Vi lager ny kommuneplan

Nå går startskuddet for arbeidet med kommuneplanens samfunns- og arealdel. Den skal vise retning for solasamfunnet og hva som er viktig å prioritere i årene fremover. Kommuneplanen er en plan for hele kommunen og all planlegging i kommunen skal være forankret i den.

Fremtidens Sola

For å lage en god kommuneplan er det viktig å vite hva folk er glad i her i Sola, og hva det er ekstra viktig å lykkes med fremover. Første skritt på veien mot en ny kommuneplan var å lage ett planprogram. 

Her er planprogrammet!

Planprogrammet var først på høring fram til 9. juli 2021, og er nå fastsatt av politikerne i kommunestyret. Det vil si at vi nå har et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med å utarbeide en ny kommuneplan for fremtidens Sola.  

Planprogrammet legger føringer for hvilke tema vi skal arbeide med i kommuneplanen, hva som skal utredes, fremdriftsplan og avgrensninger. Nå starter vi selve arbeidet med å konkretisere og utarbeide selve kommuneplanen. I dette arbeidet vil innspillene som vi mottok i høringsfasen til planprogrammet være viktig i arbeidet med å konkretisere de innsatsområdene som vi skal arbeide videre med. 

Videre prosess

 

Veikart - videre prosess - Klikk for stort bilde         

 

 

 

 

 

 

Begreper og forklaringer

Les forklaringer på de ulike begrepene og ordene som ofte brukes i revideringen under her.

Planbegreper kort forklart

Kommunal planstrategi:  
Kommunens planstrategi er et overordnet, strategiske dokumentet i Sola kommune, som forteller hvordan vi skal jobbe med planer de kommende fire årene. Planstrategien revideres hvert fjerde år, senest ett år etter at et nytt kommunestyre er satt.  Planstrategien bestemmer også om kommuneplanen skal videreføres eller endres. 

Kommunal planstrategi 2020 – 2023 sier at kommuneplanen skal oppdateres og endres i samsvar med forslaget fra kommunal planstrategi. 

Kommuneplan:  
Kommuneplanen er styrende for all planlegging i kommunen. Den skal skape langsiktighet og forutsigbarhet i utviklingen av kommunen, og hvordan vi forvalter kommunens areal.   

Kommuneplanen sier derfor noe om den langsiktige utviklingen i kommunen, og viser retning, uten å gå i detalj på alle samfunnstema og områder. Kommuneplanen består av to plandokumenter: en samfunnsdel og en arealdel. 

Planprogram 
Før en begynner å lage kommuneplanen så skal det først lages ett planprogram. Planprogram er ikke et plandokument, men kan sees på som en oppskrift som gjør rede for hva kommunen vil konsentrere seg om i arbeidet med å utforme en forbedret og oppdatert versjon av kommuneplanen.  

Hvordan det tenkes at arbeidet skal legges opp, hvem som skal bidra, og når det skal involveres, skal alt utdypes og detaljeres i planprogrammet.  

Planprogrammets rolle blir derfor å definere og begrense omfanget av samfunnsdelen og arealdelen slik at kommune kan klare å gjennomføre revisjonen innenfor rimelig tids - og ressursbruk. 

Kommuneplanens samfunnsdel: Kommuneplanens samfunnsdel er relevant for alle fordi den handler om utvikling av solsamfunnet og kommunens tjenester. Helt konkret så sier samfunnsdelen noe om hva kommunen ønsker å oppnå gjennom å peke på noen utvalgte overordnede og langsiktige mål for kommunen.  

Kommuneplanens arealdel: Kommuneplanens arealdel forteller hvordan vi vil bruke de ulike områdene i Sola kommune, ut fra de langsiktige målene som er skissert i samfunnsdelen. Kommuneplanens arealdel består av arealkart og planbestemmelser.  

Arealkartet viser hvor vi skal bygge nye boliger, og hvor det skal tilrettelegges for landbruk, industri, ulike typer handels- og næringsvirksomhet og hvor de overordnede grøntområdene skal være 

Planbestemmelsene fastsetter hvordan de ulike arealene skal utnyttes. Eksempler på bestemmelser er hvor tett det er lov å bygge i de ulike områdene, hensyn til kulturminner, parkeringsdekning, hvilke rekkefølge vi skal utvikle områdene i og mye, mye mer. 

Arealdelens planbeskrivelse begrunner de valgene som er gjort i arealkartet og i planbestemmelsene og det vises hvordan mål og strategiene i samfunnsdelen følges opp i arealdelen. 

Offentlig høring: Under en offentlig høring har du som innbygger, næringslivsaktør, frivillige lag og organisasjoner mulighet til å gi kommunen innspill og tilbakemelding på det som er til høring. Nasjonale myndigheter, som statsforvalteren, departement, direktorat eller andre kan også sende oss tilbakemeldinger.  

I en høring skal alle innspill bli vurdert.  


Dagens kommuneplan

Kommuneplanen som gjelder i dag, kommuneplanen 2019-2035 finner du her.

Kontaktinfo

Hilde Oftedal
Kommuneplanlegger
Tlf: 51 65 30 63
Mob: 952 45 198
Anne Helen Hana
Seksjonsleder plan
Tlf: 51 65 31 00
Siri Nøttaasen Gabrielsen
Kommuneplanlegger
Tlf: 51 65 33 08
Mob: 993 67 502