Plan 0595 - Adkomstveg til nytt sykehus - Ny høring - Merknadsfrist 07.08.2020

Hensikten med planen er å legge til rette for adkomst til nytt sykehus ved utvidelse av Kristine Bonnevies veg, ny adkomstveg mellom Kristine Bonnevies veg og Richard Johnsens gate og oppgradering av vegnettet for gående og syklende.

Planforslaget ble først lagt ut på høring og offentlig ettersyn 2. mai – 14. juni 2019. Etter høringen ble det besluttet å utarbeide et revidert planforslag, med kulvert for gående og syklende istedenfor bru over Kristine Bonnevies veg.

Revidert planforslag ble vedtatt med følgende punkter, som måtte endres før offentlig høring:

  1. Gang- og sykkelveikoblingen nordover legges i formålsgrensen mellom friområdet og offentlig tjenesteyting.
  2. Det reguleres plankryssing av Madlaveien mellom Grannesbakken og Kristine Bonnevies veg.

I tillegg er følgende endret i det reviderte planforslaget:

  • Høyresvingfelt mot ny adkomstveg er forlenget
  • Det er regulert inn støyskjerm mot bebyggelse nord for adkomstveg
  • Endret plassering av kryssing av adkomstvegen for gående og syklende

Plandokumenter kan leses her:

Saksfremlegg - Bestemmelser - Plankart - Planbeskrivelse - Tilleggsutredning trafikk - Øvrige plandokumenter

Si din mening innen 7. august 2020

Eventuelle merknader til planforslaget sender du på e-post til epost@sola.kommune.no. Du kan også sende til postadresse Sola kommune, v/Planseksjonen, Postboks 99, 4097 Sola. Husk å oppgi plannummer og boligadressen din.

De som sender inn merknader får ikke personlig svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saken når den legges frem til politisk behandling i Utvalg for plan og miljø.