Kommuneplan 2019 - 2035

Hva inneholder kommuneplanen?

 • Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument.
 • Den beskriver utviklingen av samfunnet og arealet i Sola kommune i årene framover.
 • Kommuneplanen for Sola kommune 2019 - 2035 ble vedtatt 7. februar 2019.
 • Kommunestyret vedtok 12.12.2019 en endring i kommuneplanens arealdel fra formål samferdsel (lufthavn) over til LNF-område. 
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjente den 15.05.2020 fire områder som det lå innsigelser på. 
 • Kommuneplanen består av: 

1. Kommuneplanens samfunnsdel (PDF, 903 kB)
2. Kommuneplanens arealkart 
3. Kommuneplanbestemmelser og retningslinjer  (PDF, 2 MB)
4. Planbeskrivelse av arealdelen (PDF, 568 kB)
5. Utredning: Robust lokalsamfunn - ROS- og konsekvensvurdering  (PDF, 9 MB)
6. Handlings- og økonomiplan (revideres årlig)


Se også planregisteret og kommunens digitale kartportal.

Kort fortalt

Visjon

Kommuneplan for Sola kommune 2019-2035 skal bidra til å realisere kommunens visjon, Ansvar for hverandre. Målene i kommuneplanen har derfor en klar kobling til visjonen, gjennom å peke på hva som skal være viktige prioriteringer i denne kommuneplanperioden.

Verdier

Kommunens verdier, raushet, mestring og mot, skal danne grunnlaget for god tjenesteyting, forvaltning, lederskap og medarbeiderskap, men skal og være en god drivkraft i organisasjonen. Verdiene skal også være et redskap for å ta avgjørelser i hverdagen og i møte med innbyggerne og samarbeidspartnere.

Strategiske mål

Kommuneplanen presenterer fire strategiske mål som beskriver områdene som skal ha ekstra oppmerksomhet og ressurser i planperioden. Målene er:

 • I Sola skaper vi tilhørighet gjennom deltakelse (samskaping og folkehelse)
 • I Sola bygger vi et bærekraftig samfunn (folkehelse og bærekraftig samfunnsutvikling)
 • I Sola gir en solid økonomi oss handlekraft (bærekraftig samfunnsutvikling, solid økonomi, innovasjon og nyskaping)
 • I Sola er vi kreative og tar i bruk nye løsninger (bærekraftig samfunnsutvikling, solid økonomi, innovasjon og nyskaping)

Arealstrategi

Planlegging av arealbruk og transportsystem skal

 • fremme samfunnsøkonomisk effektiv areal- og ressursutnyttelse
 • god trafikksikkerhet
 • effektiv trafikkavvikling
 • bidra til å utvikle bærekraftige og kompakte tettsteder
 • legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling
 • fremme helse, miljø og livskvalitet
 • ta hensyn til klimaforliket med mål om at kollektivtransport, sykkel og gange skal utgjøre veksten i persontransport i storbyområdet
 • ta hensyn til at kommunen skal bygge ned minst mulig LNF-områder (landbruks-, natur- og friluftsområder), og arealøkonomisere på eksisterende frigitte områder, slik at LNF-områdene blir minst mulig berørt