosjektet prioritert i handlingsplanen er 15. august hvert år.
   
 2. Du søker om spillemidler på www.idrettsanlegg.no. Her finner du også mer informasjon om spillemidler. Søknadsfrist er 1. september hvert år.
Driftstilskudd til eldrelag

Hvem kan søke?

Eldrelag og pensjonistforeninger i Sola kommune som:

 • har en demokratisk oppbygging med eget styre og med egne vedtekter
 • er registrert i Brønnøysundregisteret med eget organisasjonsnummer 
 • bygger på individuelt medlemskap
 • er åpen for innbyggere i Sola kommune og drives i kommunen

Hvem støttes ikke gjennom denne ordningen?

 • Pensjonistforeninger for ansatte kun i en særskilt bedrift.
 • Eldreavdelinger i politiske organisasjoner.
 • Foreninger eller organisasjoner som i hovedsak driver med humanitært hjelpearbeid eller innsamlinger.

Dersom kommunen oppdager at tilskudd eller støtte er utbetalt som følge av uriktige opplysninger, må tilskudd tilbakebetales. Slike saker kan bli politianmeldt. 

Slik søker du om driftstilskudd

Her kan du søke om driftstilskudd

Søknadsfrist for driftsstøtte er 1. april hvert år. Søknader som kommer inn etter søknadsfristen vil ikke bli tatt med i behandlingen.

Dette må du legge ved søknaden

 • Årsmelding og revidert regnskap fra siste år
 • Oversikt over aktivitetsnivå (kan inkluderes i årsmeldingen)
 • Medlemsoversikt med navn (skal være signert av leder og revisor)
 • For lag knyttet til menigheter som tilhører kirkelig fellesråd, må det også legges ved en rapport som forteller om aktivitet og hvordan eventuelle midler fra fjoråret er brukt.
Tilskudd til eliteidrett

Hvem kan søke?

Idrettslag fra Sola med lag eller enkeltutøvere som oppfyller kravene til elitetilskudd kan søke.

Retningslinjer

 • For lagidretter betyr eliteidrett deltagelse på øverste nasjonale nivå.
 • For individuelle idretter gjelder deltakelse på nasjonalt toppnivå i seniorklasse.
 • Tildeling blir gjort etter skjønn, men følgende kriterier vil bli lagt vekt på:
  • Idrettens profilering i regionale og nasjonale medier
  • Antall utøvere som praktiserer idretten
  • Kostnader
  • Idrettens betydning i lokalmiljøet
 • Søker må være medlem i en klubb som er tilsluttet Sola idrettsråd.
 • Sola idrettsråd skal uttale seg om framlegget til fordeling.
 • Endelig tildeling avgjøres av det utvalget som har ansvaret for idrett.

Slik søker du

Søk om tilskudd til eliteidrett

Søknadsfrist: 1. april.

Trenger du hjelp?

Dersom du trenger hjelp eller veiledning kan du ta kontakt med idrettsrådgiver Oddvar B. Høyland.

Driftstilskudd og etableringsstøtte til lag og organisasjoner

Hvem kan søke?

Alle lag, foreninger og organisasjoner som driver med kultur-, idretts-, og fritidsaktiviteter i Sola kommune, og som i tillegg:

 • har en demokratisk oppbygging med eget styre og med egne vedtekter
 • er registrert i Brønnøysundregisteret med eget organisasjonsnummer 
 • er registrert i frivilligregisteret
 • bygger på individuelt medlemskap
 • har minst 10 medlemmer i aldersgruppen barn og unge til og med 25 år
 • er åpen for innbyggere i Sola kommune og drives i kommunen
   
 • Medlemmer bosatt i andre kommuner kan regnes med når organisasjonens adresse og aktivitet er i Sola kommune.

 • For å motta kommunalt tilskudd må søker ha fokus på trafikksikkerhet i tråd med Trygg Trafikks anbefaling om reisepolicy for lag og foreninger.
   

Hvem støttes ikke gjennom denne ordningen?

