Forliksrådet i Sola

Forliksrådet er første ledd i rettssystemet for sivile saker.

Rådet er både meglingsinstans og domstol.

Hvem oppnevner medlemmer til Forliksrådet i Sola?

Kommunestyret i Sola oppnevner hvert fjerde år medlemmer og varamedlemmer til forliksrådet.

Hva er forliksrådet?

Forliksrådet er det laveste leddet i rettssystemet for sivile saker og er en meklingsinstitusjon med begrenset domsmyndighet. Hovedoppgaven til forliksrådet er å legge til rette for at partene ved mekling eller dom får løst saken enkelt, hurtig og billig.

Forliksrådet har også domskompetanse på nærmere bestemte vilkår.

Lover og forskrifter

Lover

Tvisteloven
Domstolloven
Rettsgebyrloven

Se rettsgebyrloven § 7, domstolloven §§ 27 og 28, tvisteloven kapittel 6 og rettsgebyrforskriften § 3-2.

Forskrifter

Rettsgebyrforskriften

Medlemmer og varamedlemmer

Faste medlemmer:
Ronny Stangeland - leder
Stig Hansen
Venke Hetlelid

Varamedlemmer:
Siri Jordbrekk
Svein Ragnvald Tjora
Jorunn Sola


 

Møtefullmektiger i forliksrådet
Møtefullmektiger i forliksrådet
Møtefullmektiger Parti Telefon E-postadresse
Paul Vågane Prøsch FrP +47 481 41 385 paulvaagane.prosch@nov.com
Jorunn Gilje Blomvik AP +47 915 56 707 jorunn.blomvik@lyse.net
Rune Sørsdal H +47 408 50 328 rune.sorsdal@lyse.net
Nora Nilsen H +47 952 87 009 nilsennora@gmail.com
Torstein Hauge AP +47 918 56 565 post@ttrade.no

 

Sekretariat for forliksrådet

Forliksrådets sekretariatsoppgaver ivaretas av politiet. For Sola forliksråd er det namsfogden i Stavanger som utfører sekretariatsoppgavene. 

 

Adresse

Postadresse:
Postboks 199 Sentrum
4001 Stavanger
 

Besøksadresse:
Sola Forliksråd
Nytorget 1
4012 Stavanger

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 10-14