Borgerlig vielse

Det er viktig at dere leser igjennom informasjon nedenfor før innsending av skjema.
 

Registreringsskjema for vielse

Se her for informasjon om utfylling av skjema og personvernserklæring.

Prøvingsattest fra Skatteetaten sendes pr. epost, eller leveres Sola rådhus senest 1 uke før vielsesdato.

Borgerlig vielse

Når kan vi gifte oss?

Vielser gjennomføres som hovedregel mandag - fredag kl. 9 - 15.
Så langt kapasitet og praktiske hensyn tillater det kan vielser foretas på andre tidspunkt.

Tidspunkt kan i utgangspunktet ikke avtales mer enn 4 måneder før ønsket vielsesdato. 
Det legges ikke opp til vielser på såkalte røde dager, ei heller på «inneklemte» dager, samt ukene 15 og 26, 27, 28, 29 og 30.

Ved spørsmål ta kontakt med politisk sekretariat.

Oversikt vielser helger 2022

Oversikt vielser helger 2022
Dato Tidspunkt Vigsler
15. januar 11 - 15 varaordfører Siv-Len Strandskog
16. januar 11 - 15 varaordfører Siv-Len Strandskog
29. januar 11 - 15 varaordfører Siv-Len Strandskog
30. januar 11 - 15 varaordfører Siv-Len Strandskog
19. februar 11 - 15 ordfører Tom Henning Slethei
20. februar 11 - 15 ordfører Tom Henning Slethei
19. mars 11 - 15 kommunedirektør Knut Underbakke
20. mars 11 - 15 kommunedirektør Knut Underbakke
2. april 11 - 15 ordfører Tom Henning Slethei
3. april 11 - 15 ordfører Tom Henning Slethei
9. april 11 - 15 varaordfører Siv-Len Strandskog
10. april 11 - 15 varaordfører Siv-Len Strandskog
23. april 11 - 15 kommunedirektør Knut Underbakke
24. april 11 - 15 kommunedirektør Knut Underbakke
14. mai 11 - 15 varaordfører Siv-Len Strandskog
15. mai 11 - 15 varaordfører Siv-Len Strandskog
11. juni 11 - 15 varaordfører Siv-Len Strandskog
12. juni 11 - 15 varaordfører Siv-Len Strandskog
25. juni 11 - 15 varaordfører Siv-Len Strandskog
26. juni 11 - 15 varaordfører Siv-Len Strandskog

 

Hvor kan vi gifte oss?

 

Seremonien kan foregå i:

På forespørsel kan vielse skje andre steder.

 

Hva koster det?

Borgerlig vielse er gratis for personer bosatt i Sola kommune innenfor kommunens åpningstider og tilbudte lokaler. Dette gjelder også par som ikke er bosatte i Norge.

For vielser utenfor kommunens åpningstider vil det kreves et gebyr på
kr 1000 for kommunens innbyggere.

Vi tilbyr også vielse for personer som er bosatt i andre kommuner. For disse kreves et gebyr på kr 1500 (uansett tid for vielse).

Vi tar et gebyr på 500,- for å stille med vitner dersom dere ikke klarer fremskaffe vitner på egenhånd (på forespørsel og innenfor ordinær åpningstid på rådhuset).

Språk

Vielsen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må paret selv sørge for tolk.

Hvordan foregår seremonien?

Før seremonien

Paret, vitner og gjester må møte opp senest 15 minutter før avtalt tid. Dere må vente utenfor seremonirommet til dere blir vist inn. 

Paret og vitner må vise gyldig legitimasjon før seremonien starter.

Under seremonien

Seremonien varer i 10-15 minutter. Selve vielsen foregår ved at vigsleren leser en fastsatt tekst for borgerlig vielse. I slutten av seremonien undertegner dere, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen. 

Fotografering/filming kan skje under og etter seremonien etter avtale med vigsler.

Ringer

Hvis dere ønsker å utveksle ringer, må dere gi beskjed på forhånd, gjerne når dere bestiller tid for vielse. Dere kan også gi beskjed til vigsleren før seremonien starter.

Kunstneriske innslag

Som en del av seremonien ønsker enkelte å inkludere musikk eller diktlesing. Kulturelle innslag må bestilles, avtales og bekostes av paret selv. Dersom det ønskes diktlesing som en del av seremonien kan dette avtales på forhånd. 