 • Lag/foreninger/organisasjoner som i hovedsak har som formål å ivareta medlemmenes økonomiske, yrkes- eller helsemessige interesser
 • Kommersielle tiltak
 • Bedriftsidrettslag alle andre bedriftsforeninger
 • Politiske organisasjoner 
 • Foreninger eller organisasjoner som i hovedsak driver med humanitært hjelpearbeid eller innsamlinger 

Lag og foreninger som velforeninger, pensjonistlag, teatergrupper for voksne, foreldregrupper eller uorganiserte grupper som ikke oppfyller kravene for å søke driftsstøtte, kan søke om prosjektstøtte til kunst- og kulturprosjekter og nærmiljøtiltak.

Hva kan du søke om støtte til?

Etableringsstøtte

Du kan søke om etableringsstøtte på inntil 5 000 kroner til lag og organisasjoner som er under oppstart. For å få etableringsstøtte må laget ha minst 10 aktive medlemmer, og av disse må minst halvparten være bosatt i Sola kommune.

Driftstilskudd

Du kan søke om driftstilskudd til frivillige organisasjoner som driver med aktiviteter spesielt rettet mot barn og ungdom.

Medlemskapet må ha en minimums medlemsavgift på 50 kroner per år. 

Søknader vil bli tildelt ut fra en vekting av følgende kriterier: 

Alder (med utgangspunkt i alder pr. 31.12 foregående år)

 • 13-19 år: vekttall 3 (høyest prioritert)
 • 6-12: år vekttall 2 (middels prioritet)
 • 0-5 år og 20-25 år: vekttall 1 (lavest prioritet)

Organisasjoner for mennesker med psykisk utviklingshemning som målgruppe gis vekttall 3 for alle medlemmer, uavhengig av alder. Dette gjelder også medlemmer over 25 år.

Aktivitetsnivå

 • Høy aktivitet (minst 2 tilbud pr. uke): vekttall 3
 • Middels aktivitet (1 tilbud pr. uke): vekttall 2
 • Lavere aktivitet: vekttall 1

Deler av driftstilskuddet kan bli fordelt etter skjønn.

Slik søker du om etableringsstøtte og driftstilskudd

Velg det søknadsskjemaet under som passer for ditt lag/organisasjon. Merk at vi skiller mellom idrett og andre aktiviteter.

Søknadsfrist er 1. april hvert år. Søknadene blir politisk behandlet i mai/juni. Søknader som kommer etter gjeldende søknadsfrist vil ikke bli tatt med i behandlingen.

Foreninger og organisasjoner som har en eller flere underavdelinger skal sende en felles søknad som inkluderer alle aktiviteter.

Idrettslag og -organisasjoner 

Lag og organisasjoner som driver med idrett og fysisk aktivitet skal bruke dette søknadsskjemaet:

Idrettslag og -organisasjoner

Dersom du trenger hjelp eller veiledning kan du avtale tid med saksbehandler her.

Andre lag og organisasjoner - barn/unge (inkludert sang og musikk)

Lag og organisasjoner som driver med annen aktivitet enn idrett og fysisk aktivitet skal bruke dette søknadsskjemaet:

Andre lag og organisasjoner

Dersom du trenger hjelp eller veiledning kan du avtale tid med saksbehandler her. For mer informasjon kan du også kontakte Kari Helene Rosenlund:

Tlf: 51 65 33 62
Mob: 452 58 515
E-post: kari.helene.rosenlund@sola.kommune.no

Dette må du legge ved søknaden

 • Årsmelding og revidert regnskap fra forrige år
 • Oversikt over aktivitetsnivå (kan inkluderes i årsmeldingen)
 • Medlemsoversikt med navn og fødselsår (skal være signert av leder og revisor)
 • For lag knyttet til menigheter som tilhører kirkelig fellesråd må du også legge ved en rapport som forteller om aktiviteten, og informasjon om hvordan eventuelle midler fra fjoråret er brukt

Hvis kommunen oppdager at tilskudd eller støtte er utbetalt som følge av uriktige opplysninger, må tilskuddet tilbakebetales. Slike saker kan bli politianmeldt. 

Støtte til kultur-, fritids- og idrettsarrangementer

Hva kan du søke om støtte til?

