Kommunedelplan for klima og miljø 2021-2031 på høring

 

Hva handler planen om?

 • Planen tar for seg de viktigste klima- og miljøutfordringene i Sola.
 • Målet er å få ned klimagassutslippene og at luft, jord og vann skal være rent og sunt for både mennesker, dyr og planter.
 • I en egen handlingsplan er det foreslått konkrete tiltak innenfor de ulike områdene.
 • Tiltakene vil legge til rette for en bærekraftig framtid i Sola.

FNs bærekraftsmål

 • Denne planen er knyttet opp mot FNs bærekraftsmål, verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.
 • Planen tar stilling til hva Sola kommune kan gjøre for å bidra i arbeidet for en bærekraftig utvikling.
 • Bærekraftig utvikling betyr å gjøre verden til et bedre sted for de som er her nå, uten å ødelegge for de som kommer senere.
 • Dette innebærer blant annet å sikre sosial rettferdighet og god helse blant innbyggerne,cog stanse tap av naturmangfold og klimaendringer.

Planens innhold

Klima- og miljøplanen er delt inn i temaene Miljø og bærekraft, Sosial bærekraft og Økonomisk bærekraft, i tillegg til et kapittel om samarbeid. 

Her finner du planen i sin helhet.

Her finner du handlingsplan, planprogram og andre tilhørende dokumenter. 

Her kan du lese en kortversjon av planen. (PDF, 5 MB)

Har du innspill?

Ditt engasjement er viktig for oss! Ved å gi et innspill til denne planen er du med på å påvirke hvordan Sola kommune vil jobbe for en bærekraftig utvikling framover. Alle som ønsker det kan komme med innspill til klima- og miljøplanen. Fristen er 30. mai. 

Vi ønsker særlig 

 • innspill om forslaget om å redusere klimagass med 55 % innen 2030 i forhold til 1990  
 • innspill knyttet til planens strategier og handlingsforslag         
 • forslag til aktuelle tema som ikke er med i planen

Her kan du komme med innspill. 

Kontaktinfo

Ståle Undheim
Leder av Smartbykontoret/kommuneplanlegger
Tlf: 51 65 34 07
Mob: 473 17 001