Vi lager ny kommuneplan – Sola 2040

Hva er viktig å prioritere i årene fremover? I kommuneplanens samfunnsdel kan du lese politikernes og administrasjonens plan for hvordan kommunen skal utvikle seg framover. Arealdelen inneholder kart og bestemmelser. Kommuneplanen ligger ute på høring til 25. september. 

Si din mening om samfunnsdelen

Har du et forslag til ny bruk av arealer?

Prosessen fram til vedtatt kommuneplan

Begreper og forklaringer

Forslag til kommuneplan 

 

Si din mening om samfunnsdelen

Her kan du sin din mening om kommuneplanens samfunnsdel 

Har du et forslag til ny bruk av arealer? 

Du kan sende oss innspill på én av disse måtene: 

  • Brev til Sola kommune, postboks 99, 4097 Sola
  • Via skjemaet "Si din mening om kommuneplanens arealdel" under. 
  • E-post til post@sola.kommune.no med «Kommuneplanens arealdel 2023–2040» i emnefeltet.

Hva bør være med i forslaget?

  • En presis beskrivelse. Skriv gjerne hvor stort område som ønskes omdisponert, hvor mange enheter eller kvadratmeter bebygd areal en tenker seg, høyder/etasjer, adkomstforhold, muligheter for tilknytning til eksisterende infrastruktur m.m. 

  • Kartskisse som viser plassering så nøyaktig som mulig. Kart og gjeldende kommuneplaner kan hentes fra kommunens kart.

  • Utfylt sjekkliste for risiko og konsekvenser av arealendringen. Etter plan- og bygningslovens § 28-1 skal grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. 

Denne sjekklisten (i word-format) (DOCX, 37 kB) kan du laste ned, fylle ut og legge ved innsendelsen. Det er ikke sikkert det er aktuelt for deg å fylle ut sjekklisten, men den er nyttig dersom du har et omfattende arealinnspill. Hvis du har et arealinnspill som kan fattes i korthet, holder det å fylle ut skjemaet:

Si din mening om kommuneplanens arealdel

Hva skjer med innspillene?

Alle innspill blir vurdert, lagt fram for og behandlet av politikerne , før de tas inn i forslaget til ny arealdel.

Vi gjør oppmerksom på at vi, etter plan- og bygningsloven, ikke har plikt til å informere forslagstillere om hvordan innspillet behandles underveis i planprosessen. Det er heller ikke klagerett på vedtaket av ny kommuneplan. Dersom arealinnspillet er i strid med kommunens målsettinger eller nasjonale og regionale føringer, kan det bli avvist. Manglende behov for arealbruken, grunnet store utbyggingsreserver i gjeldende kommuneplaner, er også en årsak til at innspill ikke prioriteres. 

Regionale og nasjonale myndigheter kan fremme innsigelser til arealendringer når planforslaget er ute på høring. Arealinnspill som tas inn i kommuneplanen etter høringen, vil først være endelig avklart når kommunestyret godkjenner planen på nyåret i 2023.

Linker til kartgrunn og databaser

 

 

Prosessen fram til vedtatt kommuneplan

Juni 2022

Forslag til kommuneplan: samfunnsdel med arealstrategi og en arealdel med arealkart og bestemmelser, legges fram og behandles i juni.

Juni – september 2022

Forslaget til ny kommuneplan legges ut på høring til 25. september. Samtidig åpnes et arealvindu for å sende inn private arealinnspill.

September – oktober 2022

Ut fra arealinnspillene som kommer inn i løpet av høringsperioden, fremmer kommuneadministrasjonen en sak til politisk behandling. Saken er en anbefaling over hvilke arealinnspill som bør vurderes mer detaljert og hvilke vi ikke går videre med. Etter at kommuneplanutvalget har gjort et politisk vedtak, går vi videre med en mer detaljert vurdering i tråd med det politiske vedtaket.

Oktober – november 2022

Revidert arealdel fremmes for ny politisk behandling den 27. oktober, sammen med sluttbehandling av kommuneplanens samfunnsdel.  Kommuneplanens arealdel legges deretter ut til ny offentlig høring og ettersyn, samtidig med kunngjøring av kommuneplanens samfunnsdel inkludert arealstrategi.

Februar – mars 2023

Sluttbehandling av kommuneplanens arealdel.