Du kan søke om tilskudd eller underskuddsgaranti. Dette er midler som bidrar til at større arrangementer gjennomføres i Sola. Med større arrangementer regnes:

 • jubileer for lokale lag og foreninger med 25 års mellomrom
 • landsmøter
 • landsstevner/konkurranser/mønstringer
 • internasjonale samarbeidsprosjekt
 • festivaler

Hvem kan søke?

Lag og organisasjoner i Sola kommune tilsluttet nasjonale/landsomfattende organisasjoner av kulturell, religiøs, sosial eller humanitær art.

Slik søker du

Søknaden må inneholde:

 • program
 • kostnadsoverslag
 • finansieringsplan

Det er ingen søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende. Søknader på beløp inntil 25 000 kroner behandles delegert. Søknader over 25 000 kroner behandles av Utvalg for oppvekst og kultur.

Søknad sendes til epost@sola.kommune.no og merkes Søknad om arrangementsstøtte. 

Prosjektstøtte til kunst-, kultur- og nærmiljøprosjekter

Hva kan du søke om støtte til?

Du kan søke om støtte til eller underskuddsgaranti for utvikling/gjennomføring av kunst- eller kulturprosjekter og nærmiljøarrangementer.

Hvem kan søke?

Både enkeltpersoner og grupper fra Sola kan søke.

Slik søker du

Søknaden må minst inneholde:

 • program
 • kostnadsoverslag
 • finansieringsplan

Det er ingen søknadsfrist, søknader behandles fortløpende. Søknader på beløp inntil 25 000 kroner behandles delegert. Søknader over 25 000 kroner bli behandlet av Utvalg for oppvekst og kultur.

Send søknaden til epost@sola.kommune.no merket Søknad om prosjektstøtte. 

Trenger du hjelp?

Dersom du trenger hjelp eller veiledning kan du avtale tid med saksbehandler her.

Rusfrie ungdomstiltak

Hva kan du søke om støtte til?

 • Etablering av rusfrie arrangementer for ungdom under 25 år
 • Rusfrie helgetilbud for barn/ungdom fra femte klasse til 18 år
 • Underskuddsgaranti

Arrangementer på spesielle dager som nyttårsaften, 16. mai, 17. mai og St. Hans blir høyt prioritert. Arrangementene må være åpne for alle.

Hvem kan søke?

Lag og foreninger, velforeninger, ungdoms- og foreldregrupper og andre kan søke om støtte.

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema her:

Søk om tilskudd her

Søknaden må inneholde:

 • beskrivelse av arrangementet (program)
 • kostnadsoverslag
 • finansieringsplan

Det er ingen søknadsfrist, søknader behandles fortløpende. Søknader på beløp inntil 25 000 kroner behandles delegert. Søknader over 25 000 kroner behandles av Utvalg for oppvekst og kultur.

Vilkår

Det må være tilstrekkelig vakthold med voksne ledere tilgjengelig på arrangementet. Personer som er påvirket av rusmidler skal vises bort.

Underskuddsgarantien utbetales ved framvisning av regnskap etter at arrangementet er avholdt.

Trenger du hjelp?

Dersom du trenger hjelp eller veiledning kan du avtale tid med saksbehandler her.

Du kan også kontakte Kari Helene Rosenlund:

Tlf: 51 65 33 62
Mob: 452 58
E-post: kari.helene.rosenlund@sola.kommune.no

Driftstilskudd til egne anlegg/lokaler

Hva kan du søke om støtte til?

Du kan søke om tilskudd til drift av eget lokale eller anlegg.

Hvem kan søke?

Lag og organisasjoner som oppfyller kravene til å få driftstilskudd, kan også søke om tilskudd til drift av eget lokale eller anlegg.

I behandlingen av driftstilskudd vil det bli lagt vekt på dokumenterte utgifter til renhold, strøm, forsikring og kommunale utgifter. Lag som utfører renhold på dugnad må i søknaden legge ved dugnadslister signert av revisor og styreleder sammen med revidert regnskap.   

Slik søker du

Det er ulike skjema for idrettsanlegg/-lokale, og bedehus og andre lokaler. Velg det skjemaet som passer for din organisasjon.

