Meddommer

Kort fortalt

Kommunestyret skal hvert fjerde år oppnevne nye meddommere til Stavanger tingrett, Gulating lagmannsrett og jordskifteretten. De skal i tillegg komme med forslag til skjønnsmedlemmer.

Arbeidet med å rekruttere nye meddommere for neste periode har startet. Det er mulig å melde din interesse ved å sende inn skjema.

Søknad om å bli meddommer

Du binder deg for en fire-års periode som meddommer (01.01.2021 - 31.12.2024)

Ingen kan velges både til lagmannsretten og tingretten. Personer som blir valgt til lagmannsretten og tingretten er valgbare som meddommere til jordskifteretten og som skjønnsmedlemmer.

For mer informasjon om rettssystemet, rollen og oppgaver, se; domstol.no

Meddommer

Hva er en meddommer?

Meddommere (lekdommere) er en ikke juridisk utdannet person som sammen med en fagdommer er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du påregne å bli innkalt to ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, selv om enkelte saker kan vare noe lenger. 

Hvem kan være meddommer?

Domstolloven stiller visse krav til hvem som kan velges til meddommer. Blant annet må du være mellom 21 og 70 år ved valgperiodens start, du må ha stemmerett samt stå innført i folkeregisteret i Sola kommune på valgdagen. Det er et vilkår at du har tilstrekkelige norskkunnskaper. De som velges skal være alminnelige hederlige samfunnsborgere som er godt skikket til vervet (ikke straffedømt). Utvalgene skal være sammensatt slik at de representerer et gjennomsnitt av befolkningen.

Din jobb som meddommer

Lekdommere har en viktig rolle i vårt rettssystem. Det er ansett som en garanti for rettssikkerheten at innbyggerne har innflytelse og kan uttrykke sin rettsoppfatning ved rettsavgjørelser. Et alminnelig rettsprinsipp i Norge er at en skal dømmes av sine likemenn. Det er også fastsatt i domstolloven.

Meddommer i tingretten

Vervet som meddommer i tingretten innebærer at du er en av to lekmenn som skal dømme i straffesaker sammen med en fagdommer.

Meddommer i lagmannsretten

Vervet som meddommer i lagmannsretten innebærer blant annet at du er en av fire meddommere som skal dømme i straffesaker sammen med 3 fagdommere. Du vil også kunne gjøre tjeneste i enkelte sivile saker. 

Rettigheter

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt. Dette innebærer blant annet at du normalt får fri fra ordinært arbeid for å utføre vervet. Medfører vervet tapt arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for legitimert tap.

Spørsmål om vervet som meddommer?

Eventuelle spørsmål kan rettes til politisk sekretariat ved Mildrid Heimvik.