Kommunedelplan for klima og miljø 2021-2031 på høring

 

Hva handler planen om?

  • Planen tar for seg de viktigste klima- og miljøutfordringene i Sola.
  • Målet er å få ned klimagassutslippene og at luft, jord og vann skal være rent og sunt for både mennesker, dyr og planter.
  • I en egen handlingsplan er det foreslått konkrete tiltak innenfor de ulike områdene.
  • Tiltakene vil legge til rette for en bærekraftig framtid i Sola.

FNs bærekraftsmål

  • Denne planen er knyttet opp mot FNs bærekraftsmål, verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.
  • Planen tar stilling til hva Sola kommune kan gjøre for å bidra i arbeidet for en bærekraftig utvikling.
  • Bærekraftig utvikling betyr å gjøre verden til et bedre sted for de som er her nå, uten å ødelegge for de som kommer senere.
  • Dette innebærer blant annet å sikre sosial rettferdighet og god helse blant innbyggerne,cog stanse tap av naturmangfold og klimaendringer.

Planens innhold

Klima- og miljøplanen er delt inn i temaene Miljø og bærekraft, Sosial bærekraft og Økonomisk bærekraft, i tillegg til et kapittel om samarbeid. 

Her finner du planen i sin helhet.

Her finner du handlingsplan, planprogram og andre tilhørende dokumenter. 

Her kan du lese en kortversjon av planen. (PDF, 5 MB)

Klima og miljøplanen vedtas

Administrasjonen har siden høringsfristen gikk ut juni gått igjennom og vurdert alle innspill og gjort en vurdering om det skal gjøres endringer i planforslaget som følge av innspillene. Planen blir nå sluttbehandlet i kommuneplanutvalget 28. september, og deretter i kommunestyret 28. oktober 2021. 

Sakspapirene, for sluttbehandling av kommunedelplan for klima og miljø vil bli gjort tilgjengelig her en uke før møtestart. 

Kontaktinfo

Ståle Undheim
Leder av Smartbykontoret/kommuneplanlegger
Tlf: 51 65 34 07
Mob: 473 17 001