Vi lager ny kommuneplan

Nå går startskuddet for arbeidet med kommuneplanens samfunns- og arealdel. Den skal vise retning for solasamfunnet og hva som er viktig å prioritere i årene fremover. Kommuneplanen er en plan for hele kommunen og all planlegging i kommunen skal være forankret i den.

Fremtidens Sola!

For å lage en god kommuneplan er det viktig å vite hva folk er glad i her i Sola, og hva det er ekstra viktig å lykkes med fremover. Første skritt på veien mot en ny kommuneplan er å lage ett planprogram. 

Høringsperioden er nå avsluttet

Planprogrammet var på høring frem til 9.juli 2021. Det vil bli ny anledning til å si sin mening når vi starter opp arbeidet med samfunnsdelen og arealdelen. 

I løpet av høringsperioden ba vi innbyggere, frivillige lag og organisasjoner, næringslivet, nasjonale, regionale og lokale myndigheter si sin mening om hva som er ekstra viktig at vi arbeider med i tiden fremover.

Planprogrammets rolle

Planprogram er ikke et plandokument, men kan sees på som en oppskrift som gjør rede for hva kommunen vil konsentrere seg om i arbeidet med å utforme en forbedret og oppdatert versjon av kommuneplanen.

Hvordan det tenkes at arbeidet skal legges opp, hvem som skal bidra, og når det skal involveres, skal alt utdypes og detaljeres i planprogrammet.

Planprogrammets rolle blir derfor å definere og begrense omfanget av samfunnsdelen og arealdelen slik at kommune kan klare å gjennomføre revisjonen innenfor rimelig tids - og ressursbruk.

Forslag til planprogram som var på høring, kan du lese her.

Skal planprogrammet endres som følges av høringsinnspillene?

Administrasjonen skal nå gå gjennom og vurdere alle innspill som har kommet inn i høringsperioden, og gjør samtidig en vurdering om det skal gjøres endringer i planprogrammet som følge av innspillene.

Kommunedirektøren ønsker å behandle alle innspillene til planprogrammet samlet i kommuneplanutvalget, og deretter for fastsetting av kommuneplanens planprogram i kommunestyret høsten 2021.

Sakspapirene, for behandling og fastsetting av planprogrammet, vil bli gjort tilgjengelig på kommunens nettsider en uke før møtestart.

Videre prosess

Klikk for stort bilde   

 

 

 

 

 

 

 

 

Begreper og forklaringer

Les forklaringer på de ulike begrepene og ordene som ofte brukes i revideringen under her.

Kommuneplan

Planbegreper kort forklart

Kommunal planstrategi:  
Kommunens planstrategi er et overordnet, strategiske dokumentet i Sola kommune, som forteller hvordan vi skal jobbe med planer de kommende fire årene. Planstrategien revideres hvert fjerde år, senest ett år etter at et nytt kommunestyre er satt.  Planstrategien bestemmer også om kommuneplanen skal videreføres eller endres. 

Kommunal planstrategi 2020 – 2023 sier at kommuneplanen skal oppdateres og endres i samsvar med forslaget fra kommunal planstrategi. 

Kommuneplan:  
Kommuneplanen er styrende for all planlegging i kommunen. Den skal skape langsiktighet og forutsigbarhet i utviklingen av kommunen, og hvordan vi forvalter kommunens areal.   

Kommuneplanen sier derfor noe om den langsiktige utviklingen i kommunen, og viser retning, uten å gå i detalj på alle samfunnstema og områder. Kommuneplanen består av to plandokumenter: en samfunnsdel og en arealdel. 

Planprogram 
Før en begynner å lage kommuneplanen så skal det først lages ett planprogram. Planprogram er ikke et plandokument, men kan sees på som en oppskrift som gjør rede for hva kommunen vil konsentrere seg om i arbeidet med å utforme en forbedret og oppdatert versjon av kommuneplanen.  

Hvordan det tenkes at arbeidet skal legges opp, hvem som skal bidra, og når det skal involveres, skal alt utdypes og detaljeres i planprogrammet.  

Planprogrammets rolle blir derfor å definere og begrense omfanget av samfunnsdelen og arealdelen slik at kommune kan klare å gjennomføre revisjonen innenfor rimelig tids - og ressursbruk. 

Kommuneplanens samfunnsdel: Kommuneplanens samfunnsdel er relevant for alle fordi den handler om utvikling av solsamfunnet og kommunens tjenester. Helt konkret så sier samfunnsdelen noe om hva kommunen ønsker å oppnå gjennom å peke på noen utvalgte overordnede og langsiktige mål for kommunen.  

Kommuneplanens arealdel: Kommuneplanens arealdel forteller hvordan vi vil bruke de ulike områdene i Sola kommune, ut fra de langsiktige målene som er skissert i samfunnsdelen. Kommuneplanens arealdel består av arealkart og planbestemmelser.  

Arealkartet viser hvor vi skal bygge nye boliger, og hvor det skal tilrettelegges for landbruk, industri, ulike typer handels- og næringsvirksomhet og hvor de overordnede grøntområdene skal være 

Planbestemmelsene fastsetter hvordan de ulike arealene skal utnyttes. Eksempler på bestemmelser er hvor tett det er lov å bygge i de ulike områdene, hensyn til kulturminner, parkeringsdekning, hvilke rekkefølge vi skal utvikle områdene i og mye, mye mer. 

Arealdelens planbeskrivelse begrunner de valgene som er gjort i arealkartet og i planbestemmelsene og det vises hvordan mål og strategiene i samfunnsdelen følges opp i arealdelen. 

Offentlig høring: Under en offentlig høring har du som innbygger, næringslivsaktør, frivillige lag og organisasjoner mulighet til å gi kommunen innspill og tilbakemelding på det som er til høring. Nasjonale myndigheter, som statsforvalteren, departement, direktorat eller andre kan også sende oss tilbakemeldinger.  

I en høring skal alle innspill bli vurdert.  


Dagens kommuneplan

Kommuneplanen som gjelder i dag, kommuneplanen 2019 - 2035, finner du den her.

Kontaktinfo

Hilde Oftedal
Kommuneplanlegger
Tlf: 51 65 30 63
Mob: 952 45 198
Anne Helen Hana
Seksjonsleder plan
Tlf: 51 65 31 00