Barnehage- og skoletilbud til flyktninger

Barnehagetilbud 

Barnehagetilbud for ukrainere som er innkvartert på Sola sjø eller i private boliger

  • Når ukrainske familier er innkvartert, vil de få ett tilbud om korttidsbarnehage. I korttidsbarnehagen vil barnet være sammen med andre ukrainske barn, men de vil også få mulighet til å leke sammen med norske barnehagebarn.  
  • Korttidstilbud i barnehage vil starte i uke 19, nærmere bestemt tirsdag 10. mai 2022. 
  • Korttidstilbud barnehage vil bli gitt tirsdag, onsdag og fredag ut juni 2022. Barnet vil være i barnehagen fra kl. 09.30 til 13.30 disse dagene.  
  • Korttidsbarnehage vil ikke bli tilbudt i juli 2022, men vil starte opp igjen 1. august 2022. 
  • I oppstarten vil det være lagt opp til at foreldrene blir med deler av tiden, slik at barnet kan få en god tilvenning til barnehagen.  
  • Korttidstilbudet vil bli gitt i Høgeholen barnehage, som ligger noen kilometer sør for Sola sjø. Det vil bli satt opp transport til og fra barnehagen fra Sola sjø. 

 

Ordinært barnehagetilbud når dere er bosatt i en kommune 

Når du/dere blir bosatt i en kommune, vil barn som er under skolealder kunne få tilbud om ordinær barnehageplass. De som fyller 6 år i inneværende år, begynner på skolen i august. Ordinær barnehageplass vil si at barnet er i barnehage mandag til og med fredag, fra morgen til ettermiddag. 

For å søke om ordinær plass i Sola kommune, bruker dere eget søknadsskjema for barn uten norsk personnummer. Skjema finner dere her:

Søke om barnehageplass uten norsk personnummer       

 

Opplæringstilbud: Grunnskole og voksenopplæring

Alle barn har rett til grunnskoleopplæring når det er sannsynlig at de skal oppholde seg i Norge lengre enn tre måneder. Mange av flyktningene som kommer til Sola kommune er barn og unge. Disse har rett på et grunnskoleskoletilbud.

Før barn og unge blir bosatt vil de få skoletilbudet sitt på Haga skole (1-4. trinn) og på Tananger ungdomsskole (5-10. trinn). Dersom antallet flyktninger øker, vil det være aktuelt også å bruke andre skoler i kommunen.

Eget opplæringstilbud til de ukrainske elevene

De ukrainske elevene vil tilhøre en egen innføringsklasse for minoritetsspråklige elever. De fleste av timene vil de være for seg selv, siden de har et stort behov for å lære norsk språk. Innføringsklassen har egne lærere som skal gi dem opplæring i norsk, morsmålsopplæring og opplæring i ulike fag.

Solidaritet og vennskap med de ukrainske elevene og deres foreldre

De ukrainske elevene og elevene som allerede går på skolen vil få mulighet til å bli kjent med hverandre. For å få til det, vil skolen la de ukrainske elevene få besøke de andre klassene av og til. De vil også få mulighet til å være sammen i friminuttene og på fritiden.

Verdigrunnlaget norsk skole er nestekjærlighet, solidaritet og menneskerettigheter. Disse verdiene blir en virkelighet i hverdagen vår når vi får mulighet til å hjelpe ukrainske flyktninger som har mistet hjemmet sitt og som har vært nødt til å forlate familiemedlemmer.

Voksenopplæring til dem mellom 18 og 67 år

Voksne ukrainere skal få opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Opplæringen blir gitt av lærere ved Sola voksenopplæring.

Kontaktinformasjon

Dersom du kjenner til barn og unge som har kommet fra Ukraina, ber vi om at du tar kontakt fagstab oppvekst v/Sturle Holmen,  på telefon 951 48 149 eller ved å skrive til sturle.holmen@sola.kommune.no.