Borgerlig vielse

Fra 1. januar 2018 overtar kommunene ansvaret for borgerlig vielse. Inntil dette tidspunkt er det tingrettene som har ansvaret. Borgerlige vielser kan foregå i egen kommune, andre kommuner eller ved norske utenriksstasjoner.

Her er litt informasjon om hvordan man skal gå frem for å få gjennomført borgerlig vielse i Sola kommune.

Hvor og når kan vi gifte oss?

Vigsler gjennomføres som hovedregel etter avtale innenfor kommunens ordinære åpningstider. Så langt kapasitet og praktiske hensyn tillater det kan vigsel foretas på andre tidspunkt.

Seremonien kan foregå i:

  • Seremonirom (Nordsjøveien 60, 4055 Sola)
  • Sandetun (Lensmannsgården, 4055 Sola)

På forespørsel kan vielse skje andre steder.

Avtale tidspunkt for vielser

Tidspunkt for vielse kan ikke avtales mer enn 4 måneder i forveien, og senest 2 uker før ønsket dato.

Avtale om borgerlig vielse gjøres med henvendelse til Sola kommune: vigsel@sola.kommune.no

Tidspunkt for vigsel kan avtales når kommunen har fått original prøvingsattest fra folkeregisteret. Denne kan leveres på rådhuset eller sendes pr. post, og må være mottatt senest 2 uker før vielsesdato.
Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.  Les mer om ekteskap på skatteetaten sine sider.

 

Borgerlig vielse

Hva koster det?

Borgerlig vielse er gratis for personer bosatt i Sola kommune, innenfor kommunens åpningstider og tilbudte lokaler. Dette gjelder også personer som ikke er bosatte i Norge.

For vielser på andre tider og steder eller for personer bosatt i andre kommuner, vil det kreves et gebyr på kr 1000.

Språk

Vielsen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må brudeparet selv sørge for tolk.

Hvordan foregår seremonien?

Før seremonien

Brudepar, forlovere og gjester må møte opp senest 15 minutter før avtalt tid. Dere må vente utenfor seremonirommet til dere blir vist inn. 

Brudepar og forlovere må vise gyldig legitimasjon før seremonien starter.

Under seremonien

Seremonien varer i 10-15 minutter. Selve vigselen foregår ved at vigsleren leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. I slutten av seremonien undertegner dere, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen. 

Fotografering/filming kan skje under og etter seremonien etter avtale med vigsler.

Ringer

Hvis dere ønsker å utveksle ringer, må dere gi beskjed på forhånd, gjerne når dere bestiller tid for vigsel. Dere kan også gi beskjed til vigsleren før seremonien starter.

Kunstneriske innslag

Som en del av seremonien ønsker enkelte å inkludere musikk eller diktlesing. Om kunstneriske innslag ønskes, må dette gis beskjed om på forhånd.

Etter seremonien

Kommunen sender en vigselmelding til folkeregisteret innen tre dager etter vielsen. En kopi sendes til brudeparet. Denne fungerer som midlertidig vigselattest inntil dere får endelig vigselattest i posten fra folkeregisteret.

 

Hvem kan vigsle?

Vielser foretas av ordfører og varaordfører. Ved behov eller ønske kan også rådmann og kommuneadvokat vigsle. 
Det tas hensyn til ønsker så langt det lar seg gjøre.

I Sola kommune er følgende personer oppnevnt som vigslere:

  • ordfører Ole Ueland
  • varaordfører Jan Sigve Tjelta
  • rådmann Ingrid Nordbø
  • kommuneadvokat Alf Bjarne Høyvik
Vilkår for vigsel - erklæring og attester

Før vielsen, skal skatteetaten bekrefte at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Behandlingstiden er to-tre uker, så vær ute i god tid før bryllupet. Følgende skjema må fylles ut og sendes inn:

  • Egenerklæringer
  • Forlovererklæringer
  • Erklæring om skifte dersom du har vært gift tidligere
  • Melding om endring av navn dersom du skal bytte navn

Alle disse skjema får du hos Skatteetaten.

Skatteetaten/folkeregisteret skriver ut en såkalt prøvingsattest, som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Denne er gyldig i 4 måneder.

Etter at dere har mottatt prøvingsattesten, kan dere ta kontakt med kommunen for å avtale tidspunkt for vigsel. 
Attesten sendes til Sola kommune v/ politisk sekretariat, eller leveres på midlertidlig rådhus senest 2 uker før vielsen. 

Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. Endelig vielsesattest vil bli ettersendt av folkeregisteret.

 

Ekteskapsloven

Registrering og melding av vigsel

Forskrift om kommunale vigsler

Tekst i vigselsformularet (leses opp)

Kjære brudepar 
-Navnet på brudeparet 

Dere har kommet hit i dag for å bli viet til ektepar. 
Jeg vil minne dere om hvilken stor og viktig begivenhet det er når to mennesker velger å leve sammen i ekteskap. Ved å inngå ekteskap, lover dere hverandre samhold og støtte i alle livets forhold, både i medgang og i motgang.

Men dere lover hverandre mer: 
Ekteskapet innebærer at dere lover hverandre kjærlighet og troskap. Det å love hverandre kjærlighet for resten av livet, er det vanskeligste løfte vi kan gi et menneske. Det krever at dere setter dere høye mål for samlivet, og det krever deres oppriktige vilje til å strekke dere mot disse målene, i dag og i tiden som ligger foran. Det er dette dere lover hverandre her i dag. 

Ved å inngå ekteskap, blir dere en enhet, men dere fortsetter også å være to selvstendige og likestilte mennesker. Det er ingen motsetning mellom kjærlighet og samhold på den ene siden, og frihet og selvstendighet på den andre. Kjærlighet er også å vise respekt for hverandre. 

Det er en rett jeg har, men også en plikt som er pålagt meg etter loven, å legge dere to nå alvorlig på hjertet at dere skal leve etter det løftet som dere gir hverandre her. 

Og nå: 
(vigsleren sier til kvinnen i det heterofile paret/den yngste personen i det homofile eller lesbiske paret) 
Jeg spør deg først (det fulle navnet på kvinnen eller den yngste personen) 
Vil du ha (det fulle navnet på mannen eller den eldste personen i det homofile eller lesbiske paret), som står ved din side til din ektefelle?

(Når kvinnen eller den yngste personen i det homofile eller lesbiske paret har svart ja, sier vigsleren til mannen eller den eldste personen i det homofile eller lesbiske paret):

Så spør jeg deg, (det fulle navnet på mannen eller den eldste personen i det homofile eller det lesbiske paret): 

Vil du ha (det fulle navnet på kvinnen eller den yngste personen i det homofile eller det lesbiske paret), som står ved din side til din ektefelle? 

(Når mannen eller den eldste i det homofile paret eller det lesbiske paret har sagt ja sier vigsleren): 
Siden dere nå - i vitners nærvær - har lovet hverandre å leve sammen i ekteskap, erklærer jeg dere med dette for å være rette ektefolk. 

Vigsleren ønsker til lykke etter at vigselboken er undertegnet og ekteparet har fått vigselattesten.

Kontaktinfo

Politisk Sekretariat
Tlf: 51 65 33 04

Adresse

Besøksadresse
Sola kommune
Kanalsletta 3
4033 Stavanger

Postadresse
Sola kommune
Postboks 99
4097 Sola

Åpningstider

Mandag-fredag: 08.00-15.30