Vi lager ny kommuneplan

Nå går startskuddet for arbeidet med kommuneplanens samfunns- og arealdel. Den skal vise retning for Solasamfunnet og hva som er viktig å prioritere i årene fremover. Kommuneplanen er en plan for hele kommunen og all planlegging i kommunen skal være forankret i den.

Høring av planprogram og varsel om oppstart av kommuneplanen 

Kommuneplanutvalget behandlet saken i møte 11.05.2021, sak 21/2276. Planprogrammet gjør rede for formålet med kommuneplanarbeidet, planprosessen, medvirkning og prioriterte innsatsområder i arbeidet. 

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-12 varsles det om oppstart av arbeidet med kommuneplanens samfunns- og arealdel for Sola 2040. 

Samtidig legges forslag til planprogram ut på høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens §11-13.  

Forslag til planprogram kan du lese her 

Vi vil ha dine innspill om fremtidens Sola! 

For å lage en god kommuneplan er det viktig å vite hva folk er glad i her i Sola, og hva det er ekstra viktig å lykkes med fremover. Vi håper derfor at du gir oss innspill og tilbakemeldinger på det du mener at kommuneplanens samfunns- og arealdel bør inneholde.  

  • Du kan gi innspill til og påvirke hvilke innsatsområder og utfordringer du synes kommuneplanarbeidet bør ta opp. 

  • Du kan komme med forslag til hvordan vi på best mulig måte kan legge til rette for at flere involvere seg og/eller kan medvirke inn i arbeidet med kommuneplanen.  

  • Du kan også foreslå konkrete samfunnstema som innsatsområder og arealområder som kommunen bør vurdere nærmere i arbeidet. 

Selv har vi i planprogrammet foreslått at følgende innsatsområder skal prioriteres i arbeidet med kommuneplanen: 

  • Like muligheter 

  • Gode tettsteder og bomiljø 

  • Fremtidens arbeidsplasser 

  • Sikkerhet i en usikker verden 

  • Sammen om fremtiden 

Hvordan kan du bidra og hva skjer med innspillene? 

Innspill til planprogrammet sender du på e-post til epost@sola.kommune.no. Du kan også sende dem til postadresse Sola kommune, v/samfunnsutvikling stab, Postboks 99, 4097 Sola. Innspillene merkes med «Planprogram for kommuneplanens samfunn- og arealdel 2040».   

Til forslag om endring av arealbruk ber vi om at det vedlegges konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse. (DOCX, 635 kB)

Frist for komme med innspill til planprogrammet er fredag 9.juli.

Innspill til kommuneplanens planprogram

Felt merket med * må fylles ut

Last inn siden på nytt for å få skjemaet opp flere ganger. 

Videre prosess

Klikk for stort bilde   

 

 

 

 

 

 


 

Etter at vi har mottatt innspillene til planprogrammet, vil vi utarbeide ny kommuneplan. Du vil derfor kunne bidra med innspill også senere i prosessen, når kommuneplanens samfunnsdel og arealdel blir lagt ut på høring. Klikk på bildet for å se en større versjon av tidslinja.

Begreper og forklaringer

Les forklaringer på de ulike begrepene og ordene som ofte brukes i revideringen under her.

Kommuneplan

Planbegreper kort forklart

Kommunal planstrategi:  
Kommunens planstrategi er et overordnet, strategiske dokumentet i Sola kommune, som forteller hvordan vi skal jobbe med planer de kommende fire årene. Planstrategien revideres hvert fjerde år, senest ett år etter at et nytt kommunestyre er satt.  Planstrategien bestemmer også om kommuneplanen skal videreføres eller endres. 

Kommunal planstrategi 2020 – 2023 sier at kommuneplanen skal oppdateres og endres i samsvar med forslaget fra kommunal planstrategi. 

Kommuneplan:  
Kommuneplanen er styrende for all planlegging i kommunen. Den skal skape langsiktighet og forutsigbarhet i utviklingen av kommunen, og hvordan vi forvalter kommunens areal.   

Kommuneplanen sier derfor noe om den langsiktige utviklingen i kommunen, og viser retning, uten å gå i detalj på alle samfunnstema og områder. Kommuneplanen består av to plandokumenter: en samfunnsdel og en arealdel. 

Planprogram 
Før en begynner å lage kommuneplanen så skal det først lages ett planprogram. Planprogram er ikke et plandokument, men kan sees på som en oppskrift som gjør rede for hva kommunen vil konsentrere seg om i arbeidet med å utforme en forbedret og oppdatert versjon av kommuneplanen.  

Hvordan det tenkes at arbeidet skal legges opp, hvem som skal bidra, og når det skal involveres, skal alt utdypes og detaljeres i planprogrammet.  

Planprogrammets rolle blir derfor å definere og begrense omfanget av samfunnsdelen og arealdelen slik at kommune kan klare å gjennomføre revisjonen innenfor rimelig tids - og ressursbruk. 

Kommuneplanens samfunnsdel: Kommuneplanens samfunnsdel er relevant for alle fordi den handler om utvikling av solsamfunnet og kommunens tjenester. Helt konkret så sier samfunnsdelen noe om hva kommunen ønsker å oppnå gjennom å peke på noen utvalgte overordnede og langsiktige mål for kommunen.  

Kommuneplanens arealdel: Kommuneplanens arealdel forteller hvordan vi vil bruke de ulike områdene i Sola kommune, ut fra de langsiktige målene som er skissert i samfunnsdelen. Kommuneplanens arealdel består av arealkart og planbestemmelser.  

Arealkartet viser hvor vi skal bygge nye boliger, og hvor det skal tilrettelegges for landbruk, industri, ulike typer handels- og næringsvirksomhet og hvor de overordnede grøntområdene skal være 

Planbestemmelsene fastsetter hvordan de ulike arealene skal utnyttes. Eksempler på bestemmelser er hvor tett det er lov å bygge i de ulike områdene, hensyn til kulturminner, parkeringsdekning, hvilke rekkefølge vi skal utvikle områdene i og mye, mye mer. 

Arealdelens planbeskrivelse begrunner de valgene som er gjort i arealkartet og i planbestemmelsene og det vises hvordan mål og strategiene i samfunnsdelen følges opp i arealdelen. 

Offentlig høring: Under en offentlig høring har du som innbygger, næringslivsaktør, frivillige lag og organisasjoner mulighet til å gi kommunen innspill og tilbakemelding på det som er til høring. Nasjonale myndigheter, som statsforvalteren, departement, direktorat eller andre kan også sende oss tilbakemeldinger.  

I en høring skal alle innspill bli vurdert.  


Dagens kommuneplan

Kommuneplanen som gjelder i dag, kommuneplanen 2019 - 2035, finner du den her.

Kontaktinfo

Hilde Oftedal
Kommuneplanlegger
Tlf: 51 65 30 63
Mob: 952 45 198
Anne Helen Hana
Seksjonsleder plan
Tlf: 51 65 31 00