Etter seremonien

Kommunen sender en vigselmelding til folkeregisteret innen tre dager etter vielsen. En kopi sendes til ekteparet. Denne fungerer som midlertidig vigselattest inntil dere får endelig vigselattest i posten fra folkeregisteret.

 

Vigslere

Vielser foretas av ordfører, varaordfører eller kommunedirektør.
Se fane, Når kan vi gifte oss? 
For andre ønsker, ta direkte kontakt med vigsler.

I Sola kommune er følgende personer oppnevnt som vigslere:

Vigselssamtale

Ønsker dere innslag eller tekst utover vanlig standard, kan det være nyttig å treffe vigsler i forkant av vielsen.

Samtalen med vigsler foregår vanligvis i løpet av den siste uken før vielsen. Politisk sekretariat tar kontakt for avtale dersom dere har krysset av for vigselssamtale i skjema "Registrer dere her".
Det er kun paret som skal gifte seg som møter til samtalen.

Erklæring og attester

Før vielsen, skal skatteetaten bekrefte at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Behandlingstiden er inntil fem - seks uker, så vær ute i god tid før bryllupet.

Følgende skjema må fylles ut og sendes inn:

  • Egenerklæringer
  • Forlovererklæringer
  • Erklæring om skifte dersom du har vært gift tidligere
  • Melding om endring av navn dersom du skal bytte navn

Alle disse skjema får du hos Skatteetaten.

Skatteetaten/folkeregisteret skriver ut en såkalt prøvingsattest, som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Denne er gyldig i 4 måneder.

Attesten sendes elektronisk til Sola kommune v/politisk sekretariat, senest 1 uke før vielsen. 

Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. Endelig vielsesattest vil bli ettersendt av folkeregisteret.

Tekst i vigselsformularet (leses opp)

Dere har kommet hit i dag for å bli viet til ektepar. 
Jeg vil minne dere om hvilken stor og viktig begivenhet det er når to mennesker velger å leve sammen i ekteskap. Ved å inngå ekteskap, lover dere hverandre samhold og støtte i alle livets forhold, både i medgang og i motgang.

Men dere lover hverandre mer: 
Ekteskapet innebærer at dere lover hverandre kjærlighet og troskap. Det å love hverandre kjærlighet for resten av livet, er det vanskeligste løfte vi kan gi et menneske. Det krever at dere setter dere høye mål for samlivet, og det krever deres oppriktige vilje til å strekke dere mot disse målene, i dag og i tiden som ligger foran. Det er dette dere lover hverandre her i dag. 

Ved å inngå ekteskap, blir dere en enhet, men dere fortsetter også å være to selvstendige og likestilte mennesker. Det er ingen motsetning mellom kjærlighet og samhold på den ene siden, og frihet og selvstendighet på den andre. Kjærlighet er også å vise respekt for hverandre. 

Det er en rett jeg har, men også en plikt som er pålagt meg etter loven, å legge dere to nå alvorlig på hjertet at dere skal leve etter det løftet som dere gir hverandre her. 

Og nå: 
(vigsleren sier til kvinnen i det heterofile paret/den yngste personen i det homofile eller lesbiske paret) 
Jeg spør deg først (det fulle navnet på kvinnen eller den yngste personen) 
Vil du ha (det fulle navnet på mannen eller den eldste personen i det homofile eller lesbiske paret), som står ved din side til din ektefelle?

(Når kvinnen eller den yngste personen i det homofile eller lesbiske paret har svart ja, sier vigsleren til mannen eller den eldste personen i det homofile eller lesbiske paret):

Så spør jeg deg, (det fulle navnet på mannen eller den eldste personen i det homofile eller det lesbiske paret): 

Vil du ha (det fulle navnet på kvinnen eller den yngste personen i det homofile eller det lesbiske paret), som står ved din side til din ektefelle? 

(Når mannen eller den eldste i det homofile paret eller det lesbiske paret har sagt ja sier vigsleren): 
Siden dere nå - i vitners nærvær - har lovet hverandre å leve sammen i ekteskap, erklærer jeg dere med dette for å være rette ektefolk. 

Vigsleren ønsker til lykke etter at vigselboken er undertegnet og ekteparet har fått vigselattesten.

In English

Civil wedding ceremonies

This is a non-religious ceremony conducted by Sola municipality. You can book a ceremony with us and we will contact you to confirm if a solemnizer is available.

