Driftstilskudd og etableringsstøtte til lag og organisasjoner

Hvem kan søke?

Alle lag, foreninger og organisasjoner som driver med kultur-, idretts-, og fritidsaktiviteter i Sola kommune, og som i tillegg:

 • har en demokratisk oppbygging med eget styre og med egne vedtekter
 • er registrert i Brønnøysundregisteret med eget organisasjonsnummer 
 • bygger på individuelt medlemskap
 • har minst 15 medlemmer i aldersgruppen barn og unge til og med 25 år
 • er åpen for innbyggere i Sola kommune og drives i kommunen

Hvem støttes ikke gjennom denne ordningen?

 • Lag/foreninger/organisasjoner som i hovedsak har som formål å ivareta medlemmenes økonomiske, yrkes- eller helsemessige interesser
 • Kommersielle tiltak
 • Bedriftsidrettslag alle andre bedriftsforeninger
 • Politiske organisasjoner 
 • Foreninger eller organisasjoner som i hovedsak driver med humanitært hjelpearbeid eller innsamlinger 

Lag og foreninger som velforeninger, pensjonistlag, teatergrupper for voksne, foreldregrupper eller uorganiserte grupper som ikke oppfyller kravene for å søke driftsstøtte, kan søke om prosjektstøtte til kunst- og kulturprosjekter og nærmiljøtiltak.

Hva kan du søke om støtte til?

Etableringsstøtte

Du kan søke om etableringsstøtte på inntil 5 000 kroner til lag og organisasjoner som er under oppstart. For å få etableringsstøtte må laget ha minst 15 aktive medlemmer, og av disse må minst halvparten være bosatt i Sola kommune.

Driftstilskudd

Du kan søke om driftstilskudd til frivillige organisasjoner som driver med aktiviteter spesielt rettet mot barn og ungdom.

Medlemskapet må ha en minimums medlemsavgift på 100 kroner per år. 

Søknader vil bli tildelt ut fra en vekting av følgende kriterier: 

Alder (med utgangspunkt i alder pr. 31.12 foregående år)

 • 13-19 år: vekttall 3 (høyest prioritert)
 • 6-12: år vekttall 2 (middels prioritet)
 • 0-5 år og 20-25 år: vekttall 1 (lavest prioritet)

Organisasjoner for mennesker med psykisk utviklingshemning som målgruppe gis vekttall 3 for alle medlemmer, uavhengig av alder. Dette gjelder også medlemmer over 25 år.

Aktivitetsnivå

 • Høy aktivitet (minst 2 tilbud pr. uke): vekttall 3
 • Middels aktivitet (1 tilbud pr. uke): vekttall 2
 • Lavere aktivitet: vekttall 1

Deler av driftstilskuddet kan bli fordelt etter skjønn.

Slik søker du om etableringsstøtte og driftstilskudd

Velg det søknadsskjemaet under som passer for ditt lag/organisasjon. Merk at vi skiller mellom idrett og andre aktiviteter.

Søknadsfrist er 1. april hvert år. Søknadene blir politisk behandlet i mai/juni.

Søknader som kommer etter gjeldende søknadsfrist vil ikke bli tatt med i behandlingen.

Foreninger og organisasjoner som har en eller flere underavdelinger skal sende en felles søknad som inkluderer alle aktiviteter.

Idrettslag og -organisasjoner 

Lag og organisasjoner som driver med idrett og fysisk aktivitet skal bruke dette søknadsskjemaet:

Idrettslag og -organisasjoner

Dersom du trenger hjelp eller veiledning kan du avtale tid med saksbehandler her.

Andre lag og organisasjoner - barn/unge (inkludert sang og musikk)

Lag og organisasjoner som driver med annen aktivitet enn idrett og fysisk aktivitet skal bruke dette søknadsskjemaet:

Andre lag og organisasjoner

Dersom du trenger hjelp eller veiledning kan du avtale tid med saksbehandler her.

Dette må du legge ved søknaden

 • Årsmelding og revidert regnskap fra forrige år
 • Oversikt over aktivitetsnivå (kan inkluderes i årsmeldingen)
 • Medlemsoversikt med navn og fødselsår (skal være signert av leder og revisor)
 • For lag knyttet til menigheter som tilhører kirkelig fellesråd må du også legge ved en rapport som forteller om aktiviteten, og informasjon om hvordan eventuelle midler fra fjoråret er brukt

Hvis kommunen oppdager at tilskudd eller støtte er utbetalt som følge av uriktige opplysninger, må tilskuddet tilbakebetales. Slike saker kan bli politianmeldt. 

Kontaktinfo

Kari Helene Rosenlund
Rådgiver
Tlf: 51 65 33 62
Mob: 452 58 515