Planstrategi 2020-2023

Sola kommunes planstrategi finner du her: 

Kommunal planstrategi 2020-2023  (PDF, 20 MB)

Alle kommuner er pålagt å vedta en kommunal planstrategi for hver nye kommunestyreperiode. Gjennom plan- og bygningsloven §10-1 legges det føringer for at kommunal planstrategi skal vedtas senest ett år etter at nytt kommunestyre er konstituert.

Hva er planstrategien?

I planstrategien skriver vi om hvilke utfordringer og utviklingstrekk som er gjeldene for kommunen i den neste fireårsperioden. Det utfordringsbildet og de utviklingstrekkene som da beskrives i planstrategien legger deretter føringer for vurderingen av om kommuneplanen skal revideres eller videreføres. I tillegg kan også planstrategien si noe om kommunens plansystem, planressurser og samlede planbehov i kommunestyreperioden.

Hva sier Sola kommunes planstrategi?

I vår nye Planstrategi (2020-2023), vedtatt i kommunestyrets sak 86/2020, vises det til kommunens utfordringer og utviklingstrekk. I lys av de disse utfordringene og utviklingstrekkene fattet kommunestyret følgende vedtak: 

- Kommunestyret vedtar forslag til planstrategi for Sola kommune 2020-2023. Revisjon av kommuneplan 2023-2024 starter opp i samsvar med forslag.

Planstrategien slår altså fast at kommuneplanen, både samfunnsdel og arealdel, skal revideres. Dette arbeidet er nå i gang. Det kan du lese mer om her.

I tillegg sier også planstrategien noe om, gitt det skissert utfordringsbildet og utviklingstrekkene, hvilke planer kommunen skal jobbe med i løpet av valgperioden.

Tilhørende filer: 

Kommunal planstrategi 2020-2023  (PDF, 20 MB)
Utfordringsbilde for Sola kommune 2020-2023 (PDF, 5 MB)