Planprogram og høringsinnspillene - utgangspunktet til arbeidet med ny kommuneplan

Planprogrammet for kommuneplanens samfunns- og arealdel var på høring fram til 9. juli 2021, og ble fastsatt av politikerne i kommunestyret i sak 63/2021, 28. oktober 2021. Det gir oss et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med å utarbeide en ny kommuneplan.  

Planprogrammet legger føringer for hvilke tema vi skal arbeide med i kommuneplanen, hva som skal utredes, fremdriftsplan og avgrensninger. Når vi utarbeider selve kommuneplanen blir innspillene som vi mottok i høringsfasen til planprogrammet viktige. 

      

Begreper og forklaringer

Les forklaringer på de ulike begrepene og ordene som ofte brukes i revideringen under her.

Planbegreper kort forklart

Kommunal planstrategi:  
Kommunens planstrategi er et overordnet, strategiske dokumentet i Sola kommune, som forteller hvordan vi skal jobbe med planer de kommende fire årene. Planstrategien revideres hvert fjerde år, senest ett år etter at et nytt kommunestyre er satt.  Planstrategien bestemmer også om kommuneplanen skal videreføres eller endres. 

Kommunal planstrategi 2020 – 2023 sier at kommuneplanen skal oppdateres og endres i samsvar med forslaget fra kommunal planstrategi. 

Kommuneplan:  
Kommuneplanen er styrende for all planlegging i kommunen. Den skal skape langsiktighet og forutsigbarhet i utviklingen av kommunen, og hvordan vi forvalter kommunens areal.   

Kommuneplanen sier derfor noe om den langsiktige utviklingen i kommunen, og viser retning, uten å gå i detalj på alle samfunnstema og områder. Kommuneplanen består av to plandokumenter: en samfunnsdel og en arealdel. 

Planprogram 
Før en begynner å lage kommuneplanen så skal det først lages ett planprogram. Planprogram er ikke et plandokument, men kan sees på som en oppskrift som gjør rede for hva kommunen vil konsentrere seg om i arbeidet med å utforme en forbedret og oppdatert versjon av kommuneplanen.  

Hvordan det tenkes at arbeidet skal legges opp, hvem som skal bidra, og når det skal involveres, skal alt utdypes og detaljeres i planprogrammet.  

Planprogrammets rolle blir derfor å definere og begrense omfanget av samfunnsdelen og arealdelen slik at kommune kan klare å gjennomføre revisjonen innenfor rimelig tids - og ressursbruk. 

Kommuneplanens samfunnsdel: Kommuneplanens samfunnsdel er relevant for alle fordi den handler om utvikling av solsamfunnet og kommunens tjenester. Helt konkret så sier samfunnsdelen noe om hva kommunen ønsker å oppnå gjennom å peke på noen utvalgte overordnede og langsiktige mål for kommunen.  

Kommuneplanens arealdel: Kommuneplanens arealdel forteller hvordan vi vil bruke de ulike områdene i Sola kommune, ut fra de langsiktige målene som er skissert i samfunnsdelen. Kommuneplanens arealdel består av arealkart og planbestemmelser.  

Arealkartet viser hvor vi skal bygge nye boliger, og hvor det skal tilrettelegges for landbruk, industri, ulike typer handels- og næringsvirksomhet og hvor de overordnede grøntområdene skal være 

Planbestemmelsene fastsetter hvordan de ulike arealene skal utnyttes. Eksempler på bestemmelser er hvor tett det er lov å bygge i de ulike områdene, hensyn til kulturminner, parkeringsdekning, hvilke rekkefølge vi skal utvikle områdene i og mye, mye mer. 

Offentlig høring: Under en offentlig høring har du som innbygger, næringslivsaktør, frivillige lag og organisasjoner mulighet til å gi kommunen innspill og tilbakemelding på det som er til høring. Nasjonale myndigheter, som statsforvalteren, departement, direktorat eller andre kan også sende oss tilbakemeldinger.  

I en høring skal alle innspill bli vurdert.  

Kommuneplanen som gjelder i dag finner du her.

Kontaktinfo

Anne Helen Hana
Seksjonsleder plan
Tlf: 51653100
Siri Nøttaasen Gabrielsen
Kommuneplanlegger
Tlf: 51653308
Mob: 99367502