Book a civil ceremony here


Times for ceremonies
Times available for a solemnizer to attend will be agreed between the couple and Sola municipality/political secretariat. 
Please note that we are not available for ceremonies on so-called red days, or odd working days.

Where to have your ceremony

Costs:
Details of fees
Civil marriage is free for people living in Sola municipality, within the municipality's opening hours and offered premises. This also applies to couples who are not residents in Norway. For weddings at other times and places, a fee of NOK 1000 will be required.

For weddings for people residing in other municipalities, a fee of NOK 1500 will be required.

Language
The wedding ceremony can take place in Norwegian or English. For other languages, the couple must provide an interpreter.

What you can include in your ceremony
We encourage you to meet with us to discuss the ceremony. You can have it as simple, personal or traditional as you wish.

Civil ceremonies can include cultural features such as readings, songs or music. Please also discuss photographs and video recording with your solemnizer.

Solemnizers in Sola municipality:

  • Mayor Tom Henning Slethei 
  • Deputy Mayor Siv-Len Strandskog
  • Chief Municipal Executive Knut Underbakke
  • Municipal Attorney Alf Bjarne Høyvik
  • Janne Stangeland Rege (Høyre)
  • Anja Endresen (Venstre) 

Submission of documents:
Before the ceremony, the couple must make sure that self-declarations, maid of statements and certificates are sent to the National Registry to verify that the conditions for marriage have been met.

The National Registry will then issue a test certificate valid for four months. This must be sent to Sola municipality/political secretariat: vigsel@sola.kommune.no, as soon as possible or no later than one week before the wedding ceremony.

All questions related to the test certificate must be addressed to the population register at your regional tax office. The final marriage certificate will be submitted by the population register and sent to you by mail.

Overview of forms

Before the ceremony
The couple, witnesses and guests must meet at least 15 minutes before the agreed time. You must wait outside the ceremony room until you get ushered inside.

During the ceremony
The ceremony lasts between 10-15 minutes. The wedding ceremony itself takes place when the solemnizer reads a fixed text for civil marriage. At the end of the ceremony you, the witnesses and the solemnizer will sign your names on the marriage protocol.

Photographing and filming is allowed during and after the ceremony in agreement with the solemnizer.

Rings
If you wish to exchange rings, you must notify us beforehand, preferably when you agree the time of the ceremony. You can also notify the solemnizer before the ceremony begins.

Artistic performances / Cultural features
If you wish to have music or a poem reading as part of the ceremony this can be agreed in advance. Cultural features/items must be organized, agreed and paid for by the couple themselves.

After the ceremony
The municipality sends a wedding announcement to the population register (Skatteetaten) within three days after the marriage ceremony. A copy will be sent to the couple. This acts as a temporary marriage certificate until you receive the final marriage certificate from the population register.

 

Standard text:

 

PROCEDURE FOR A CIVIL MARRAGE

(Laid down by Royal Decree of 5. December 2008)

You have come before me today to be joined in marriage. I wish to remind you of the deep significance of the commitment you are making to one another in choosing to live together in matrimony. By entering into marriage, you are promising to stand by and support each other for better or for worse, in prosperity and adversity.

However, you are promising each other more than that:
Marriage involves a pledge to love and be faithful to one another. Vowing to love each other for the rest of your life is the most difficult promise you can make to another person. It requires your setting high standards for your life together, and it requires your sincere desire to strive to achieve these standards, now and in the years to come.
That is the promise that you are making to one another today.

"When you enter into marriage, you become one, but you also remain two independent, equal individuals.There is no contradiction between love and unity on the one hand, and freedom and autonomy on the other. Love also means showing respect for one another.

It is my privilege, but also my duty under the law to impress upon you the importance of the promise you are now making to one another.

And now:

l ask you first 
Do you take
who is standing at your side, to be your lawfully wedded spouse?

And do you, 
take 
who is standing at your side, to be your lawfully wedded spouse?
 

As you have promised each other — in the presence of witnesses— to live together in matrimony, I now pronounce you lawfully wedded spouses.

Kontaktinfo

Politisk sekretariat
Tlf: 51 65 33 01

Adresse

Besøksadresse
Sola kommune
Rådhusvegen 21
4050 Sola

Postadresse
Sola kommune
Postboks 99
4097 Sola

Åpningstider

Mandag-fredag: 08.00-15.30