Tilskudd til drenering av jordbruksjord

 

Hvorfor drenere?

God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør. God drenering reduserer faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god vannkvalitet og et godt vannmiljø. Godt drenert jord slipper dessuten ut mindre lystgass enn vannmettet jord.

Hvem kan søke om tilskudd til drenering?

Foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere er grøftet, kan søke om tilskudd til drenering. Det kan også gis tilskudd til eier av jordbruksareal som leies ut. For planerte arealer kan det i tillegg gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet.

Formål med tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord ved å gi tilskudd til drenering av dårlig drenert jord med potensial for økt matproduksjon, samt å redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag.

Hvordan søke?

Landbruksdirektoratets nettsider
Her finner du mer informasjon om tilskuddsordningen og søknadsskjema. 
Kommunen behandler og avgjør søknader om tilskudd fortløpende. Vi har derfor ingen søknadsfrist. Tiltak der dreneringen både gir økt jordbruksproduksjon og reduserer faren for vannforurensning vil bli prioritert.

Kontaktinfo

Leiv Velle Åreskjold
Konsulent, seksjon byggesak, landbruk og miljø
Tlf: 51 65 33 72

Adresse

Besøksadresse
Sola kommune
Rådhusvegen 21
4050 Sola

Postadresse
Sola kommune
Postboks 99
4097 Sola

Kart

Åpningstider

Landbrukskontoret: mandag til fredag: 13.00 - 15.15

Servicetorget: mandag til fredag: 08.00 - 15.30