Spørsmål og svar om bomringen og Bymiljøpakken

Det er ny lokal enighet om videre forhandlinger om byvekstavtalen. Dette kom fram i møte 6. november 2019. De lokale partene er enige om å forhandle med staten om en ny, revidert byvekstavtale. Målet er å signere byvekstavtalen før jul. Les mer her.

Her finner du en oversikt over bommene.

Ofte stilte spørsmål

Bymiljøpakken

Hva koster det å kjøre inn i den nye bomringen?

 

Takster
Takstgruppe Utenfor rush Innenfor rush (Hverdager kl. 7-9 og kl. 15-17) Utenfor rush med bombrikke Innenfor rush med bombrikke
Takstgruppe 1 (lette kjøretøy) Kr 22 Kr 44 Kr 17,60 Kr 35,20
Takstgruppe 2 (tunge kjøretøy) Kr 55 Kr 110
 • Du får 20 prosent rabatt pr. passering dersom du har bombrikke i bilen (Takstgruppe 1).
 • Du betaler for maks 75 passeringer pr. mnd. dersom du har bombrikke i bilen.
 • Du betaler kun for én passering i løpet av én time. Du kan altså passere fritt gjennom flere bomringer innen én time.
 • Du betaler på vei inn i en ring.
 • Du betaler ikke ut av ringen.
Er det gratis å kjøre gjennom bommen i helgene?

Du må betale bompenger hver dag, også i helgene. På lørdager, søndager, andre helligdager og høytidsdager (røde dager på kalenderen) er det ikke rushtidsavgift. Med bombrikke betaler du kr. 17,60.

Må jeg bytte bombrikke?

Nei, du behøver ikke å bytte bombrikke. Det du kanskje vil merke er at du vil slippe å betale på forskudd i bomringen og får faktura etterskuddsvis hver måned for de passeringene du har hatt.

Når og hvordan betaler jeg i bomringene?

Du betaler bompenger bare når du kjører inn i en bomring.

Du betaler ikke ut av ringen(e).

Du kan kjøre gjennom så mange ringer du vil i løpet av en time – på grunn av timesregelen betaler du bare for én passering.

På grensen mellom Stavanger og Randaberg er det tre bomstasjoner (Kvernevikveien, Randabergveien, Finnestadgeilen). Her betaler du på vei fra Randaberg til Stavanger. Du betaler ikke på vei til Randaberg.

Bomringen rundt Tananger fungerer på samme måte som bomringen rundt Forus, Stavanger og Sandnes. Du betaler ikke når du kjører ut av ringen, kun når du kjører inn i ringen. 

Eksempel: 

1. Du kjører til jobb fra Tananger til Forus.

Da betaler du én gang inn til Forus på vei til jobb. Ettersom du bor inni en ring må du også betale på vei hjem når du kjører inn til Tananger. 

2. Du kjører til jobb fra Tananger til Ullanhaug.

Da betaler du kun én gang når du kjører hjem og inn til Tananger.

Hvordan kan jeg bestille bombrikke?

Det regionale bompengeselskapet Ferde AS er ansvarlig for innkreving av bompenger.

ferde.no kan du inngå avtale og bestille bombrikke.

 

NB: Om du allerede har bombrikke trenger du ikke å bestille ny. 

Hvor kommer bomstasjonene på Nord-Jæren?
 • De er plassert i områdene med størst trafikkbelastning.
 • Bomstasjonene ligger som ringer rundt Stavanger sentrum, Sandnes sentrum, Forus, Risavika og Stavanger lufthavn Sola.
 • I tillegg kommer bomstasjoner på grensen mellom Stavanger og Randaberg.

Her finner du et detaljert kart over bomstasjonene.

Hvorfor er bomstasjonene plassert akkurat på denne måten?
 • De ligger der det er – eller vil bli – et godt alternativ til transport med personbil.
 • Til og fra disse områdene bygger Bymiljøpakken gode kollektiv- og sykkelforbindelser som for eksempel Bussveien og Sykkelstamvegen.
 • Det er også bomstasjoner på hovedveier som skal bygges ut.
Hvorfor kommer Bymiljøpakken?
 • Nord-Jæren er blant områdene i landet med størst befolkningsvekst.
 • Vi får store kø- og miljøproblemer dersom vi ikke gjør tiltak.
 • Vi får en bedre region å bo, reise og arbeide i.
 • Det er nasjonale føringer om nullvekst i persontransport med bil i storbyområdene – det betyr at flere skal velge bort privatbilen som transportmiddel.
Er det bypakker med bompenger andre steder i Norge?
 • I tillegg til Nord-Jæren er det tilsvarende ordninger i Trondheim, Oslo, Bergen, Grenland, Buskerudbyen, Nedre Glomma, Kristiandsandsregionen og Tromsø.
 • Gjennom nasjonal, regional og lokal politikk er det bestemt at vekst i persontransport i alle de store byene skal skje ved at folk reiser kollektivt, sykler og/eller går.
Er det rabatter, passeringstak og timesregel i Bymiljøpakken?

Ja.

Personbiler (under 3500 kg) får 20 prosent rabatt med brikke og gyldig avtale (samme rabatt som du har nå). Tunge kjøretøy over 3500 kg får ikke rabatt. Alle kjøretøy får passeringstak på 75 passeringer pr. måned. Timesregel gjelder også mellom bomringene og bomstasjonen i Hundvågtunnelen som en del av Ryfast.

