Forhåndsvarsel

Forhåndsvarsel - søknad om mottak og mellomlagring av brukt asfalt og betong - Industri - Sola 35/23 - Heidelberg Materials Tilslag Norge AS.

Statsforvalteren i Rogaland ber om opplysninger dersom det er spesielle forhold som bør tas hensyn til ved behandling av søknaden. Vi ber om at saksdokumentene og kunngjøringen blir lagt ut til offentlig ettersyn i kommunen. Uttalelser sendes til Statsforvalteren i Rogaland, postboks 59 sentrum, 4001 Stavanger, eller sfropost@statsforvalteren.no. Frist for uttale er satt til 21.08.2024.

 

Her er søknaden fra selskapet:

«Heidelberg Materials Tilslag Norge AS vil med dette søke om tillatelse til mottak og mellomlagring av brukt asfalt og brukt betong. Vi har allerede en tillatelse til mottak og mellomlagring av asfalt, datert 22.04.1997, og har derfor krysset av i boksen “Endring av virksomehet/produksjon” i dokumentet. Med vennlig hilsen Gjertrud Halsne Environmental Manager Heidelberg Materials»

 

Statsforvalteren i Rogaland viser til søknad fra Heidelberg Materials Tilslag Norge AS (HMTN) datert 08.05.2024. Det søkes om tillatelse etter forurensningsloven § 11 til mottak og mellomlagring av brukt asfalt og betong på eiendom 35/23 i Sola kommune.

Bakgrunn

HMTN søker tillatelse til å motta og mellomlagre brukt asfalt og betong på østsiden av sitt pukkverk på Røyneberg i Sola kommune. HMTN opplyser om at de har en eldre tillatelse til mottak og mellomlagring av asfalt, datert 22.04.1997. Det søkes om å videreføre produksjonsmengden på 10 000 tonn asfaltflak årlig i denne tillatelsen. Oppmaling av asfalt vil skje en gang i året med en mobil knuser. Det søkes også om å motta og mellomlagre 8000 tonn brukt betong årlig. Disse massene vil ikke knuses på området, men vil bli sendt til ekstern leverandør.

Forhåndsvarsel

Etter forurensningsforskriftens § 36-7 skal berørte offentlige organer og myndigheter, organisasjoner som ivaretar allmenne interesser som vedtaket angår, eller andre som kan bli særlig berørt forhåndsvarsles før vedtak treffes. De skal få anledning til å uttale seg innen en nærmere angitt frist. Etter at fristen for å gi uttale har gått ut, sender vi innkomne uttalelser til søker for kommentar. Både uttalelser og bedriftens kommentar til disse vil være en del av vedtaket vi fatter.

Frist for uttalelse

Uttalelser sendes til Statsforvalteren i Rogaland, postboks 59 sentrum, 4001 Stavanger eller sfropost@statsforvalteren.no. Frist for å gi uttalelse settes til 21.08.2024.