Start opp et planarbeid

Oppstartsmøte 

Det er obligatorisk med oppstartsmøte før en kan starte arbeidet med private reguleringsplaner. Hensikten med møtet er å avklare omfanget av planarbeidet. 

Du kan bestille oppstartsmøte ved å sende mail til epost@sola.kommune.no. Merk mailen med "oppstartsmøte reguleringsplan" i emnefeltet.

Før oppstartsmøtet kan avtales, må du sende inn planinitiativ. Mal for planinitiativ finner du her.

Vi anbefaler et sonderingsmøte før oppstartsmøte og utarbeidelse av planinitiativ.

Gebyrer

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Sjekkliste for ROS-analyse finner du her.

Kontaktinfo

Anne Helen Hana
Seksjonsleder plan
Tlf: 51 65 31 00