Obs! Alle lette kjøretøy må ha tegnet avtale og installert gyldig bombrikke for å få rabatt, passeringstak og timesregel.

Gjelder fortsatt timesregelen hvis jeg kjører gjennom første bomring før kl. 7, men passerer en ny bomring kl. 7.15 (i rushet)?

Ja. Timesregelen gjelder. Dersom du har bombrikke og kjører inn i en bomring før kl. 7 - eller før kl. 15 - betaler du utenfor rush-takst, dvs. kr 17,60, selv om du passerer flere bommer i timen etter første passering.

Hvem får fritak fra betaling i bomstasjonene?
 • Syklende, gående og passasjerer i alle typer kjøretøy
 • Elektriske biler (med drivstoffkode 5)
 • Forflytningshemmede (fritaket gjelder kun i bomringer, og med parkeringstillatelse fra kommunen. Disse kjøretøyene må ha tegnet avtale og installert gyldig bombrikke for å få fritak.
 • Mopeder og motorsykler
Hva skal bompengene brukes til?
 • Bred sykkelvei av høy standard mellom Stavanger, Forus og Sandnes (Sykkelstamvegen)
 • Egen vei for buss (Bussveien) fra Stavanger sentrum til Sandnes sentrum med en avstikker til Forus vest og Stavanger lufthavn, Sola
 • Bussveien fra Stavanger til Kvernevik og Risavika
 • Bussveien fra Sandnes sentrum til Vatnekrossen
 • Egen vei for lastebiler fra Sola til Risavika og Sundekrossen
 • Firefeltsvei (E39) fra Tasta i Stavanger til Harestad i Randaberg
 • Firefelts motorvei fra Hove i Sandnes til Ålgård i Gjesdal (E39)
 • I tillegg kommer flere veier og mange gode tiltak for de som sykler, går og reiser kollektivt

 

Hva om det ikke er mulig for meg å reise kollektivt?

Noen må fortsatt kjøre bil, og det skal de gjøre med god samvittighet. Men, når flere tar buss, tog, sykler eller går, så blir også din reise med bil mer forutsigbar og med mindre kø.

 

Eksempler

Her har vi laget noen enkle eksempler på hvordan de nye bomringene kan slå ut økonomisk. Vi har tatt utgangspunkt i biltransport til og fra jobb, 230 dager i året. Utenom dette kommer selvsagt passeringer i fritiden, men siden det vil variere veldig fra person til person har vi utelatt dette.

Bymiljøpakken: Eksempler

Bompassering én vei

Solveig jobber turnus og må kjøre inn i en bomring for å komme seg på jobb. Noen dager begynner hun på jobb klokken seks. Da passerer hun bommen utenfor rushtid, og siden hun har bombrikke som gir 20 prosent rabatt, betaler hun 17,60 kroner disse dagene. Andre dager starter hun klokken åtte, da vil hun kjøre midt i rushet og betale 35,20 kroner med bombrikke. Hun betaler aldri når hun skal hjem fra jobb.

Vi regner om lag 230 arbeidsdager i året, som gir 8096 kroner for passering i rushtid (kl. 7-9 og kl. 15-17).

Dersom hun hver dag kommer seg inn til bomringen utenom rushtiden vil det koste henne 4048 kroner i året.

Solveig vil da betale mellom 4048 og 8096 kroner i årlige utgifter for bompassering i forbindelse med jobbreiser. Da har vi tatt høyde for at hun jobber fem dager i uken.

Bompassering to veier

Tore kjører inn i en bomring når han skal på jobb om morgenen, og må også inn i en bomring på vei hjem om ettermiddagen. Tore har små barn, derfor er det ofte vanskelig å dra på jobb før morgenrushet. Han har også et barn i barnehage som må hentes før halv fem.

Vi regner 230 arbeidsdager i året. Dersom alle passeringene er i rushtiden (kl. 7-9 og kl. 15-17) vil det koste ham 16 192 kroner i året.

Hadde han klart å komme seg til jobb før kl. 7 og hjem før kl. 15 eller etter kl. 17 hver eneste dag, hadde de årlige kostnadene vært 8096 kroner.

Bompasseringer knyttet til jobb vil koste Tore et sted mellom 8096 kroner og 16 192 kroner; jo flere passeringer utenom rushtid, jo lavere blir regningen fra bomselskapet.

 

Noen regnestykker

Dersom du kjører bil gjennom en bomring til og fra jobb i rushtiden 230 arbeidsdager i året, vil du med rabatt få årlige kostnader på 16 192 kroner (35,2 kr x 2 x 230). Merk at mange bor slik at de ikke betaler bompenger på vei hjem fra jobb, da blir denne kostnaden halvert.

 • Har du mulighet til å sykle en dag i uken, kan du redusere kostnadene med ca. 3840 kroner årlig.
 • Har du mulighet til å sykle to dager i uken, kan du redusere kostnadene med ca. 6475 kroner årlig.
 • Har du mulighet til å sykle til jobb i sommerhalvåret, kan bomutgiftene dine halveres til 8096 kroner.
 • Kjører du utenom rushtid, er prisen for bompenger omtrent den samme som i dag.