Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse - Merknadsfrist 15.09.2020

Hva er KULA?

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse, forkortet KULA, er et nasjonalt register som utarbeides av Riksantikvaren på bestilling fra Klima- og miljødepartementet. Registeret skal være et verktøy og et kunnskapsgrunnlag til hjelp for kommuner og andre myndigheter i bl.a. planarbeid og for å gi økt forutsigbarhet i arealplanleggingen. Registeret skal vise hvilke landskap i hele landet som det er knyttet nasjonale interesser til.

Hafrsfjord og Jærkysten

KULA prosjektet for Rogaland er nå lagt ut på høring, hvilket vil si at alle har mulighet til å komme med merknader til planen. Merknader vil behandles før planen kan bli endelig vedtatt.

I Sola kommune er det fremhevet to landskap. Jærkysten, helt fra Hå kommune og nord til Solastranden, samt Hafrsfjord, fra Grannes i sør til Jåsund i nord. Det er mulig i å gi merknad til alle landskapene i utkastet. 

I høringsutkastet, som du kan lese her, er det forslag om hvordan områdene skal vernes, blant annet gjennom å bevare landbruksjorda og kulturminnene langs områdene og unngå utbygging.

Høringsbrevet kan leses her og en kort beskrivelse av prosjektet kan leses her.

Frist for å komme med merknader er 15. september 2020. Disse sendes Riksantikvaren på e-post: postmottak@ra.no