Driftstilskudd av eget anlegg/lokale - idrett

Hvis du trenger hjelp til noe vedrørende idrettsanlegg, kan du avtale tid med saksbehandler her.

Driftstilskudd av eget anlegg/lokale - bedehus og andre lokaler

Søknadsfrist

Frist for å søke tilskudd er 1. april. Søknader som kommer etter søknadsfristen vil ikke bli tatt med i behandlingen.

Tilskudd til lokal frivillig flerkulturell virksomhet

Tilskudd til rekruttering

Det er mulig å søke om tilskudd til å rekruttere flere personer med innvandrerbakgrunn til frivillige lag og organisasjoner. Man kan ikke søke om tilskudd til ordinær drift av organisasjoner. 

Hvem kan søke?

Lag og foreninger i Sola kan søke om tilskudd.

Slik søker du

Søknad sendes til epost@sola.kommune.no og merkes: Søknad om tilskudd rekruttering – fritid.

Det er ingen søknadsfrist, søknader behandles fortløpende. Søknader på beløp inntil 25 000 kroner behandles delegert. Søknader over 25 000 kroner blir behandlet av Utvalg for oppvekst og kultur.

Tilskudd til kulturuttrykk

Man kan søke om tilskudd som er med på å fremme ulike kulturuttrykk fra innvandrermiljøer i Sola, som:

 • konserter
 • teaterforestillinger
 • utstillinger
 • kulturarrangementer
 • aktiviteter
 • underskuddsgaranti

Hvem kan søke?

Lag og foreninger og enkeltpersoner med tilhørighet i Sola kan søke om tilskudd. 

Slik søker du

Søknad sendes til epost@sola.kommune.no, og må inneholde:

 • arrangementsinformasjon
 • kostnadsoverslag
 • finansieringsplan

Søknad sendes til epost@sola.kommune.no og merkes: Søknad om aktivitetsstøtte – fritid. Det er ingen søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende. Søknader på beløp inntil 25 000 kroner behandles delegert. Søknader over 25 000 kroner vil bli behandlet av Utvalg for oppvekst og kultur.

Trenger du hjelp?

Dersom du trenger hjelp eller veiledning kan du avtale tid med en ansatt her.

Du kan også kontakte Kari Helene Rosenlund:

Tlf: 51 65 33 62
Mob: 452 58 515
E-post: kari.helene.rosenlund@sola.kommune.no

Tilskudd til internasjonalt og interkulturelt samarbeid

Hva kan du søke om tilskudd til?

Du kan søke om tilskudd som stimulerer og styrker internasjonalt og interkulturelt samarbeid, som:

 • workshops
 • seminarer
 • festivaler
 • leirer
 • stevner

Tilskuddet gis som reisetilskudd eller vertstilskudd.

Du kan søke om tilskudd på opptil 50 prosent av faktiske utgifter, men maks 10 000 kroner per prosjekt.

Hvem kan søke?

Alle lag, foreninger og organisasjoner som driver med kultur-, idrett- og fritidsaktiviteter i Sola kommune som:

 • har en demokratisk oppbygging med eget styre og vedtekter
 • er registrert i Brønnøysundregisteret med eget organisasjonsnummer
 • bygger på individuelt medlemskap
 • har minst 15 medlemmer i aldergruppen barn og unge til og med 25 år
 • er åpen for innbyggere i Sola kommune

I tillegg kan uorganiserte ungdomsgrupper søke.

Slik søker du

Søknaden må minst inneholde:

 • invitasjon
 • program
 • kostnadsoverslag
 • finansieringsplan for utreise og vertskap
 • reisebeskrivelse for de organisasjonene som reiser
 • informasjon om konkrete metoder som sikrer at deltakerne blir kjent med hverandre og lærer om hverandres kultur

Søknader behandles fortløpende.

Søk her

Oppfølging

Du må levere en skriftlig rapport senest én måned etter at aktiviteten er gjennomført.

