Reglement

Reglement

Venteliste

Venteliste/opptak

Det er stor variasjon i hvor lange ventelister vi har på hvert fag, og det vil dermed variere hvor lang ventetid det tar før eleven får plass på kulturskolen. Vi har to hovedopptak i året, men på instrumentopplæring setter vi inn nye elever umiddelbart om det blir ledige plasser utenom dette. Eleven får ansiennitet fra søkedato.

Elever kan gå i kulturskolen frem til de er ferdige med 3. klasse på videregående. På dans og kor er det mulig å fortsette også etter en er ferdig på videregående skole.

 

Innmelding/utmelding

Bindende påmelding

Innmelding til kulturskolen er bindende med en angrefrist på 14 dager etter melding om opptak. Søker/foresatte har ansvar for at elevkontingent blir innbetalt ifølge regning hver høst/vår. Dersom eleven velger å slutte i løpet av høstsemesteret, må det likevel betales full kontingent. Eventuell utmeldelse for vårsemesteret må skje skriftlig til kulturskolens administrasjon innen 1. desember, og innen re-registreringsfristen for høstsemesteret (alle elever blir informert skriftlig om re-registreringsfristen på våren).

Alle tilbud og undervisning på kulturskolen krever påmelding, og du må søke plass før du møter opp til undervisning.
 

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon

Kulturskolen gir 233 kr søskenmoderasjon pr. søsken. Første elev betaler full pris, og det gis 233 kr rabatt på hver av de andre søsken.

Kan man melde seg på flere kurs?

Elever kan være aktive i flere av kulturskolens tilbud samtidig, men kan bare få undervisning på ett instrument om gangen. Elevene må betale egen kontingent for hver aktivitet de er med på.

Fravær

Elevfravær

Hvis en elev ikke kan møte til undervisning, skal det gis beskjed til den aktuelle lærer (eventuelt til kulturskolens administrasjon). Fraværet skal begrunnes. Dersom eleven skal reise bort eller vet at han/hun kommer til å utebli mer enn 1 undervisningstime skal det søkes om permisjon. 

Dersom elever uteblir mer enn 3 undervisningstimer pr. år uten å ha meldt i fra, kan han/hun miste plassen i kulturskolen. Kontingenten for inneværende semester må likevel betales.

Lærerfravær

Hvis en lærer blir syk eller av en annen grunn ikke kan møte opp til planlagt undervisning, blir den ordinære undervisningen avlyst og elevene blir varslet på SMS/e-post. Ved lengre eller gjentakende fravær vil det bli satt inn vikar der det er mulig.

Hvis en lærer blir borte mer enn 3 ganger i løpet av et skoleår kan det søkes om refusjon. Ta kontakt med administrasjonen ved disse tilfellene.

Hva forventes av eleven?

Øvelse og innsats

Alle som får undervisning i kulturskolen bør øve regelmessig. Lærerne kan være behjelpelig med råd og veiledning for å legge opp til gode øvingsrutiner fra begynnelsen av. I instrumentopplæring forventes det at alle elevene har skikkelig instrument tilgjengelig hjemme med muligheter for øving. Instrumenter kan i noen tilfeller leies av kulturskolen, eller av ditt lokale skolekorps om du spiller i korpset. Dersom dere skal gå til innkjøp av et instrument er det lurt å rådføre seg med læreren først.

 

Prosjektuker og oppløst undervising

Kulturskolen arrangerer jevnlig prosjekter. Hovedhensikten er å samle lærere og elever om bestemte tema og aktiviteter som kan utfylle og berike den ordinære undervisningen.Det er vanlig at prosjektarbeidet avsluttes med et åpent arrangement.

Under prosjektperiodene kan ordinær undervisning oppløses for de aktive. 

Ved enkelte prosjekter intensiveres undervisningen med ekstra øvingsdager og øvingshelger. Skoleåret kan derfor enkelte ganger forkortes tilsvarende.

Skolerute

Kulturskolens skolerute tar utgangspunkt i den ordinære skoleruten i kommunen, med undervisning i skolens undervisningsuker, og undervisningsfri i skolens ferier. Instrumentopplæring og individuell undervisning har undervisningsoppstart samme uke som skolene etter sommerferie og juleferie. Gruppeundervisning som organiseres av kulturskolen har oppstart uken etter skoleoppstart etter sommerferie og juleferie. Dette gjelder dans, teater, visuell kunst, kor og orkester. Korpsene følger den ordinære skoleruten.

Permisjon

Ønsker du permisjon kan det innvilges inntil ett år. Permisjon kan bare innvilges én gang.

Ønsker du å søke om permisjon ta kontakt med administrasjonen.