Kontakt

For spørsmål, kontakt Kari Helene Rosenlund:

Tlf: 51 65 33 62
Mob: 452 58 515
E-post: kari.helene.rosenlund@sola.kommune.no

Investeringstilskudd til idretts- og nærmiljøanlegg

Ordningen med investeringstilskudd er et supplement til Sola kommunes praksis om å være utbygger og drifter av alle typer idrettsanlegg. Formålet med denne ordningen er at frivillige lag og organisasjoner, med egeninnsats, kan medvirke til at anlegg blir raskere realisert.

Hvem kan søke om hva, og hvor mye?

Frivillige lag og organisasjoner kan søke om investeringstilskudd på inntil 1/3 av kostnadene til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg (kostnader uten moms). Størrelsen på tilskuddet blir vedtatt i hvert enkelt tilfelle. Tilsagn om tilskudd blir gitt på grunnlag av kostnadsoverslag, finansieringsplan, behovsanalyse og godkjente planer.

Kommunen kan bevilge inntil 50 prosent støtte til de delene av et prosjekt som ikke er berettiget spillemidler, som tribuner, parkering og andre kostnader knyttet til infrastruktur.

Øvre grense for kommunalt investeringstilskudd er 8 millioner kroner. I særskilte tilfeller kan dette økes noe. Kommunen tildeler midler for inntil 6 år fram i tid ved behandling av handlings- og økonomiplanen (HØP). Alle prosjekter over 3 millioner i kommunalt tilskudd må innarbeides i handlings og økonomiplanen. 

Grunnlaget for tilskuddet vil være anleggskostnader, også inkludert dugnad og gaver, men uten moms.

Du kan søke om tilskudd til prosjekter med kostnadsramme fra 50 000 kroner (uten moms) og oppover. 

Velforeninger, idrettslag m.m. kan søke om investeringstilskudd på 1/4 av kostnadene til nærmiljøanlegg. Momsen skal inkluderes i kostnadsgrunnlaget.

Vilkår for å kunne søke

 • Anlegget må være berettiget spillemidler, og bestemmelsen om tilskudd til anlegg og fysisk aktivitet må følges. Les mer her om spillemiddelordningen for idrettsbygg.

 • Søkeren må stå som byggherre av anlegget.

 • Alle arrangementer der barn og unge deltar skal være rusfrie.

Slik søker du

Søk om investeringstilskudd til idretts- og nærmiljøanlegg

Søknaden må inneholde en beskrivelse av behov for tiltaket, kostnadsoverslag, finansieringsplan og plan for vedlikehold.

Søknadsfrist er 15. august hvert år.

Saksbehandling, kontroll og regnskap

Søknaden behandles politisk av det utvalget som har ansvar for idrett. Søknader skal behandles før nyttår.

Utvalget vedtar hvert år en utbetalingsplan på bakgrunn av avsatte midler. Dette skjer på årets første møte. Et lag som har fått deler av tilskuddet året før, skal ha rett på utbetaling året etter. Ingen lag kan få hele tilskuddet utbetalt på 1 år, med unntak av mindre prosjekter med en kostnadsramme på under 100 000 kroner.

Regnskapet for prosjektet vil være det revisorgodkjente regnskapet for spillemidler. Dersom regnskapet viser en lavere kostnad enn hva som står i søknaden, reduseres det kommunale tilskuddet slik at dette ikke overstiger 1/3 av de godkjente kostnadene.

Trenger du hjelp?

Dersom du trenger hjelp eller veiledning kan du ta kontakt med idrettsrådgiver Oddvar B. Høyland.

Kommunal garanti for lån til idrettsformål

Har du fått vedtak om spillemidler og kommunalt tilskudd? Da kan kommunen gi garanti for lån til forskuttering av tilskudd.

Les retningslinjene og få oversikt over forskrift og lovverk som de er hjemlet i. 

Retningslinjene ble vedtatt i kommunestyret 19. mai 2022.

Slik søker du om lånegaranti

Søknad sendes til epost@sola.kommune.no og merkes: Kommunal garanti for lån til idrettsformål.

Søknadene behandles fortløpende. 

Trenger du hjelp?

Dersom du trenger hjelp eller veiledning kan du ta kontakt med idrettsrådgiver Oddvar B. Høyland.